Viimeksi julkaistu 3.5.2021 16.10

Kirjallinen kysymys KK 456/2016 vp 
Ville Vähämäki ps ym. 
 
Kirjallinen kysymys porojen aiheuttamista vahingoista pihoissa

Eduskunnan puhemiehelle

Poronhoitolain pykälässä 31 määrätään seuraavaa: "Poroja on hoidettava siten, etteivät ne pääse viljelyksille ilman maanomistajan, taikka silloin kun hallintaoikeus kuuluu muulle kuin maanomistajalle, haltijan lupaa eivätkä aiheuta vahinkoa metsänuudistusaloilla oleville taimikoille tai muutoinkaan aiheuta tarpeettomasti vahinkoa maa- tai metsätaloudelle. Muualla kuin saamelaisvaltuuskunnasta annetun asetuksen (824/1973) 1 §:n 3 momentissa tarkoitetulla saamelaisten kotiseutualueella poroja on lisäksi hoidettava siten, etteivät ne pääse puutarhoihin, vakinaisten asuntojen pihoihin tai muille erityiseen käyttöön otetuille alueille." 

Mikäli pykälän ensimmäisessä momentissa määrättyä velvollisuutta ei täytetä, on paliskunnan toimitettava porot pois alueelta. Jos tätä ei noudateta, voi maanomistaja toimittaa porot pois paliskunnan laskuun. 

Saamamme palautteen perusteella vahingot esimerkiksi puutarhoissa, pihoissa ja lasten leikkipaikoilla ovat kuitenkin varsin yleisiä. Kun näitä vahinkoja syntyy, on laki yksiselitteinen: "Paliskunta on velvollinen rakentamaan aidan, muun laitteen tai rakennelman (aitaaminen) viljelysten ja muualla kuin saamelaisten kotiseutualueella myös puutarhojen, vakinaisten asuntojen pihojen ja muiden erityiseen käyttöön otettujen alueiden suojaamiseksi poroilta. Aitaamisvelvollisuuden edellytyksenä on, että aitaaminen on tarpeen vahinkojen estämiseksi ja että rakentamiskustannukset ovat kohtuulliset aitaamisesta todennäköisesti saatavaan hyötyyn verrattuna. Riidan aitaamisvelvollisuudesta ratkaisee arvioimislautakunta." Poronhoitolain luvussa kuusi käsitellään myös vahingonkorvausasiat maa- ja metsätaloudelle porojen aiheuttamien vahinkojen osalta sekä arvioimislautakunnan toiminta.  

Palautteen mukaan tuntuu, että lain henki ei toteudu. Paikalliset joutuvat pitämään vahingoista jopa päiväkirjaa ja toimittamaan sen virkavallalle, jotta aitaus- tai vahingonkorvausasiat etenisivät. Ei ole kenenkään edun mukaista, että yksityisomaisuus on näin heikon suojan alaisena, vaikka laki sanoisi toista.  

Pihojen ja puutarhojen ympärille mahdollisesti tarvittaviin aitauksiin voi hakea myös niin sanottua aitaamisavustusta. Näin paliskunnalle ei koidu yksin kohtuuttomia kuluja. Tästäkin syystä on outoa, että vahinkoja vielä tapahtuu. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, ettei poronhoitolain 33 §:n mukaisia vahinkoja tapahtuisi, 
miten hallitus varmistaa, että lain henki aitaamisvelvollisuudesta ja vahingonkorvauksista toteutuu, 
paljonko aitaamisavustusta on haettu ja myönnetty lähivuosina ja 
miten hallitus jatkossa turvaa porotalouden ja alueilla asuvien saumattoman yhteiselon? 
Helsingissä 15.9.2016 
Ville Vähämäki ps 
 
Eero Suutari kok