Kirjallinen kysymys
KK
405
2017 vp
Eero
Suutari
kok
Kirjallinen kysymys Postin markkinahäiriöitä aiheuttavasta toiminnasta valtionyhtiöaseman turvin sosiaali- ja terveysmarkkinoilla
Eduskunnan puhemiehelle
Hallituksen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus (niin sanottu sote-uudistus) on suurin Suomessa tehtävä reformi vuosikymmeniin. Reformin myötä uudistetaan koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto, mikä tarkoittaa uusien maakuntien perustamista, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteen sekä palveluiden ja rahoituksen uudistamista ja uusien tehtävien siirtämistä maakunnille. Jatkossa itsehallinnolliset maakunnat järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Tulevien maakuntien rahoituksesta vastaa ensisijaisesti valtio. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. 
Sote-uudistuksen tarkoituksena on tuoda tehokkuutta, säästöjä ja valinnanvapautta suomalaisille. Lisäksi tavoitteena on tehdä palveluista yhdenvertaisempia, vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. 
Sote-palveluiden avaaminen myös yksityisille toimijoille edistää innovaatioiden sekä taloudellisten ja teknologisten uudistusten syntymistä. Myös dynaaminen tehokkuus lisääntyy ja hyödyttää siten asiakkaita. Sote-uudistus antaa entistä paremmat mahdollisuudet myös kokonaan uusille toimijoille tarjota palvelujaan terveyspalvelumarkkinoilla. Yhtenä sote-uudistuksen tavoitteena on saada pieniä ja keskisuuria yrityksiä mukaan sote-alan toimintaan.  
Julkisen sektorin toiminnalla ja linjauksilla on suuri merkitys sosiaali- ja terveysalan toimintaedellytyksille sekä markkinoiden rakenteelle. Markkinoiden tarjonta sekä kilpailullisuus ovat myös kytköksissä markkinoilla toimivien yritysten lukumäärään.  
Postilain uudistus tuli kokonaisuudessaan voimaan syyskuussa 2017. Lakia uudistettiin, jotta Postin toiminta sekä edellytykset vastaisivat muuttuneeseen toimintaympäristöön sekä postialan murrokseen. Posti osti tammikuussa 2017 tehdyllä kaupalla HR Hoiva Oy:n. Yritysoston jälkeen HR Hoivasta tuli Postin tytäryhtiö, joka tuottaa kotihoidon ja henkilökohtaisen avustamisen palveluita kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille asiakkaille.  
Usean eri lähteen mukaan Posti on tehnyt kaikessa hiljaisuudessa useita ostotarjouksia sote-alan yrityksistä vuoden 2017 aikana. Posti on taseensa turvin sote-markkinoilla merkittävä ostaja, joka pystyy hyödyntämään valtio-omisteista asemaansa ostamalla pieniä toimijoita pois sote-markkinoilta ennen kuin sote-uudistus on edes tullut voimaan. Asetelmaa ei voi pitää reilun kilpailun mukaisena, sillä julkisen toimijan tehtävänä on markkinoiden ja kilpailukyvyn ylläpitäminen, ei oman asemansa säädytön hyväksikäyttö.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä toimenpiteitä hallitus aikoo tehdä, jotta Posti ei muutu valtio-omisteiseksi monialakonserniksi, joka toimii aggressiivisesti, häiritsee markkinoiden toimintaa sekä käyttää hyväkseen valtionyhtiöasemaansa sote-markkinoilla ja  
mikäli Postin toiminnan varsinainen postitoiminnan osuus vielä laskee, onko Postin valtio-omisteisuus enää perusteltua? 
Helsingissä 3.10.2017 
Eero
Suutari
kok
Viimeksi julkaistu 4.10.2017 10.55