Kirjallinen kysymys
KK
418
2020 vp
Antero
Laukkanen
kd
ym.
Kirjallinen kysymys valtioneuvostossa toimivan sateenkaariverkoston asemasta ja oikeutuksesta toimia valtioneuvoston vaikuttajaelimenä ja käyttää julkisia resursseja
Eduskunnan puhemiehelle
Oikeusministeriön tiedotteen 14.5.2020 mukaan valtioneuvostossa toimii epävirallinen sateenkaariyhteistyöverkosto, jossa on mukana eri ministeriöiden edustajia, yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun toimistojen edustajat sekä kansalaisyhteiskunnan edustajia. Verkoston toimintaa koordinoivat oikeusministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö.  
Tiedotteessa todetaan verkoston olevan epävirallinen. Kuitenkin sitä koordinoi oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö sekä sitä johtaa kaksi korkeaa ministeriöiden virkamiestä.  
Ei valtioneuvoston kuten ei myöskään ministeriöiden julkisilta sivustoilta löydy tietoa siitä, milloin, kenen toimesta ja kenen päätöksellä valtioneuvostossa toimiva sateenkaariyhteistyöverkosto on perustettu ja rahoitettu. Julkisuuslain perusteella valtioneuvoston toiminnan on oltava avointa ja läpinäkyvää. Moni kansalainen varmasti miettii, miten tämä toiminta rahoitetaan, käyttävätkö virkamiehet tähän virallista työaikaa ja julkisia varoja ja onko myös muiden kansalaisjärjestöjen, em. potilasjärjestöjen tai vammaisjärjestöjen mahdollista olla mukana valtioneuvostoon perustettavassa yhteistyöverkostossa, joka ajaa ministeriöiden sisällä omaa asiaansa. Entä kaikki muut etujärjestöt ja kansalaisjärjestöt, voivatko ne saada yhdenvertaisen aseman valtioneuvostossa sateenkaariyhteistyöverkoston rinnalla? 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä lisätäkseen läpinäkyvyyttä valtioneuvostossa toimivan sateenkaariyhteistyöverkoston asemasta ja oikeutuksesta toimia valtioneuvoston sisällä ja  
mitä hallitus aikoo tehdä yhdenvertaisuuden lisäämiseksi suhteessa muihin vähemmistöihin, eturyhmiin, potilasryhmiin ym., jotta myös niiden oikeuksia ajamaan perustetaan valtioneuvoston sisäinen verkosto? 
Helsingissä 19.5.2020 
Antero
Laukkanen
kd
Vilhelm
Junnila
ps
Petri
Huru
ps
Mika
Niikko
ps
Mauri
Peltokangas
ps
Päivi
Räsänen
kd
Peter
Östman
kd
Sari
Essayah
kd
Sari
Tanus
kd
Viimeksi julkaistu 19.5.2020 16.25