Viimeksi julkaistu 27.11.2021 14.52

Kirjallinen kysymys KK 394/2017 vp 
Hanna Halmeenpää vihr ym. 
 
Kirjallinen kysymys Metsähallituksen hakkuista vanhoissa metsissä ja retkeilyalueilla

Eduskunnan puhemiehelle

Metsähallitus hakkasi viime viikolla satavuotiasta säästökohteeksi merkittyä metsää varuskunnan alueella Rautovuoressa Keuruulla. Tapausta on perusteltu Metsähallituksen puolelta vahingoksi. Rautovaaran arvokkaalla metsäalueella on esiintynyt paljon kritiikkiä ja julkista keskustelua aiheuttaneita hakkuita jo noin kaksi vuotta sitten keväällä 2015. Metsähallitus on hakannut tai suunnitellut hakkuiden toteuttamista viime aikoina muillakin erityisen arvokkailla metsäalueilla eri puolilla Suomea.  

Syyskuussa Metsähallitus on ryhtymässä  hakkuutoimiin  muun muassa  myös valtion retkeilyalueilla Oulujärven Kuostonsaaressa ja Kaarresalossa. Oulujärven retkeilyalueiden hakkuut uhkaavat osin Natura 2000 -verkoston suojeluperusteena olevia boreaalisia luonnonmetsiä. Suomen luonnonsuojeluliitto ja Kainuun lintutieteellinen yhdistys ovat ilmoittaneet valittavansa kyseisistä hakkuusuunnitelmista Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen ja pitävät suunnitelmia Oulujärven retkeilyalueen perustamissäädöksen vastaisina.  

Vuonna 2016 uutisoitiin laajasti Metsähallituksen hakkuista vanhoissa metsissä Inarissa Muddusjärven paliskunnan alueella. Tämä Ylä-Lapin metsäkiista päättyi toistaiseksi hakkuiden rajoittamiseen, jota ei olisi tapahtunut ilman aiheesta noussutta julkista keskustelua ja siitä seurannutta painetta huomioida poronhoitoalueen vanhojen metsien kestävä käyttö ja luonnonsuojelunäkökulmat. 

Keuruun Rautovuoressa huolta on herättänyt se, että Metsähallitus on hakannut käytännössä kaiken metsän alue-ekologisen suunnitelman säästökohteiden ulkopuolella. Lisäksi hakkuut ovat levinneet myös itse säästökohteille, joilla sijaitsevat metsäalueet ovat yli 100 vuotta vanhoja. Etelä-Suomen harvalukuisten vanhojen metsien hakkaaminen ei ole kestävää metsätaloutta. 

Rautovuoren säästökohteella Metsähallituksen suorittamat hakkuut ovat pinta-alaltaan melko pieniä, mutta vanhan metsän lajiston elinympäristön yhtenäisyyden kannalta merkittäviä. Vahingoksi selitetyt hakkuutoimet aiheuttavat vakavaa luottamuspulaa Metsähallituksen toimintaa kohtaan.  

Oulujärven retkeilyalueilla Kaarresalossa ja Kuostonsaaressa on luontojärjestöjen teettämien tutkimusten mukaan runsaasti suojeltavia luontotyyppejä ja uhanalaista metsälajistoa. Metsähallituksen mukaan metsienkäsittely on tarkoitus kohdistaa saarten keskiosiin, joissa boreaalisia luonnonmetsiä ei olisi. 

Hakkuusuunnitelman on kuitenkin epäilty olevan osittain luonnonsuojelulain vastainen. Vaikka Oulujärven retkeilyalue ei ole luonnonsuojelulakiin perustuva luonnonsuojelualue, on ihmetystä herättänyt se, että Kaarresalon saari suojeltiin Metsähallituksen omalla päätöksellä hakkuilta vuonna 2001, mutta nyt suojelupäätös on yhtäkkiä kokonaan peruttu.  

Samaan aikaan, kun hallitus kannustaa Suomen 100-vuotiaan itsenäisyyden juhlavuonna kaikkia suomalaisia vapaaehtoisiin luonnonsuojelutoimiin, se itse hakkaa ja suunnittelee hakkaavansa luonnonsuojelullisesti ja virkistyskäyttöarvoiltaan merkittäviä metsiään valtion metsien säästökohdealueilla ja retkeilyalueilla. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kenellä on vastuu Rautovuoren hakkuiden kaltaisesta huolimattomuudesta, ja miksei hakkuiden rajausta Rautovuorella ollut tarkistettu riittävän hyvin,  
millaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta Metsähallituksen kestämättömät hakkuut ja hakkuusuunnitelmat saadaan päättymään, 
voivatko suomalaiset luottaa siihen, että valtion omistama Metsähallitus noudattaa toiminnassaan metsien hoidossa samoja kestävyysperiaatteita, joita myös muilta metsänomistajilta ja metsäyhtiöiltä odotetaan,  
onko vanhojen metsien ja retkeilyalueiden hakkuupyrkimysten taustalla Metsähallituksen tarve täyttää sille asetetut liian kovat hakkuu- ja tulostavoitteet? 
Helsingissä 27.9.2017 
Hanna Halmeenpää vihr 
 
Touko Aalto vihr