Viimeksi julkaistu 3.5.2021 18.19

Kirjallinen kysymys KK 360/2020 vp 
Saara-Sofia Sirén kok ym. 
 
Kirjallinen kysymys yleisötilaisuuksien järjestäjien tukemisesta koronakriisissä

Eduskunnan puhemiehelle

Koronakriisi on aiheuttanut ahdinkoa monille yrittäjille Suomessa. Erityisen kovasti rajoitustoimenpiteet ovat osuneet erilaisten yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjiin sekä alalla toimiviin yrittäjiin. Käytännössä kaikki kevään ja kesän yleisötilaisuudet on jouduttu perumaan tartuntavaaran vuoksi asetettujen rajoitteiden mukaisesti. Viimeisimmän hallituksen linjauksen mukaisesti kaikki yli 500 hengen tilaisuudet on peruttu ainakin 31.7.2020 saakka. Elokuun osalta tilanne on yhä epävarma yrittäjien kannalta. Hallitus ei myöskään ole selventänyt, miten rajoitukset vaikuttavat sellaisiin tapahtumiin, joiden tarkka osallistujamäärä ei ole tiedossa.  

Tapahtumakenttä on hyvin moninainen, ja paikkakunnilla kesäisin järjestettäviin tilaisuuksiin sisältyy laaja kirjo erilaisia ja eri suuruisia tilaisuuksia aina kesäteattereista messuihin ja festivaaleihin. Vallitsevasta tilanteesta kärsiikin erilaisen tapahtumatuotannon parissa työskentelevien suuri joukko: niin yrittäjiä, palkattuja työntekijöitä kuin freelance-toimintaa harjoittavia henkilöitäkin. Monien kohdalla tukitoimet eivät ole kohdentuneet oikein. Jopa satoja alihankkijoita työllistävä tapahtuma-alan yrittäjä voidaan tulkita koronatukien jakoperusteissa yksinyrittäjäksi, jolloin hänet ohjataan hakemaan toimintatukea koronan talousvaikutusten vuoksi omasta kunnastaan. Toimintatuki on kertatuki, jonka suuruus on 2 000 euroa. Tuki ei riitä kattamaan useita kymmeniä alihankkijoita työllistävän tapahtuma-alan yrittäjän kiinteitä kuluja.  

Olosuhteita voidaankin kuvata yleisötilaisuuksien järjestäjien osalta ennennäkemättömän haastaviksi. Monia tilaisuuksia on jouduttu siirtämään tai kokonaan perumaan. Samaan aikaan tilanne vaikuttaa myös muuhun toimintaan, kuten ravintola- ja majoitustoimintaan, tapahtumatilavuokraajiin, tekniseen henkilöstöön ja esimerkiksi keikkamyyjiin, tapahtumien ympärillä. Tapahtuma-alan yrittäjät toimivat monille alalla toimiville tärkeänä työllistäjäorganisaationa. Mikäli nämä yritykset kaatuvat, loppuvat työt myös kymmeniltä muilta verkoston ympärillä toimivilta. 

Esimerkiksi musiikki- ja teatterialan toimijat ovat vaikeassa tilanteessa. Nimenomaan kesä on monen toimijan kannalta vuoden tärkein ajankohta, ja tapahtumien peruutukset aiheuttavat monin paikoin isoja tappioita koko talousalueelle. Yleisötapahtumien järjestämisen rajoitukset vaikuttavat suoraan myös elävän musiikin ja teatterin esittäjien toimeentuloon. Moni toimeentulonsa nyt menettänyt on epätyypillisen työn tekijänä työttömyysturvan ulottumattomissa. Kriisitilanne tulee vaikuttamaan viiveellä myös tekijänoikeuskorvauksiin ja muihin taitelijoiden palkkioihin. Mikäli kulttuuritoimijat eivät saa kriisin keskellä tarvitsemaansa tukea, voimme kriisin jälkeen olla tilanteessa, jossa kulttuuripalveluita, kulttuuritapahtumien järjestäjiä tai tuottajia ei enää ole saatavilla.  

Myös messujärjestäjien sekä näytteilleasettajien tilanne on huolestuttava. Suomessa järjestetään vuosittain yli sadat messut, joiden tulo- ja työllisyysvaikutukset heijastuvat suoraan järjestämispaikkakuntien elinkeinoelämään ja työllisyyteen.  Tuhansien  vierailijoiden ja  satojen näytteilleasettajien tapahtumien peruutukset ja siirtämiset aiheuttavat merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Lyhyt, kuukausittain tapahtuva arviointi saattaa johtaa tilanteeseen, jossa tapahtumia joudutaan siirtämään useita kertoja. Tällä hetkellä iso osa messuyritysten henkilökunnasta on lomautettuna. 

Samoin tivoli- ja sirkusyrittäjien osalta kevään ja kesän tilaisuudet on jouduttu perumaan. Liiketoiminta on kausiluonteista ja aktiivinen toimintakausi ajoittuu huhtikuusta lokakuun loppuun. Uudenmaan sulku ja muut rajoitustoimenpiteet ovat johtaneet siihen, että pahimmillaan alan toimijat menettävät koko vuoden toimeentulonsa. Suomalainen tivoliperinne on valittu elävän kulttuuriperinteen suojeltavien kohteiden listaukseen, mikä osaltaan kertoo alan hauraudesta. Tällä hetkellä tivoli- ja sirkusyrittäjät jäävät kuitenkin helposti tukien ulkopuolelle. Alan kausiluonteisuuden vuoksi kriisi ajoittuu todella kriittiseen vaiheeseen, ja toimintojen keskeytymisen vaikutukset tulevat näkymään toiminnassa vielä vuosien ajan.  

Vaikka rajoituksia pystyttäisiin purkamaan lähitulevaisuudessa nopeallakin aikataululla, vaativat kaikkien edellä mainittujen alojen piiriin kuuluvien tapahtumien järjestelyt pitkän ajanjakson. Lisäksi on selvää, että vaikka tapahtumia voitaisiin jo loppukesästä 2020 järjestää, eivät ihmiset todennäköisesti osallistu massatapahtumiin samaan tapaan kuin tapahtumajärjestäjät ovat suunnitteluvaiheessa ennakoineet. Tällä hetkellä lipunmyynti seisoo myös käytänössä kaikkien syksyn tapahtumien myötä.  

Näin ollen tapahtumatoimijoiden tilanne on haasteellinen, sillä lähitulevaisuus on epävarma eikä jo pitkälle suunniteltuja sekä mahdollisia kuluja aiheuttaneita tilaisuuksia päästä järjestämään. Tulot ovat romahtaneet äkillisesti, eikä uutta tulovirtaa synny epävarmassa tilanteessa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo kompensoida tapahtumajärjestäjien ja muiden yleisöstä riippuvaisten yrittäjien radikaaleja tulonmenetyksiä, jotka johtuvat COVID-19:ää koskevista rajoitustoimenpiteistä,  
tulevatko muut tuet, kuten ministeriöiden myöntämät erillistuet, vaikuttamaan avustusten suuruuteen,  
mikäli avustusten perusteena olleet tilaisuudet peruuntuvat, maksetaanko kuitenkin tälle vuodelle jo myönnetyt, mutta vielä saamatta olevat avustukset,  
kun kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet kielletään heinäkuun loppuun asti, niin miten toimitaan niiden yleisötilaisuuksien suhteen, joiden osallistujamäärää ei voida etukäteen määritellä? 
Helsingissä 30.4.2020 
Saara-Sofia Sirén kok 
 
Pauli Kiuru kok 
 
Timo Heinonen kok 
 
Sari Multala kok 
 
Sinuhe Wallinheimo kok 
 
Anna-Kaisa Ikonen kok 
 
Marko Kilpi kok 
 
Heikki Vestman kok 
 
Wille Rydman kok 
 
Terhi Koulumies kok 
 
Pia Kauma kok 
 
Sari Sarkomaa kok 
 
Heikki Autto kok 
 
Pihla Keto-Huovinen kok