Viimeksi julkaistu 27.11.2021 14.20

Kirjallinen kysymys KK 355/2016 vp 
Sari Raassina kok ym. 
 
Kirjallinen kysymys Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanosta

Eduskunnan puhemiehelle

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehty Euroopan neuvoston yleissopimus eli ns. Istanbulin sopimus on ensimmäinen eurooppalainen naisten oikeuksiin keskittyvä ihmisoikeussopimus. Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 1.8.2015. Sopimus tarkastelee naisiin kohdistuvaa ja perheväkivaltaa ihmisoikeusnäkökulmasta. Sopimus on hyvin laaja, ja sen toimeenpano on kesken monilta osin. 

Kansainväliset ihmisoikeussopimuksia valvovat elimet ovat toistuvasti puuttuneet Suomen naisiin kohdistuvan väkivallan korkeisiin lukuihin sekä tehottomiin toimiin sen suhteen. Euroopan tasa-arvoinstituutin arvion mukaan naisiin kohdistuva väkivalta maksaa Suomelle yli 2 miljardia euroa vuodessa. Väkivalta ei kuitenkaan ole vain taloudellinen kysymys vaan ennen kaikkea ihmisoikeuskysymys. 

Istanbulin sopimuksessa edellytetään pakkoavioliittojen kriminalisointia sekä pakkoavioliittojen purkamisen tai mitätöinnin mahdollisuutta. Istanbulin sopimusta ratifioitaessa ei kirjattu ylös muuta purkamismenettelyä kuin avioeroprosessi. Avioero on harkinta-aikoineen kohtuuton pakkoavioliiton uhrille. Pakkoavioliitot tulisi voida mitätöidä, kumota tai purkaa aiheuttamatta uhreille kohtuutonta taloudellista tai hallinnollista taakkaa. Pakkoavioliitosta ei saa jäädä merkintää väestörekisteriin. Ulkomaalaislakia tulisi täydentää, jotta oleskeluluvan säilyminen avioliiton purkautuessa voi olla mahdollista myös silloin, kun kyse on pakkoavioliiton purkautumisesta.  

Istanbulin sopimus edellyttää seksuaalirikosten määrittelyä suostumuksen puutteen kautta. Rikoslain 20 luvun uudistuksessa suostumuksen kriteeri jäi edelleen pois raiskauksen määrittelystä. Myöskään uhrin ja tekijän läheistä suhdetta rangaistuksen koventamisperusteena ei otettu uudistuksessa esiin. Rikoslakia tulee muuttaa niin ikään laitoksissa oleviin naisiin kohdistuvien sek-suaalirikosten osalta, jotta ne määritellään raiskauksiksi seksuaalisen hyväksikäytön sijasta. 

Istanbulin sopimuksen artiklassa 31 valtio velvoitetaan toimimaan niin, ettei huoltajuus- tai tapaamisoikeussopimus vaaranna väkivaltaa kokeneen naisen, naisen perheen tai yhteisten lasten oikeutta turvallisuuteen ja väkivallattomaan elämään. Tutkimukset ovat osoittaneet oikeusistuimien hyvin heittelehtiviä käytäntöjä perheväkivallan huomioimisessa huoltajuuspäätöksissä. 

Istanbulin sopimus edellyttää, ettei lähisuhdeväkivaltaa kokenutta pakoteta sovitteluun. Väkivaltaa kokenut ei koskaan voi olla sovittelutilanteessa tasa-arvoisessa asemassa. Sovittelun käyttö lähisuhdeväkivaltarikoksissa on kiellettävä. 

Sopimuksen täysimääräistä toimeenpanoa tukemaan tarvitaan realistinen toteuttamissuunnitelma, joka sisältää myös suunnitelman toimien resursoinnista.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanon edistämiseksi? 
Helsingissä 17.6.2016 
Sari Raassina kok 
 
Sari Tanus kd 
 
Emma Kari vihr 
 
Mikaela Nylander 
 
Maria Tolppanen ps 
 
Anne Louhelainen ps 
 
Katja Hänninen vas 
 
Mirja Vehkaperä kesk 
 
Johanna Karimäki vihr 
 
Leena Meri ps 
 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
Krista Mikkonen vihr 
 
Päivi Räsänen kd 
 
Sirkka-Liisa Anttila kesk 
 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
 
Anne-Mari Virolainen kok 
 
Hanna Kosonen kesk 
 
Hanna Halmeenpää vihr 
 
Veera Ruoho ps 
 
Aila Paloniemi kesk 
 
Tarja Filatov sd 
 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
Maarit Feldt-Ranta sd 
 
Sirpa Paatero sd 
 
Eva Biaudet 
 
Tytti Tuppurainen sd 
 
Hanna Sarkkinen vas 
 
Sanna Marin sd 
 
Satu Taavitsainen sd 
 
Susanna Huovinen sd 
 
Suna Kymäläinen sd 
 
Ulla Parviainen kesk 
 
Saara-Sofia Sirén kok 
 
Anneli Kiljunen sd 
 
Silvia Modig vas 
 
Riitta Myller sd 
 
Tuula Haatainen sd 
 
Nasima Razmyar sd 
 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
Anna-Maja Henriksson 
 
Sanna Lauslahti kok