Kirjallinen kysymys
KK
433
2016 vp
Markus
Mustajärvi
vas
Kirjallinen kysymys Ulkopoliittisen instituutin asenteellisesta julkaisutoiminnasta ja uhkakuvien perusteettomasta lietsonnasta
Eduskunnan puhemiehelle
Ulkopoliittisen instituutin työryhmä julkaisi äskettäin selvityksen "Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla". Selvitys aiheutti paljon keskustelua, ja sen voidaan katsoa edustavan enemmänkin kirjoittajien omia henkilökohtaisia mielipiteitä ja asenteita kuin varteenotettavaa tutkimustietoa tai asiantuntija-analyysiä.  
Selvityksen sivulla 62 todetaan mm. seuraavaa: "Yksi selvä riski liittyy kuitenkin vuonna 2017 koittavaan Suomen itsenäisyyden sekä Venäjän vallankumouksen samanaikaiseen satavuotisjuhlavuoteen: Venäjä voisi käyttää sitä historiapoliittisesti hyväkseen pyrkimällä esimerkiksi yhteiseen muistovuoden viettoon sekä eri tavoin Suomen itsenäisyyttä kyseenalaistamalla. Tähän riskiin valtioneuvosto onkin toiminnallaan jo varautunut." Lähdemerkintä viittaa yhteen ainoaan Kaleva-lehdessä olleeseen haastatteluartikkeliin (Vainio, Juha (2016): "Iskuryhmä varautuu Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen 2017 — Hälytysmerkkejä näkyy jo".) 
Selvityksen kyseisessä kohdassa käytetään muotoa, joka viittaa nimenomaan siihen, että Venäjä valtiollisena toimijana kyseenalaistaa Suomen itsenäisyyden ja että valtioneuvosto on juuri tätä uhkaa varautunut torjumaan.  
Ulkopoliittinen instituutti kertoo perustehtäväkseen seuraavaa: "Ulkopoliittinen instituutti on tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on tuottaa korkeatasoista, ajankohtaista tietoa kansainvälisistä suhteista ja EU-asioista. Tehtäväänsä instituutti toteuttaa tekemällä tutkimusta sekä järjestämällä kotimaisia ja kansainvälisiä seminaareja ja julkaisemalla raportteja tutkimustuloksistaan ja ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä." 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mikä on se konkreettinen uhka, johon valtioneuvosto varautuu liittyen Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoteen 2017 ja  
pitääkö valtioneuvosto Venäjää sellaisena valtiollisena toimijana, joka kyseenalaistaa Suomen itsenäisyyden? 
Helsingissä 7.9.2016 
Markus
Mustajärvi
vas
Viimeksi julkaistu 7.9.2016 16.39