Viimeksi julkaistu 27.11.2021 14.46

Kirjallinen kysymys KK 463/2017 vp 
Sami Savio ps ym. 
 
Kirjallinen kysymys kaupunkilehtien toimintaedellytysten turvaamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Riippumaton tiedonvälitys ja lehdistö ovat muodostaneet suomalaisen sivistyksen tärkeän tukijalan. Viime vuosina monien kotiin tilattavien sanomalehtien levikit ovat kuitenkin laskeneet nopealla tahdilla. Tämän kehityksen vastapainona kaupunkilehdet ovat kasvattaneet lukijamääräänsä ja pitäneet osaltaan yllä median moniäänisyyttä ja tasapuolisuutta. 

Kaupunkilehtien lauantaijakelua koskevat muutokset uhkaavat nyt niiden toimintaedellytyksiä. Suomen Suoramainonta Oy on ilmoittanut joutuvansa lopettamaan lauantain mainosjakelun ensi vuoden helmikuussa. Suomen Suoramainonnan mukaan päätöksen syynä on Postin määräävä markkina-asema mainosjakelumarkkinoilla, ja se on jättänyt Postin toiminnasta valituksen kilpailuviranomaisille. 

Vaaravyöhykkeessä on ollut myös kaupunkilehtien viikonloppujakelu, mutta se voi vielä jatkua erikseen määriteltävillä markkina-alueilla. Sanomalehtien liiton kaupunkilehtijaosto on kuitenkin huomauttanut, että vaikka kaupunkilehtien jakelu on tarkoitus turvata myös jatkossa, voivat lehdet joutua koko lauantaijakelun maksajiksi. Tämä voi kaupunkilehtijaoston mukaan vaikeuttaa edelleen kansalaisten tiedonsaantia ja demokratian toimivuutta sekä kaventaa median moniäänisyyttä. 

Lauantaijakelun hinnannousu muodostaa merkittävän uhan kaupunkilehdille. Lauantaijakelun kustannukset voivat arvioiden mukaan nousta jopa 100—150 prosenttia, mikä pakottaisi osan kaupunkilehdistä luopumaan kokonaan lauantain julkaisupäivästä. Tämä vuorostaan lisäisi huomattavasti media-alan työttömyyttä johtamalla merkittäviin henkilöstövähennyksiin sekä lehtien toimituksissa että välillisesti painotaloissa, ilmoitus- ja sivunvalmistuksessa ja muissa tukitoiminnoissa. Jopa monen kaupunkilehden olemassaolo voisi vaarantua. Jakelutoimialalla tapahtuviin muutoksiin onkin syytä suhtautua vakavasti, jotta markkinaehtoisesti kilpaillun jakelun ja moniäänisen lehdistön toimintaedellytykset voidaan turvata myös tulevaisuudessa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kuinka  hallitus aikoo reagoida kaupunkilehtien toimintaedellytysten  heikkenemiseen lauantaijakelussa tapahtuvien muutosten myötä ja 
millaisin konkreettisin toimenpitein hallitus edistää tiedonvälityksen moniäänisyyden ja tasapuolisuuden toteutumista? 
Helsingissä 26.10.2017 
Sami Savio ps 
 
Jani Mäkelä ps 
 
Jari Ronkainen ps