Viimeksi julkaistu 27.11.2021 14.22

Kirjallinen kysymys KK 512/2016 vp 
Krista Mikkonen vihr 
 
Kirjallinen kysymys Kalajoen ja Kemin merivartioasemia uhkaavasta lakkautuksesta

Eduskunnan puhemiehelle

Sisäministeriö on vuonna 2016 valmistuneessa selonteossaan selvittänyt merivartiotoiminnan tulevaisuutta tarkoituksenaan löytää säästöjä Rajavartiolaitoksen toimintaan. Säästösuunnitelmien mukaan useita pieniä merivartioasemia aiotaan sulkea.  

Merivartioasemien lakkautukset iskevät voimakkaimmin Perämerelle. Mikäli pääministeri Sipilän hallitusohjelman pohjalta tehtävien säästöjen myötä sekä Kalajoen että Kemin merivartioasemat suljetaan, jäljelle jää ainoastaan Haukiputaan Virpiniemessä sijaitseva yksikkö. Nykytilanteessa Perämeren ja koko pohjoisen Suomen merivartiotoimintaa on hoidettu Virpiniemen merivartioaseman johdolla, ja sitä ovat tukeneet Kalajoen ja Kemin merivartioasemat. 

Suunnitellut toimenpiteet heikentäisivät huomattavasti meripelastusvalmiutta Perämeren alueella, ja myös Rajavartiolaitoksen mahdollisuudet hoitaa viranomaisaputehtäviä heikkenevät. Kalajoen ja Kemin merivartiostot ovat toiminta-alueillaan ainoat virkavallan edustajat, joilla on valtuudet toimia vesillä poliisivaltuuksin. Tehtäväkenttä on kaiken kaikkiaan moninainen. Merivartiosto suorittaa esimerkiksi pelastus- ja avustustehtäviä, tekee rajatarkastuksia, valvoo vesi- ja maastoliikennettä, tutkii merialueen öljypäästöt ja hoitaa öljyvahinkojen torjuntatehtäviä yhdessä pelastuslaitoksen kanssa. Merivartiosto avustaa myös sairaankuljetusta ja yleistä pelastustoimintaa merialueelle suuntautuvissa tehtävissä. 

Merivartiolaitoksella on tärkeä rooli toimia viranomaisena onnettomuustilanteissa. Esimerkiksi tänä syksynä Fennovoima Oy:n työmaalta Pyhäjoelta on ilmoitettu mahdollisesta merialueen öljyvahingosta jo kahdesti. Todennäköisesti muidenkaan merionnettomuuksien riski Perämeren alueella ei ole vilkastuvan meriliikenteen vuoksi tulevina vuosina vähenemässä.  

Suunnitelmat Pohjois-Suomen merivartioasemaverkon karsimisesta kolmesta asemasta yhteen ovat lyhytnäköisiä ja aiheuttaisivat merkittävän heikennyksen Perämeren meriturvallisuuteen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kuinka Perämeren alueen meripelastustoiminta, riittävät resurssit ja valmiudet meripelastustehtävien hoitamiseen turvataan jatkossa kaikkien nykyisten kolmen aseman alueella, mikäli toiminta keskitetään vain yhden aseman varaan Virpiniemeen ja 
mikä on suunniteltujen merivartioasemien lakkautustoimien arvioitu kustannusvaikutus/ säästövaikutus, kun huomioidaan henkilöstövähennykset ja meripelastuskalustolle Kala-joella ja Kemissä tarvittavien vuokratilojen kustannukset? 
Helsingissä 5.10.2016 
Krista Mikkonen vihr