Kirjallinen kysymys
KK
372
2016 vp
Eero
Suutari
kok
Kirjallinen kysymys maanomistajien kalastusoikeuksien yhdenvertaisuudesta asuinpaikasta riippumatta
Eduskunnan puhemiehelle
Maa- ja metsätalousministeriö on neuvottelemassa Tenojoelle uutta kalastussopimusta Norjan kanssa edellisen, vuodelta 1989 peräisin olevan valtiosopimuksen (SopS 94/1989) ollessa päättymässä. 
Vanhan sopimuksen puitteissa niiden, jotka eivät asu Tenojoen vesistön jokilaaksoissa, tulee suorittaa suurempi maksu kuin alueella asuvien. Niinpä myöskään heidän asemansa kalastusoikeuksien haltijoina ei ole yhdenvertainen alueella asuvien kanssa. Tenojoen kalastusoikeuksista merkittävä osa on tällä hetkellä ulkopaikkakuntalaisten maanomistajien hallinnassa. 
Suomen perustuslain mukaan ihmisten on oltava yhdenvertaisia lain edessä, jokaisella on oikeus valita asuinpaikkansa ja myös jokaisen omaisuus on turvattu. Koska ulkopaikkakuntalaisiin kalastusoikeuden haltijoihin kohdistuvat erilaiset säännökset kuin alueella asuviin, on nykyinen sopimus tehnyt ulkopaikkakuntalaisten omistamisesta rajattua ja perusoikeuksiltaan loukattua. Perusoikeuksissa taatun asuinpaikan vapaan valinnan puolesta ei myöskään kotipaikalla tulisi olla merkitystä kohtelulle. 
Näihin ja myös muihin ongelmakohtiin on aiemmin kiinnittänyt huomioita myös perustuslakivaliokunta, mikä selviää muun muassa Niina Kasurisen perustuslain seurantaryhmälle laatimasta erillisselvityksestä "Ennen 1.3.2000 säädettyjen poikkeuslakien suhde uuteen perustuslakiin". 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Kuinka valtioneuvosto aikoo turvata maanomistajien kalastusoikeuksien yhdenvertaisuuden uudessa valtiosopimuksessa? 
Helsingissä 22.6.2016 
Eero
Suutari
kok
Viimeksi julkaistu 23.6.2016 16.02