Viimeksi julkaistu 27.11.2021 15.25

Kirjallinen kysymys KK 364/2018 vp 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
Kirjallinen kysymys arpajaislain uudistamisen vaikutuksista rahapelituoton edunsaajille

Eduskunnan puhemiehelle

Arpajaislakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Esityksen yhtenä tavoitteena on vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Tämä on erittäin hyvä ja kannatettava tavoite. Tärkeää on kuitenkin huolehtia siitä, että nykyisin veikkausvoittovaroilla rahoitettu tieteen, taiteen, urheilun ja muiden tärkeiden asioiden edistäminen ei tämän tavoitteen myötä vaarannu. 

Rahapelitoiminnan tuotoilla tuetaan arpajaislain 17 §:n mukaisesti tietyin prosenttiosuuksin urheilua ja liikuntakasvatusta, tiedettä, taidetta, nuorisotyötä, terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä sekä hevosurheilua. 

Lakiesityksen 21.6.2018 päivätyssä, lausuntokierrokselle toimitetussa luonnoksessa todetaan, että esityksellä olisi rahapelituottoa vähentävää vaikutusta (3.1. Esityksen vaikutukset). Esityksen mukaan pakollisen tunnistautumisen käyttöönottaminen rahapeliautomaateissa vaikuttaisi rahapelitoiminnasta saatavaan tuottoon, ja näin ollen yleishyödyllisille yhteisöille ja kolmannelle sektorille myönnettävien avustusten määrät voisivat vähentyä. Esityksen mukaan rahapelaamisen tuottojen oletetaan vähenevän vuonna 2021 noin 53—145 miljoonaa euroa rajoituksista ja toimenpiteistä riippuen. 

Tuottojen vähenemisen vaikutukset Veikkauksen edunsaajiin on esityksessä kuitenkin jätetty huomioimatta. Laajapohjaisen Veikkauksen edunvälittäjät -verkoston lausunnossa (10.8.2018) kiinnitetään tähän huomiota ja esitetään esityksen valmistelemista uudelleen edunsaajia kuullen. Verkoston lausunnon mukaan rahapelituottojen väheneminen tarkoittaisi keskimäärin 5,5— 14,5 % vähennystä tieteen, taiteen, kulttuurin, liikunnan ja urheilun, sosiaali-, terveys- ja nuorisotyön sekä raviurheilun ja hevoskasvatuksen rahoitukseen.  

On erittäin perusteltua ja tarpeellista, että rahapelaamista rajoitetaan haittojen ehkäisemiseksi. Olisi kuitenkin kohtuutonta, jos rahapelitoiminnan tuoton edunsaajat — tiede, taide, urheilu ja hyvinvointia edistävät järjestöt — joutuisivat uudistuksen maksajiksi. Niiden tekemä työ on yhteiskunnallisesti erittäin arvokasta ja merkityksellistä. Arpajaislain uudistamisen kohdalla tulisikin välttämättä samalla pohtia, miten veikkausvoittovarojen pienenemisestä johtuva resurssien väheneminen näille korvataan. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mikäli hallituksen esitys uudeksi arpajaislaiksi sisältää perusteluissa mainitun rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisen, miten hallitus aikoo kompensoida tieteen, taiteen, urheilun sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rahoittamisen, 
tekeekö arpajaislaista vastaava sisäministeriö yhteistyötä muiden ministeriöiden, kuten kulttuurin ja taiteen rahoituksesta vastaavan opetus- ja kulttuuriministeriön, kanssa valmistellessaan arpajaislain uudistusta ja  
aikooko hallitus siirtää pitkällä aikavälillä taidelaitosten lakisääteiset valtionosuudet rahoitettaviksi veikkausvoittovarojen sijasta valtion budjetista? 
Helsingissä 20.9.2018 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr