Viimeksi julkaistu 27.11.2021 15.25

Kirjallinen kysymys KK 428/2018 vp 
Arja Juvonen ps 
 
Kirjallinen kysymys vanhusten laitoshoitopaikkojen ja kotihoidon resurssien riittävyydestä, akuuttisairaanhoidon järjestämisestä tulevaisuudessa sekä laitoshoitopaikkojen alasajon lopettamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Vanhustenhoidon pitkäaikaisten laitoshoitopaikkojen vähentäminen on johtanut siihen, että huonokuntoisia vanhuksia kotiutetaan kotihoitoon. Laitoshoitopaikkojen alasajo on ollut yhteiskunnassa systemaattista. Vuoden 2019 budjetin mukaan laitoshoitopaikkoja on vähennetty vuodesta 2014 lähtien erittäin runsaasti. Laitoshoidossa olevien 80 vuotta täyttäneiden osuus on puolittunut vuodesta 2014.  

Kotihoidon tilanne nousee toistuvasti Suomessa esiin huolestuttavana ja resursseillaan riittämättömänä. Kodeissa asuu yhä huonokuntoisempia vanhuksia, vaikka moni heistä toivoisi pääsevänsä, ja kaikella järjellä ajateltuna heidän myös kuuluisi päästä, ympärivuorokautisen hoivan piiriin laitoshoivapaikalle.  

Vanhusten laitoshoitopaikkojen vähentämisellä on pitkä historia. Vuonna 2013 hallituksen rakennepakettiin sisällytettiin suuret säästötavoitteet: hallituksen tavoite oli säästää laitoshoitopaikkojen purkamisella 300 miljoonaa euroa. Laitoshoitopaikkoja on vähennetty vuodesta 2000 lähtien, ja joidenkin lähteiden mukaan alasajo aloitettiin pikkuhiljaa jo 1980-luvun loppupuolella. Vuoteen 2014 mennessä laitoshoitopaikkoja on vähennetty terveyskeskusten vuodeosastoilta tai muista vastaavista hoivayksiköistä liki 65 prosenttia. Tämä on tehty myös siten, että kokonaisia terveyskeskusten vuodeosastoja on suljettu. Terveyskeskusten alasajo on toimenpiteenä erittäin lyhytnäköistä. Monet siellä olevat potilaat ovat akuuttihoidon tarpeessa olevia vanhuksia, jotka eivät kuulu sairaalaan mutta joilla on senhetkinen akuutin hoidon tarve. Missä nämä potilaat ja vanhukset hoidetaan tulevaisuudessa?  

Laitoshoitopaikkojen vähentäminen on huolestuttavaa, sillä kaikki vanhukset eivät ikäänny terveinä ja liikuntakykynsä säilyttävinä. Laitoshoitopaikkojen vähentämisen rinnalle tulee rakentaa ympärivuorokautisia hoivayksiköitä. Siellä annettava ryhmäkotihoito ja -hoiva on avaintekijä tulevaisuuden vanhustenhoidon tilaa kehitettäessä ja parannettaessa. Olen erittäin huolestunut suomalaisen vanhustenhoidon tilanteesta ja toivon, että hallitus ottaa huoleni vakavasti. Kun Suomi ikääntyy, on siihen tarpeeseen myös vastattava vastuullisesti. Laitoshoitopaikkojen alasajon on loputtava.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta vanhusten laitoshoitopaikkojen riittävyys turvataan Suomessa,  
miten hallitus turvaa riittävät resurssit vanhusten kotihoitoon,  
miten hallitus aikoo turvata vanhusten tarvitseman akuuttihoidon (vrt. entiset terveyskeskusten vuodeosastot) hoivayksiköiden määrän Suomessa ja  
milloin hallitus lopettaa laitoshoitopaikkojen alasajon?  
Helsingissä 19.10.2018 
Arja Juvonen ps