Kirjallinen kysymys
KK
469
2018 vp
Jaana
Pelkonen
kok
ym.
Kirjallinen kysymys tyttöjen aseman edistämisestä Suomen kehityspolitiikassa
Eduskunnan puhemiehelle
Kehittyvien maiden tytöt kohtaavat syrjintää, väkivaltaa ja epäoikeudenmukaista kohtelua. Tytöillä on sukupuolensa takia poikia heikommat lähtökohdat toteuttaa oikeuksiaan ja mahdollisuuksiaan. Tyttöjä syrjitään myös ikänsä vuoksi. Siksi haasteet ja ratkaisut eivät tyttöjen ja naisten aseman parantamiseen ole aina samat. Sen vuoksi tyttöjen kohtaamaan syrjintään tulee kiinnittää erityistä huomiota.  
Tyttöjen oikeuksien edistämisessä on kyse paitsi tasa-arvosta myös kokonaisten yhteisöjen ja yhteiskuntien kehityksen avaimista. Tyttöjen ja naisten oikeuksien edistämisellä on suotuisa vaikutus köyhyyden poistamiseen. Se on avaintekijä ihmisoikeuksia kunnioittavien, sosiaalisesti oikeudenmukaisten ja kriisinsietokykyisten demokraattisten yhteiskuntien kehityksessä. Naiset myös tutkitusti sijoittavat tuloistaan enemmän perheidensä hyväksi: 90 prosenttia miesten vastaavaan 30—40 prosenttiin. Tasa-arvon toteutuminen sekä haitallisten sukupuolistereotypioiden purkaminen auttavat myös poikia pois ahtaista rooleista ja menestymään. 
Suomi nosti naiset ja tytöt kehityspolitiikan painopistealueeksi kuluneen vaalikauden aikana ensimmäistä kertaa. Kuitenkin painopistealueen rahoitus väheni noin 40 prosenttia osana kehitysyhteistyön määrärahaleikkauksia. Niin kehityspoliittinen toimikunta (KPT) kuin ulkoministeriön Kehityspolitiikan tulosraportti 2018 ovat todenneet, että painopistealue vaatii vielä kehittämistä. KPT on raportissaan muun muassa todennut, että Suomen kehitysyhteistyötä ja -politiikkaa on uudistettava, jotta se edistäisi entistä paremmin sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vahvistaisi tuloksellisemmin naisten ja tyttöjen asemaa ja oikeuksia. Tuore ulkoinen arviointi on kehottanut ulkoministeriötä muun muassa selkeyttämään tasa-arvostrategiaansa. Suomen kehitysyhteistyöohjelmista noin 35 prosenttia edistää pää- tai osatavoitteena sukupuolten tasa-arvoa, kun EU:n tasa-arvoa edistävän toimintasuunnitelman mukaisesti sukupuolten tasa-arvon tulisi olla joko pää- tai merkittävä osatavoite vähintään 85 prosentissa kaikista uusista kehitysyhteistyöohjelmista. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Ottaako hallitus tosissaan tavoitteen nostaa sukupuolten tasa-arvoa pää- tai osatavoitteena edistävien kehitysyhteistyöhankkeiden määrän 85 prosenttiin, kuten se on EU:n tasa-arvoa edistävässä toimintasuunnitelmassa sitoutunut tekemään, ja millaisin askelin osuus saavutetaan sekä  
kuinka hallitus varmistaa, että tytöille erityiset haasteet ja tarpeet huomioidaan kehityspolitiikassa ja kehitysyhteistyöohjelmissa, ettei tyttöjä vain näennäisesti mainita omana ryhmänä naisten aseman edistämisen rinnalla? 
Helsingissä 14.11.2018 
Jaana
Pelkonen
kok
Emma
Kari
vihr
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Jani
Toivola
vihr
Hanna
Sarkkinen
vas
Sari
Tanus
kd
Johanna
Karimäki
vihr
Kristiina
Salonen
sd
Saara-Sofia
Sirén
kok
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Viimeksi julkaistu 14.11.2018 15.16