Viimeksi julkaistu 27.11.2021 14.46

Kirjallinen kysymys KK 472/2017 vp 
Hanna Halmeenpää vihr ym. 
 
Kirjallinen kysymys kalatalousviranomaisen asemasta maakuntauudistuksessa

Eduskunnan puhemiehelle

Kalatalousasioista vastaava alueviranomainen on ELY-keskus, jonka kalatalousviranomaisen tehtäviin kuuluvat mm. yleinen kalatalousedun valvonta vesi- ympäristölupaprosesseissa, kalataloudellisiin velvoitteisiin liittyvät tehtävät, vesistöjen kalataloudellinen kunnostaminen, vapaa-ajan kalatalouden ja kalastusmatkailun kehittäminen sekä kalastuslain ja Euroopan yhteisen kalastuspolitiikan mukaiset valvontatehtävät. 

Kalatalouden alueellisten viranomaistehtävien hallinnointi on keskitetty 1.1.2015 alkaen kolmeen ELY-keskukseen. Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa meren rannikon kalataloustehtävistä, Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa Järvi-Suomen kalataloustehtävistä ja Lapin ELY-keskus vastaa koko Pohjois-Suomen kalataloustehtävistä.  

Kalatalousviranomaisina toimivat näiden ELY-keskusten elinkeinot (E) -vastuualueelle sijoitetut kalatalouspäälliköt. ELY-keskuksissa vesivara-asiat ovat puolestaan ympäristö (Y) -vastuualueen alaisuudessa. Vesivaraviranomaisten tehtäviä ovat muun muassa tulvasuojelu, vesistöjen säännöstely ja vesistöjen muun käytön ohjaaminen ja valvonta. 

Kalatalous- ja vesivaraviranomaisten vastuualueille kuuluvat ja valvottavat intressit saattavat useinkin olla vastakkaisia. Näiden viranomaisten toisistaan riippumattoman toiminnan on katsottu turvaavan sen, että kalatalous- ja vesivara-asioiden käsittelyyn saadaan objektiivista ja kattavaa tietopohjaa esimerkiksi lupaviranomaisen tietoon. 

Maakuntauudistuksen valmistelun yhteydessä on tiettävästi keskusteltu myös mallista, jossa kalatalous- ja vesivaraviranomaiset sijoitettaisiin samaan yksikköön, jolloin näiden viranomaisten riippumattomuus toisistaan tulisi kyseenalaiseksi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus maakuntauudistuksen yhteydessä sijoittaa alueelliset kalatalous- ja vesivaraviranomaiset tulevan maakuntaorganisaation samaan yksikköön, jolloin riippumattomia kalatalousviranomaisia ei enää ole,  
miten maakuntauudistuksen ja siitä seuraavien organisaatiomuutosten yhteydessä varmistetaan, että yleisen edun valvontaan liittyvät asiat käsitellään julkisesti puolueettoman ja riippumattoman viranomaisen toimesta,  
miten maakuntauudistuksen ja siitä seuraavien organisaatiomuutosten yhteydessä varmistetaan, että kalatalouteen liittyvä yleisen edun valvonta ei jää esimerkiksi tulvasuojelun ja voimalaitosten säännöstelyintressien jalkoihin ja  
miten tulevassa maakuntauudistuksessa ja ELY-keskuksia koskevassa organisaatiomuutoksissa varmistetaan, ettei viranomaistoiminnan puolueettomuus ja riippumattomuus kalatalous- ja vesivara-asioissa vaarannu? 
Helsingissä 27.10.2017 
Hanna Halmeenpää vihr 
 
Emma Kari vihr 
 
Krista Mikkonen vihr 
 
Satu Hassi vihr 
 
Jyrki Kasvi vihr 
 
Olli-Poika Parviainen vihr 
 
Pertti Salolainen kok 
 
Jari Myllykoski vas 
 
Anders Adlercreutz