Viimeksi julkaistu 3.5.2021 16.16

Kirjallinen kysymys KK 466/2017 vp 
Arja Juvonen ps 
 
Kirjallinen kysymys sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain päivittämisestä ja lakialoitteen etenemisestä ministeriössä

Eduskunnan puhemiehelle

Keväällä 2017 eduskunnassa jätettiin yli sadan kansanedustajan allekirjoittama lakialoite sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain muuttamisesta (Arja Juvonen (ps) LA 27/2017 vp). Lakialoitteella on tarkoitus korjata sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain epäkohtia, joiden voidaan nähdä asettavan tämän lain soveltamisalaan kuuluvat (mm. asevelvollisuutta suorittavat) heikompaan asemaan korvauskäytännön kattavuudessa kuin kriisinhallintaoperaatioissa palvelevat sotilas- ja siviilihenkilöt. 

Lakialoitteessa ehdotetaan lisättäviksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annettuun lakiin säännökset, joilla mm. asevelvollisuutta suorittaville säädetään oikeudesta lisäkorvaukseen pysyvästä haitasta sekä kuolemantapauksen johdosta maksettavasta lisäkorvauksesta.  

Tällä hetkellä näitä säännöksiä ei ole sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetussa laissa, kun taas laissa tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä nämä säännökset ovat. Tämä asettaa aseellista, aseetonta ja siviilipalvelusta suorittavat heikompaan asemaan kuin kriisinhallintatehtäviin osallistuvat.  

Raaseporissa tapahtui tänään 26.10.2017 järkyttävä sotilasajoneuvon ja junan yhteentörmäys, jossa kuolonuhreilta ja loukkaantuneilta ei vältytty. Syvä tragedia nostaa esiin myös sotilastapaturmalain epäkohdat ja sen, että huolimatta yli sadan kansanedustajan allekirjoituksesta asia ei ole edennyt mihinkään. Lakialoite on edelleen ilmeisesti sosiaali- ja terveysministeriössä odottamassa lausuntoa. Raaseporin tapahtumat vaativat, että asiaa kiirehditään ja ministeriö vastaa heti lakialoitteeseen ja antaa esityksen siitä, aiotaanko asiassa edetä lainsäädännön tasolle.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo toimia varusmiehiä koskevan sotilastapaturma- ja palvelussairauslainsäädännön ajankohtaistamisessa ja päivittämisessä tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä annetun lain mukaiseksi ja  
missä vaiheessa lakialoitteen eteneminen ministeriössä tällä hetkellä on? 
Helsingissä 26.10.2017 
Arja Juvonen ps