Kirjallinen kysymys
KK
426
2017 vp
Arja
Juvonen
ps
Kirjallinen kysymys kansallisen itsemurhien ehkäisyohjelman käynnistämisestä ja toteuttamisesta Kärkihanke 2:n kirjauksen mukaisesti ja ohjelman viivästymisestä
Eduskunnan puhemiehelle
Hallituksen Kärkihanke 2 kertoo toimeenpanevansa terveyttä ja hyvinvointia edistävät hyvät käytänteet ja toimintamallit yhteistyössä järjestöjen kanssa. Siinä sanotaan myös, että käynnistetään kansallinen mielenterveyttä edistävä ja yksinäisyyden ehkäisyyn tähtäävä ohjelma sekä käynnistetään kansallinen itsemurhien ja yksinäisyyden ehkäisyyn tähtäävä ohjelma. Tällaista ohjelmaa ovat kannattaneet vahvasti myös mielenterveysjärjestöt. Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan vuonna 2015 Suomessa tehtiin yhteensä 731 itsemurhaa. Se on noin 60 vähemmän kuin edellisenä vuonna, ja itsemurhakuolleisuus on vähentynyt viidessätoista vuodessa 40 prosenttia.  
Itsemurhakuolleisuuden laskusuunnasta huolimatta Suomi on edelleen poikkeus Pohjoismaiden ja länsimaiden joukossa. Eurostatin tilastojen mukaan vuonna 2013 Suomen alle 65-vuotiaiden itsemurhakuolleisuus oli  noin  puolitoistakertainen  EU:n keskimäärään verrattuna. Kärkihanke 2 -kirjauksesta huolimatta on ollut harmillista huomata, että itsemurhien ehkäisyyn tähtäävä ohjelma ei ole edennyt tällä hallituskaudella. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten hallitus aikoo edetä kansallisen itsemurhien ehkäisyyn tähtäävän ohjelman käynnistämisessä ja toteuttamisessa ja 
miksi hanke ei ole edennyt hallituksessa, vaikka siitä on Kärkihanke 2:n mukainen kirjaus? 
Helsingissä 11.10.2017 
Arja
Juvonen
ps
Viimeksi julkaistu 11.10.2017 17:14