Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.18

Kirjallinen kysymys KK 445/2020 vp 
Arja Juvonen ps 
 
Kirjallinen kysymys vanhempainpäivärahan määräytymisen uusien perusteiden ongelmallisuudesta ja koronavirusepidemiasta johtuvan poikkeustilan aiheuttamasta vääristymästä vanhempainpäivärahan määräytymiseen

Eduskunnan puhemiehelle

Vanhempainpäiväraha on määräytynyt vuoden 2020 alusta alkaen uusin perustein. 1.1.2020 jälkeen päiväraha lasketaan vuositulon perusteella, kun se ennen määräytyi viimeksi vahvistetun verotuksen pohjalta. Poikkeustapauksia lukuun ottamatta vuositulo lasketaan etuisuuden maksamista edeltävien 12 kuukauden ajalta. Yrittäjien vuosituloon lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson YEL- ja MYEL-työtulo. 

Muutoksen vaikutukset ovat nousseet esille ongelmallisina erityisesti nyt koronavirusepidemian aikana. Ottaen huomioon koronavirustilanteesta johtuvat poikkeusolot, lomautukset ja irtisanomiset perheiden tulotaso on viimeisten kuukausien aikana yleisesti romahtanut. Toki on myös huomionarvoista se, että normaalioloissakin raskausaikana osa äideistä voi huonosti, eivätkä he näin kykene osallistumaan täysipainoisesti työelämään. Sairauslomat ja mahdolliset lyhennetyt työpäivät nakertavat tulevaa toimeentuloa raskaasti, minkä seurauksena suurimmalta osalta vanhempainpäivärahalla elävistä perheistä ostovoima heikkenee entisestään ja velkaantuminen syvenee.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus ottanut huomioon perusteluissa mainitut epäkohdat vanhempainpäivärahan määräytymisen osalta ja  
mitä toimenpiteitä hallitus aikoo tehdä korjatakseen koronavirusepidemiasta johtuvan poikkeustilan aiheuttamat vääristymät vanhempainpäivärahan määräytymiseen? 
Helsingissä 28.5.2020 
Arja Juvonen ps