Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.33

Kirjallinen kysymys KK 38/2020 vp 
Arja Juvonen ps 
 
Kirjallinen kysymys kaupallista kalastamista koskevista säädöksistä merityösopimuslaissa

Eduskunnan puhemiehelle

Kalastusalusten toimintaa, työnantajan velvoitteita ja työntekijöiden työsopimuksia ohjaavat keskeisesti useat eri lait ja säädökset. Osaa näistä säädöksistä on mahdotonta toteuttaa pienissä kaupalliseen kalastukseen käytettävissä veneissä ja kanooteissa. Muun muassa merityösopimuslain sisältämät säädökset ovat aiheuttaneet huolta ja murhetta ammattikalastajille ja alan yrittäjille.  

Kalastusalukseen, jonka pituus on alle 24 metriä, sovelletaan merityösopimuslain 11 §:n 1 ja 5 momenttia sekä 14 ja 15 §:ää. Näiden sisällään pitämät velvoitteet, muun muassa kohta "laivanisännän tulee huolehtia, että aluksella on ruoan valmistukseen, tarjoiluun ja säilyttämiseen riittävät ja tarkoituksenmukaiset tilat", ovat mahdottomia toteuttaa.  

Esille on noussut huoli myös tilanteista, joissa kalastajan palkkaama kesätyöntyöntekijä on alaikäinen. Merityösopimuslain 7 §:ssä nuorista työntekijöistä sanotaan, että "laissa tarkoitettuun työhön voidaan palkata henkilö, joka työn aloittaessaan on vähintään 16-vuotias. Kalastusaluksella tehtävän työn osalta edellytetään lisäksi, että palkattavan henkilön oppivelvollisuus on päättynyt." Oppivelvollisuuden on tarkoitus käsittää jatkossa myös toisen asteen opinnot, jolloin oppivelvollisuus on suoritettu asetettua 16 vuoden ikää huomattavasti myöhemmin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo varmistaa ammattikalastajien mahdollisuuden kaupalliseen kalastukseen ja työvoiman käyttämisen myös jatkossa ja  
aikooko hallitus tehdä tarvittavat muutokset merityösopimuslakiin nuorista työntekijöistä, jolloin luovuttaisiin vaatimuksesta suorittaa oppivelvollisuus loppuun? 
Helsingissä 12.2.2020 
Arja Juvonen ps