Kirjallinen kysymys
KK
50
2017 vp
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Kirjallinen kysymys hypokoirien rinnastamisesta muihin avustajakoiriin
Eduskunnan puhemiehelle
Diabeetikon omahoidon avuksi on mahdollista kouluttaa koira, joka tunnistaa verensokerivaihteluita ja ilmaisee niistä omistajalleen. Tällaista koiraa kutsutaan hypokoiraksi. 
Hypokoira tunnistaa matalat ja korkeat verensokerit ihon ja hengityksen tuoksun perusteella sekä ilmaisee ne opetetulla tavalla. Hypokoira pystyy erottamaan verensokerin vaihtelut jopa ennen kuin diabeetikko itse huomaa niiden oireet. Lisäksi hypokoira voidaan kouluttaa ilmaisemaan korkeasta verensokerista johtuvia ketoaineita ja avustamaan tarpeen mukaan esim. noutamaan verensokerimittarin tai syötävää matalaan verensokeriin. Hypokoiran voi kouluttaa vastaamaan omistajan erityistarpeisiin. 
Hypokoiran kyky ilmaista verensokerivaihteluja tuo turvallisuuden tunnetta diabeetikolle ja hänen läheisilleen. Hypokoiran avulla diabeetikon verensokeritasapaino saadaan paremmaksi ja hätätilanteilta vältytään. Näin diabeetikon elämänlaatu paranee. Hypokoiralla on terapeuttinen vaikutus, se lievittää stressiä ja motivoi diabeetikkoa liikkumaan. Myös yhteiskunnan varoja säästyy, kun lisäsairaudet ja sairauskuljetukset vähenevät. Hypokoira voi pelastaa ihmishenkiä. 
Suomessa perustettiin vuonna 2010 Hypokoira ry, joka on Suomen Diabetesliiton jäsenjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää hypokoiratoimintaa Suomessa sekä tarjota diabeetikoille mahdollisuus saada oma hypokoira. 
Jo muutamassa vuodessa hypokoirien tuoma tuki on osoittautunut omistajilleen korvaamattomaksi, ja tarve hypokoirien jatkuvaan mukanaoloon on suuri, mutta niillä ei vielä ole samanlaista lainsäädännöllistä asemaa kuin opas- ja avustajakoirilla. Hypokoirayhdistys on vuodesta 2014 lähtien ollut Suomen Kennelliitto ry:n hyötykoiratoimikunnan jäsen, ja yleisesti hypokoirat luetaan henkilökohtaisiksi hyötykoiriksi siinä missä opas- ja avustatajakoiratkin. Tehtävänsä suorittamiseksi eli matalan verensokerin tunnistamiseksi ja diabeetikon auttamiseksi hätätilanteissa hypokoiran olisi kuljettava diabeetikon mukana samalla tavalla kuin opas- ja avustajakoirat.  
Jotta hypokoirat olisivat lainsäädännöllisesti ja viranomaisohjeistuksen valossa samassa asemassa kuin opas- ja avustajakoirat, olisi seuraavia säännöksiä ja ohjeita muutettava lisäämällä hypokoira opas- ja avustajakoiran lisäksi. Koulutettuja hypokoiria on lähivuosina Suomessa noin 100 kappaletta. Eri lakeja, jotka koskevat hypokoiria, ovat järjestyslaki, koirakuri, metsästyslaki, koiran kiinnipitovelvollisuus, laki koiraverosta, asetus eläinten pääsystä elintarvikehuoneistoon, valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista, lisämaksut sekä liikenne- ja viestintäministeriön suositus: Opas- ja avustajakoiran kanssa joukkoliikenteessä.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, että hypokoirat rinnastetaan lainsäädännössä muihin avustaja- ja opaskoiriin? 
Helsingissä 23.2.2017 
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Viimeksi julkaistu 23.2.2017 13.39