Kirjallinen kysymys
KK
502
2017 vp
Mari-Leena
Talvitie
kok
ym.
Kirjallinen kysymys yrittäjän puolison ja samassa taloudessa asuvan lapsen työttömyysturvan epäkohdan korjaamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Työn ja ansiotoiminnan muodot ovat jo pitkään olleet suuressa murroksessa. Moni yrittäjä on välillä tai jopa yhtä aikaa työntekijä ja palkansaaja sekä toisinpäin. Tämän lisäksi lainsäädäntömme rinnastaa perheyrityksessä työskentelevän tai aiemmin työskennelleen puolison tai lapsen tietyissä tilanteissa yrittäjäksi, vaikka tosiasiallisesti hän olisi työntekijän asemassa. Tämä epäkohta on yllätys monelle yrittäjän perheenjäsenelle, jos esimerkiksi yrittäjän lapsi on työuransa alkuvaiheessa ja lyhytaikaisesti tehnyt töitä vanhempansa osin tai kokonaan omistamassa yrityksessä.  
Lainsäädännössä yrittäjänä toiminutta yrittäjän puolisoa, avopuolisoa ja yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvia lapsia kohdellaan tietyissä työttömyysturvan kohdissa osin hyvin epäoikeudenmukaisesti. Yrittäjän perheenjäsenen ei ole aina mahdollista arvioida, katsotaanko hänet lainsäädännön näkökulmasta yrittäjäksi vai työntekijäksi. Tämä taas vaikuttaa merkittävällä tavalla henkilön työttömyysturvaan. 
Yrittäjäksi katsotaan myös yrityksen osaomistaja. Ongelma muodostuu siitä, että yrityksen osaomistajana pidetään henkilöä, joka työskentelee osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään puolet osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta. 
Eli työttömyysturvalaissa yrittäjäksi katsotaan myös yrittäjän perheenjäsen, joka ei omista yrityksestä mitään eli on tai on ollut ainoastaan työntekijänä. Tämä ei välttämättä ole aina työntekijälle selvää ja saattaa aiheuttaa sen, että työntekijä tippuu jossain vaiheessa kokonaan työttömyysturvan ulkopuolelle. 
Lainsäädäntömme ei nykyisellään tunnista riittävällä tavalla erilaisia yrittämiseen ja työntekoon liittyviä tilanteita, minkä takia tarve säädösten päivittämiselle on todellinen. Yrityksillä on tärkeä merkitys suomalaisen työllisyyden kannalta, ja tämän vuoksi erityisesti perheyrityksissä toimi-vien henkilöiden työttömyys- ja oikeusturvasta on huolehdittava asianmukaisella tavalla. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta myös yrittäjän puoliso ja samassa taloudessa asuvat lapset, jotka ovat pelkästään työskennelleet eivätkä ole omistajina yrityksessä, ovat tulevaisuudessa oikeutettuja työttömyyden kohdatessaan työttömyysturvalain mukaisiin korvauksiin ja  
millä aikataululla valmistelu voidaan käynnistää, jotta tämä epäoikeudenmukaisuus ja lain epäkohta voidaan korjata? 
Helsingissä 14.11.2017 
Mari-Leena
Talvitie
kok
Eero
Suutari
kok
Sari
Multala
kok
Pia
Kauma
kok
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
Wille
Rydman
kok
Outi
Mäkelä
kok
Anders
Adlercreutz
r
Veera
Ruoho
kok
Pauli
Kiuru
kok
Sanna
Lauslahti
kok
Harri
Jaskari
kok
Viimeksi julkaistu 14.11.2017 16.55