Viimeksi julkaistu 27.11.2021 15.13

Kirjallinen kysymys KK 525/2018 vp 
Päivi Räsänen kd ym. 
 
Kirjallinen kysymys hammasteknisten töiden arvonlisäverosta

Eduskunnan puhemiehelle

Verohallinto on ohjannut 20.4.2018 päivätyllä kirjeellä hammaslaboratorioita perimään arvonlisäveroa kaikista muista hammasteknisistä töistä paitsi proteeseista. Verohallinnon mukaan Suomen arvonlisäverolaissa ei ole säännöstä, jonka perusteella hammasteknikko voisi myydä arvonlisäverosta vapaana muita hammasteknisiä töitä kuin proteeseja. Arvonlisäverosta aiheutuu hammasteknisten töiden käyttäjille, potilaille, huomattavia ylimääräisiä kustannuksia. Verohallinnon ohjeistus on ongelmallinen erityisesti purentakiskojen osalta. Purentakisko liittyy kiinteästi hammaslääkärin annettavissa olevaan purentafysiologiseen hoitoon eli on terveydenhuollon palvelun yhteydessä tavanomaisesti luovutettava tavara ja tällaisena sen tulisi olla arvonlisäverosta vapaa.  

Suomen arvonlisäverolaki perustuu EU:n arvonlisäverodirektiiviin 2006/112/EY. Direktiivissä on määrätty jäsenvaltiot vapauttamaan arvonlisäverosta erilaisia terveydenhuollon palveluita. Direktiivin artiklan 132.1 e-kohdassa on määrätty jäsenvaltiot vapauttamaan arvonlisäverosta "hammasteknikkojen ammatilliset palvelujen suoritukset sekä hammaslääkärien ja hammasteknikkojen suorittamat hammasproteesien luovutukset". Tällä hetkellä hammasteknikoiden myyminä arvonlisäveron alaisina ovat verohallinnon ohjauksen mukaisesti kaikki muut hyödykkeet paitsi hammasproteesit. Hammasteknikot veloittavat hammaslääkäriasemilta arvonlisäveroa tämän mukaisesti. Arvonlisävero ei saa johtaa siihen, että palvelut päätyvät potilaiden tavoittamattomiin. Purentakisko voi olla välttämätön hoitomuoto purentavaivoihin. Purentakiskon valmistaminen maksaa yleensä n. 150—200 euroa. Purentakiskon laboratoriotyön 24 %:n arvonlisäverosta potilaan maksettavaksi aiheutuva lisähinta on merkittävä.  

Suomen arvonlisäverolaissa ei ole hammasteknikkojen ammatillisten palvelujen suoritukset sisältävää säännöstä. Arvonlisäverolaissa on säädetty verosta vapaiksi ainoastaan hammasproteesit. Koska hammasteknikot tekevät muitakin hammasteknisiä töitä kuin hammasproteeseja, ei arvonlisäverodirektiivin hammasteknikkojen ammatillisia palvelujen suorituksia koskevaa kohtaa ole implementoitu Suomen arvonlisäverolaissa. Vaikka kysymys ei ole kansantaloudellisesti merkittävä, sillä on merkitystä erityisesti pienituloisille purentavaivoista kärsiville potilaille. Terveydenhuollon palveluiden vapauttamisella arvonlisäverosta halutaan osaltaan varmistaa se, että koko väestöllä on mahdollisuus käyttää palveluja. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Katsooko hallitus, että Suomi on implementoinut arvonlisäverodirektiivin riittävällä tavalla ja  
yhtyykö hallitus siihen näkemykseen, että purentakiskojen tulee olla arvonlisäverosta vapaat?  
Helsingissä 18.12.2018 
Päivi Räsänen kd 
 
Antero Laukkanen kd 
 
Sari Essayah kd 
 
Peter Östman kd