Viimeksi julkaistu 27.11.2021 17.40

Kirjallinen kysymys KK 348/2021 vp 
Ano Turtiainen at 
 
Kirjallinen kysymys liikenne- ja viestintäministeriön ja Helsingin kaupungin tekemästä sopimuksesta Maailman talousfoorumin kanssa

Eduskunnan puhemiehelle

Suomalaiset päättäjät ovat useassa yhteydessä ilmaisseet halunsa siihen, että Suomi tulee toimimaan "neljännen teollisen vallankumouksen" (The Fourth Industrial Revolution, 4IR) edelläkävijämaana.  

Keskeinen seikka neljännen teollisen vallankumouksen toteuttamisessa on monimuotoinen teknologiapolitiikka. Se, millaisia valintoja ja panostuksia Suomessa valitaan, tulee olemaan suomalaisten ihmisten elämän ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta monella tavalla ratkaisevaa. Nämä valinnat vaikuttavat keskeisesti siihen, minkälainen elin- ja toimintaympäristö suomalainen yhteiskunta on jatkossa.  

Neljännen teollisen vallankumouksen suurin muutos yhteiskunnassa tulee liittymään elämän eri osa-alueiden digitalisoitumiseen. Se on vallankumouksellinen muutos, jonka rajana voidaan pitää lähinnä ihmisen mielikuvitusta.  

Nämä muutokset koskevat jokaista ihmistä Suomessa, mistä syystä tähän muutokseen liittyvistä suunnitelmista tulisi jokaisen suomalaisen olla etukäteen mahdollisimman tietoisia, ja heillä tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon, jolla heidän omaa elämäänsä tullaan muuttamaan. 

Neljänteen teolliseen vallankumoukseen liittyvien valmistelujen ja päätösten tulisi olla mahdollisimman läpinäkyviä, ja siihen liittyvien ratkaisujen tulisi olla yhteiskunnassa laaja-alaisen yhteisen keskustelun kohteena.  

Digitalisaatio vaikuttaa elämään tavalla, johon ei ole olemassa hyvää vertailukohtaa. Suunnitelmien läpinäkyvyys on ehdoton perusvaatimus demokraattisen yhteiskunnan toimivuudelle.  

Digitalisaatiossa on lukuisia intressiryhmiä, ja valitut ratkaisut tulevat palvelemaan erilaisia ja eri tahojen tarpeita. Olennaista on, kenen tarpeet asetetaan etusijalle ja ketkä tekevät näitä valintapäätöksiä. Aivan keskeisiä ovat valintoihin liittyvät eettiset kysymykset, erityisesti yksityisyydensuoja ja henkilökohtaisten tietojen hallintaan liittyvät seikat. Digitalisaatio mahdollistaa "modernin totalitarismin" eli valvonnan, seurannan ja kontrollin tavalla, jossa valvonnan, seurannan ja kontrollin kohde ei tule itse tietoiseksi siitä, että on näiden toimenpiteiden kohteena. Tämä on digitalisaation suurin uhka suomalaisille ja ihmiskunnalle yleensä.  

Keskeisin neljännen teollisen vallankumouksen puolestapuhuja maailmalla on Maailman talousfoorumi (World Economic Forum, WEF) ja erityisesti sen perustaja, puheenjohtaja Klaus Schwab. Vuosittaisissa Davosin kokouksissa neljäs teollinen vallankumous on ollut vahvasti agendalla viimeiset vuodet. WEF on ottanut keskeiseksi tavoitteekseen neljännen teollisen vallankumouksen toteuttamisen mahdollisimman nopeasti. Tämän tavoitteen saavuttaakseen WEF on pyrkinyt vaikuttamaan eri maiden päättäjiin. Suomi ei ole WEF:n jäsen, mutta monet suomalaiset vaikuttajat ovat osallistuneet Davosin kokouksiin, ja monet nuoret johtajat ovat kouluttautuneet WEF:n yhteydessä toteutettavassa Klaus Schwabin luomassa Young Global Leaders -koulutusohjelmassa. Pääministeri Sanna Marin aloitti tämän koulutusohjelman pian nimityksensä jälkeen. Myös ministeri Saarikko on käynyt tämän koulutuksen.  

Sveitsiläinen taloustieteilijä Klaus Schwab on kirjoittanut neljännestä teollisesta vallankumouksesta useamman kirjan ja puhunut voimakkaasti tämän radikaalin muutoksen välttämättömyydestä. Hän on myös todennut julkisesti useamman kerran sen, että nyt meneillään oleva covid-19-pandemia palvelee neljännen teollisen vallankumouksen globaalia toteuttamista erinomaisesti, koska pandemian poikkeusolot antavat mahdollisuuden niin kutsuttuun Suureen Nollaukseen (The Great Reset). Klaus Schwab julkaisi keväällä 2020 pian covid-19-pandemian ilmestymisen jälkeen kirjansa "Covid-19, The Great Reset", jossa hän käsittelee pandemian antamia muutosmahdollisuuksia kaikilla elämänaloilla. 

Klaus Schwab on useissa kirjoituksissaan ja videoiduissa haastatteluissa todennut, että neljäs teollinen vallankumous tarkoittaa myös "transhuman-ihmisen" luomista. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen ja tietoverkkojen välinen yhteys luodaan istuttamalla ihmiseen mikropiiri tai mikropiirejä ja ihmisen toimintaan liittyvät seikat tulevat digitaalisesti ohjatuiksi näiden mikropiirien avulla. Tässä yhteydessä puhutaan myös "tekoälystä", joka on kytketty itse ihmiseen. Kyse ei ole tieteiskirjallisuudesta, vaan parhaillaan tapahtumassa olevasta kehityksestä.  

Koska te, arvoisa ministeri Harakka, Suomen valtion edustajana yhdessä Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuoren kanssa olette solmineet paljon mieltä askarruttavia kysymyksiä herättävän ja alun pitäen heinäkuun 2020 alusta kesäkuun 2021 loppuun saakka kestävän yhteistyösopimuksen Maailman talousfoorumin kanssa, suomalaisten on saatava kyseisestä sopimuksesta tarkkaa ja totuudenmukaista informaatiota. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko yhteistyösopimusta Maailman talousfoorumin kanssa aikomus jatkaa, 
mitkä ovat sopimuksen konkreettiset tavoitteet, 
miksi ministeriö on suostunut allekirjoittamaan Maailman talousforumin kanssa sopimuksen, jossa se erikseen sitoutuu pitämään asioita salassa, 
mikä sopimuksessa on ollut niin salamyhkäistä, että se on ollut tarve pitää salassa, 
miksi sopimuksessa erityisesti kielletään missään yhteydessä kertomasta muille tahoille, kuten medialle, yhtään mitään tästä yhteistyöstä ilman kaikkien osapuolten erityistä lupaa, 
mitä käytännössä tarkoittaa se, että Suomi ilmaisee sopimuksessa halunsa toimia Maailman talousforumin kumppanina ja neljännen teollisen vallankumouksen pilottitoteutusmaana, 
mitä tällä sopimuskaudella on tehty ja kuinka siinä on edistytty, 
aiotaanko Suomeen perustaa neljännen teollisen vallankumouksen toimipiste — mikä dokumenttien mukaan edellyttäisi Suomen liittymistä Maailman talousfoorumin jäseneksi, 
miten tällaisen ulkoparlamentaarisen toimijan tehtävät tulevat poliitikoille ja kansalaisille tietoon, jos kyseinen toimipiste perustetaan, 
kuinka poliitikot ja kansalaiset voivat valvoa tämän radikaaliin muutokseen tähtäävän suunnittelun asianmukaisuutta ja eettisyyttä Suomessa, 
kuinka suomalaiset saavat etukäteen tietoa neljännen teollisen vallankumouksen keskeisestä tavoitteesta eli suunnitelmista toteuttaa digitalisaatio kaikilla elämänaloilla, 
kuinka suomalaiset voivat digitalisaatioprosessin yhteydessä itse vaikuttaa omaan elämäänsä kohdistuviin muutoksiin, 
onko Suomi mukana tai onko Suomen tarkoitus olla mukana transhuman-ihmisen kehitystyössä, 
kuinka pian tällaisia transhuman-ihmisiä on Suomessa, 
miten näette suomalaisten ihmisten elämän muuttuvan tällaisen digitaaliteknologian myötä, 
näettekö tällaisessa transhuman-digitaaliteknologiassa eettisiä ongelmia tai uhkia, ja jos näette, 
kuinka näette näiden uhkien minimoimisen mahdolliseksi, 
kuinka ehkäistään sopimuksessa mainittujen henkilötietojen siirtymisen yhteydessä mahdollisesti tapahtuva väärinkäyttö, 
mitä kyseisillä henkilötiedoilla tarkoitetaan ja 
kuinka Suomi voi valvoa sopimuksen sisällön toteutumista? 
Helsingissä 1.6.2021 
Ano Turtiainen at