Kirjallinen kysymys
KK
380
2019 vp
Merja
Kyllönen
vas
ym.
Kirjallinen kysymys itsemääräämisoikeuden toteutumisesta steriloimislaissa
Eduskunnan puhemiehelle
Lain mukaan sterilisaation voi saada, kun on täyttänyt 30 vuotta tai saanut 3 lasta. Poikkeustapauksissa vaaditaan useamman lääkärin lausunto tai Valviran lupa. Lääkärin on lain mukaan ennen steriloimisen suorittamista selvitettävä steriloimista haluavalle steriloimisen merkitys ja vaikutukset sekä muut mahdollisuudet estää raskaus. Tämän lisäksi laissa on kirjaus, jonka mukaan avioliitossa olevalle hakijalle tulee tarvittaessa järjestää puolison kanssa yhteinen neuvontatilaisuus (STL 3 §:n 2 mom.), jossa hakijan ja hänen aviopuolisonsa kanssa selvitetään, kumman steriloiminen on tarkoituksenmukaisempaa (STL 1 §). Suomen steriloimislaki on vuodelta 1970, ja seula sterilisaatioon on esimerkiksi muita Pohjoismaita tiukempi. 
Vuosien aikana on ilmennyt useita viitteitä siitä, että lakia on terveydenhuollossa tulkittu niin, että naisen sterilisaatio vaatisi puolison hyväksynnän. Lausuntoa on pyydetty aviopuolison lisäksi myös naisen avopuolisolta ja seurustelukumppanilta. Sekä sterilisaatiota hakeneet että THL:n ja Vapaaehtoisesti lapsettomat ry:n asiantuntijat ovat raportoineet naisten kohtaavan terveydenhuollossa vähättelyä ja vanhakantaista ajattelua. Etenkin lapsettomien naisten toivetta ja päätöstä omasta kehosta on kyseenalaistettu. Lääkärit ovat olleet tarkkoja nimenomaan siitä, että miehen mielipide tulee kuulluksi. THL:n ohjeistuksen mukaan (avio)puolison osallistuminen neuvontatilaisuuteen ei ole edellytys steriloimisluvan myöntämiselle. Myöskään (avio)puolison kirjallisen lausunnon puuttuminen tai (avio)puolison kielteinen mielipide ei estä tai vaikeuta hakijan steriloimista. 
On ongelmallista naisen itsemääräämisoikeuden kannalta, että monet naiset joutuvat taistelemaan Suomessa saadakseen lähetteen sterilisaatioon, vaikka lain vaatimat kriteerit täyttyisivät. On aiheellista selvittää voimassa olevan lainsäädännön ajantasaisuus erityisesti aviopuolisoon liittyvien kirjausten osalta. Henkilöllä tulee olla oikeus määrätä omasta kehostaan, ja yhdenvertaisen kohtelun vuoksi siviilisäädyllä tai läheisten mielipiteillä ei tule olla merkitystä sterilisaation saamiseksi. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten sosiaali- ja terveysministeriö arvioi steriloimislainsäädännön ajantasaisuutta ja päivittämistarvetta ja  
aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin, joilla lainsäädännöstä poistetaan henkilön itsemääräämisoikeuden varmistamiseksi kehotus pariskunnan neuvontatilaisuuteen, kun lainsäädäntö jo velvoittaa lääkäriä ennen steriloimisen suorittamista selvittämään hakijalle steriloimisen merkityksen, vaikutukset sekä muut mahdollisuudet estää raskaus?  
Helsingissä 11.12.2019 
Merja
Kyllönen
vas
Anna
Kontula
vas
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Kristiina
Salonen
sd
Viimeksi julkaistu 12.12.2019 10:00