Viimeksi julkaistu 27.11.2021 14.58

Kirjallinen kysymys KK 495/2017 vp 
Hanna Halmeenpää vihr ym. 
 
Kirjallinen kysymys Kemijoki Oy:n velvoitteista kansallisen kalatiestrategian toteuttamisessa

Eduskunnan puhemiehelle

Kemijoki Oy:llä on yhteensä 16 vesivoimalaitosta Kemijoen vesistöalueella. Yhtiön suurin osakkeenomistaja on Suomen valtio, joka omistaa yhteensä 50,10 % Kemijoki Oy:n koko osakekannasta.  

Kansalliset lohi- ja meritaimenstrategiat tähtäävät vaelluskalojen palauttamiseen sopiviin rakennettuihin jokiin. Myös valtioneuvostossa vuonna 2012 hyväksytyn kansallisen kalatiestrategian tärkeimpänä tavoitteena on uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistaminen. Kemijoki kuuluu strategiassa määriteltyihin kalatierakentamisen kärkikohteisiin.  

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen laatimassa "Rakennettujen jokien kalataloudelle aiheutuneet vahingot ja kalatalousvelvoitteet" -selvityksessä vuonna 2014 todettiin mm. Kemijoen valjastamisesta määrätyt kalatalousvelvoitteet neljästä seitsemään kertaa liian pieniksi suhteessa aiheutettuun kalataloudelliseen vahinkoon. Voimayhtiöiden kalatalousvelvoitteiden ajantasaistaminen ja muuttaminen poikasistutuksista vaellusesteiden poistamisen suuntaan kuuluu hallitusohjelmaan osana kalatiestrategian toimeenpanoa. Myös EU:n vesipuitedirektiivi ja meristrategiadirektiivi velvoittavat Suomea huolehtimaan uhanalaisten vaelluskalojen luontaisen lisääntymiskierron edistämisestä.  

Lapin ELY-keskus jätti viime keväänä Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon lainmukaisen hakemuksen Kemijoella vesivoimatuotantoa harjoittavien yhtiöiden, Kemijoki Oy:n ja PVO Vesivoima Oy:n, kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta vastaamaan ajantasaista tietoa kalaston hoidon tarpeesta. Voimayhtiöt ovat tämän jälkeen vaatineet aluehallintovirastoon lähettämällään kirjeellä muutoshakemusta hylättäväksi jo ennen kuin sitä on edes avattu kuulemiskierrokselle. Yhtiöt väittävät kalatalousviranomaisen vaarantavan toimivan yhteistyön ja esittävän kohtuuttomia vaatimuksia energia-alalle.  

Kemijoki Oy on tavoitellut sitä, että pohjoisen kalatiehankkeista vastaisivat vesialueiden omistajat ja kunnat. Yhtiö ei ole vapaaehtoisesti ryhtynyt muuttamaan kalataloustoimiaan kansallisten strategioiden ja uuden tutkimustiedon mukaisiksi eikä näytä tunnistavan omaa vastuutaan kalatalousvelvoitteiden ajantasaistamisessa, vaan esittää uhkauksia pitkistä valituskierteistä kalaviranomaisen velvoitemuutoshakemusten johdosta.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millä tavalla valtio aikoo Kemijoki Oy:n suurimpana omistajana edistää yhtiössä kansallisen kalatiestrategian ja muiden kansallisesti ja EU-tasolla hyväksyttyjen vaelluskalojen luontaisen elinkierron parantamiseen tähtäävien strategioiden ja velvoitteiden toteutumista ja 
aikooko valtio ohjata Kemijoki Oy:tä vastuulliseen toimintaan kalatalousvelvoitteiden muutoshakemusprosessissa? 
Helsingissä 10.11.2017 
Hanna Halmeenpää vihr 
 
Satu Hassi vihr 
 
Johanna Karimäki vihr 
 
Touko Aalto vihr 
 
Ville Niinistö vihr 
 
Krista Mikkonen vihr 
 
Antero Vartia vihr