Kirjallinen kysymys
KK
53
2015 vp
Jaana
Pelkonen
kok
Kirjallinen kysymys yli 20 % alkoholia sisältävien muovipullojen säilyttämisestä turvakaapeissa
Eduskunnan puhemiehelle
Tukesin tekemän ohjeen mukaan yli 20 % alkoholia sisältäviä muovipulloja on säilytettävä jatkossa myyntipaikoissa turvakaapeissa. Perusteluinaan Tukes ilmoittaa paloturvallisuuden ja turvallisuusperusteisen sääntelyn. 
Muovipullot eli PET-pullot ovat ympäristöystävällisin pakkausmuoto, jota tukee erittäin hyvä kierrätys- ja uudelleenkäyttöjärjestelmä. Alkoholituotteita on myyty jo pitkään ympäri maailmaa muovipulloissa ilman mitään levottomuutta paloturvallisuusriskeistä. Tukesin esittämä ajatus on siis taka-askel kierrätykselle. Kaupan alalle se taas tuo täysin turhaa byrokratiaa ja kaupan vaikeuttamista. Haasteeksi muodostuvat toiminnanharjoittajille ja viranomaisille aiheutuvat kustannukset, joista mainittakoon mukauttamiskustannukset, aiheutuvasta ylimääräisestä työstä aiheutuvat kustannukset ja valvonnan resurssit.  
Vuonna 2014 työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä selvitti myymälärakennuksessa tapahtuvaa palavien nesteiden säilytystä ja varastointia. Ministeriön työryhmässä ei tullut esiin, että alkoholijuomat rajattaisiin pois lainsäädännön velvoitteiden piiristä, ja siksi myös niihin sovelletaan oppaan suojausratkaisuja. 
Tukesin ajama muutos sekä syrjisi eri tuoteryhmiä että vaikuttaisi suoraan Alkon myymälöihin ja siellä myytäviin tuotteisiin sekä välillisesti juomien valmistajiin. Muovipullojen turvakaappien vaatiminen Suomeen ei myöskään hillitsisi Viron viinarallia, sillä viinat tuodaan pääasiassa muovipulloissa, eikä niiden säilytystä yksityiskodeissa voida mitenkään valvoa. Yksittäinen kansalainen voi myös tilata vastaavia tuotteita netistä ilman mitään rajoituksia. Tukesin ajaman muovipullojen turvakaappien kustannukset luonnollisesti siirtyisivät Suomessa myytävien tuotteiden hintoihin, mikä ohjaisi entisestään ostokäyttäytymistä pois Suomesta. Kyseessä olisi myös yrityksien hyvinvointitappio, kun kannattavuuden menetys yrityksille veisi rahan pois hyödyllisemmästä käytöstä.  
Hallitusohjelmassa sanotaan: "Elinkeinoelämän kilpailukykyä ja yritystoiminnan edellytyksiä kaikessa päätöksenteossa vahvistetaan. (…) Markkinoiden toimintaa, vapaata kilpailua ja pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia hankintaprosesseihin edistetään uudistamalla keskeistä lainsäädäntöä ja purkamalla kilpailua estävää toimialakohtaista sääntelyä."  
10 vuoden tavoitteessa mainitaan myös: "Suomi on ottanut tuottavuusloikan julkisissa palveluissa ja yksityisellä sektorilla tarttumalla digitalisaation mahdollisuuksiin ja purkamalla turhaa sääntelyä ja byrokratiaa." Lisäksi vaalikauden tavoite kertoo: "Kansalaisten arkea, yritystoimintaa, maataloutta, investointeja, rakentamista, tervettä kilpailua ja vapaaehtoistoimintaa on helpotettu merkittävästi turhaa sääntelyä purkamalla, hallinnollista taakkaa keventämällä ja lupaprosesseja sujuvoittamalla." 
Normien purkamisen kärkihankkeessa lukee: "Säädöspolitiikan ohjausta selkeytetään, tavoitteena sääntelyn nettomääräinen keventäminen ja säädöksille vaihtoehtoisten ohjauskeinojen käytön lisääminen. Tavoitteena on turhan sääntelyn purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. EU-säännösten toimeenpanossa pidättäydytään kansallisesta lisäsääntelystä. Suomen EU-vaikuttamisen yhtenä painopisteenä on nykyistä vähäisempi, parempi ja kevyempi sääntely.  
Perataan säädökset, jotka eniten haittaavat kansalaisten arkea, yritystoimintaa, maataloutta, investointeja, rakentamista, tervettä kilpailua ja vapaaehtoistoimintaa. 
Välittömästi ryhdytään purkamaan kansalaisia ja yritystoimintaa haittaavia alempiasteisia normeja, määräyksiä ja ohjeita." 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin konkreettisiin ja välittömiin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, ettei hallitusohjelman kanssa ristiriidassa oleva muutos yli 20 % alkoholia sisältävien muovipullojen säilyttämisestä myyntipaikkojen turvakaapeissa toteudu? 
Helsingissä 17.6.2015 
Jaana
Pelkonen
kok
Viimeksi julkaistu 18.6.2015 14:39