Kirjallinen kysymys
KK
409
2017 vp
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
ym.
Kirjallinen kysymys Kelan tulkkauspalveluiden kilpailutuksesta
Eduskunnan puhemiehelle
Kela järjestää kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut tulkkauspalvelulain (laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 133/2010) nojalla. Vuoden 2018 tulkkauspalveluiden kilpailutuksen tulokset julkistettiin 19. syyskuuta 2017. Kilpailutuksen tavoitteena oli varmistaa riittävä ja laadukas tulkkauspalvelu vammaisille henkilöille. Julkaistujen tulosten aiheuttama suuri hämmennys sekä kasvava huoli palveluiden laadusta ja saatavuudesta kertovat, ettei asetettuja tavoitteita saavutettu. 
Useat ryhmät — asiakkaat, kouluttajat, palveluntuottajat, asiakasjärjestöt ja tulkit — ovat arvostelleet voimakkaasti Kelan tulkkauspalveluiden kilpailutuksen tuloksia ja osoittaneet huolensa niiden seurauksista palveluiden saatavuuteen sekä tulkkien työllisyyteen. Kela hyväksyi tarjousten perusteella yhteensä 678 tulkkia määrän ollessa aikaisemmin 872. Tulkkien määrän näin suurella vähenemisellä on luonnollisesti vaikutusta tulkkauspalveluiden saatavuuteen. Hankinnan rajoitukset ja tulkkien määrän vähentyminen voivat pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, ettei asiakkaalle löydy tulkkia. Epävarmuus alan kehityksestä sekä huoli yhdenvertaisuuslain, viittomakielilain ja kuurojen ihmisoikeuksien toteutumisesta on suuri.  
Suomi ratifioi YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista 10.6.2016. YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista edistää, suojelee ja takaa vammaisille henkilöille kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Se edellyttää, että vammaisilla on mahdollisuus vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon jo suunnitteluvaiheesta alkaen. Kela on mitä ilmeisemmin jättänyt huomioimatta tulkkauspalveluita tarvitsevat, alan toimijat ja kouluttajat laatiessaan tulkkauspalveluiden hankinnan kriteeristöä. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten hallitus aikoo varmistaa, että Kelan tulkkauspalveluita tarvitsevien perusoikeudet toteutuvat ja  
miten hallitus aikoo varmistaa tulkkien työllisyyden sekä tulkkauspalveluiden ja alan koulutuksen kehittymisen tulevaisuudessa? 
Helsingissä 5.10.2017 
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Timo
Harakka
sd
Viimeksi julkaistu 5.10.2017 16:11