Kirjallinen kysymys
KK
539
2016 vp
Ari
Jalonen
ps
Kirjallinen kysymys LNG:n käytöstä liikennepolttoaineena
Eduskunnan puhemiehelle
On arvioitu, että nesteytetty maakaasu eli LNG tulee vaikuttamaan polttoainemarkkinoihin erityisesti meri- ja tieliikenteessä. Meriliikenteen päästörajoitusten takia Suomen kansalliseen meriliikennestrategiaan on kirjattu tavoitteeksi vahvistaa LNG:n käyttöönottoa. Myös tieliikenteessä LNG on merkittävä vaihtoehto polttoaineeksi. 
LNG on perinteisiä liikennepolttoaineita ympäristöystävällisempi, ja esimerkiksi hiilidioksidipäästöt ovat noin 20 prosenttia pienemmät kuin dieselillä. LNG:n käyttö vähentää myös rikki-, typenoksidi- ja pienhiukkaspäästöjä. Hinnaltaan LNG on edullinen verrattuna öljypohjaisiin polttoaineisiin, mutta jakeluverkon kustannukset ratkaisevat lopulta sen, miten houkuttelevaa LNG:n käyttö on. 
Porin Tahkoluotoon on rakennettu Suomen ensimmäinen LNG:n tuontiterminaali. Tahkoluodon satama soveltuu hyvin LNG:n tuontiin ja jakeluun, sillä satama on ympäri vuoden saavutettavissa, sinne saapuvien alusten kokoa rajoittaa vain Tanskan salmi ja keskeiset asiakkaat toimivat lähellä. Samalla Vuosaaren satamaan on avattu ensimmäinen raskaan liikenteen LNG-tankkausasema. 
Suomessa Gasum on kehittämässä liikennekaasujen tankkausasemaverkostoa. Vuosaaren sataman tankkausaseman lisäksi LNG-tankkausasemia on tulossa Turkuun, Jyväskylään ja Vantaalle ja tietojeni mukaan myös Poriin. Gasum aikoo mahdollistaa LNG:n käytön erityisesti raskaassa liikenteessä. Ainakin merikonttikuljetuksiin erikoistunut Speed on jo ottanut käyttöön LNG-käyttöisen kuorma-auton. 
Mielestäni LNG on hintansa ja ympäristöystävällisyytensä puolesta varteenotettava vaihtoehto liikennepolttoaineena raskas liikenne mukaan lukien. LNG:n käyttöä olisi syytä edistää, sillä se on ympäristöystävällinen ja taloudellinen vaihtoehto, joka edistää liikenteelle asetettujen päästövähennystavoitteiden saavuttamista (päästökaupan ulkopuolisella sektorilla, kuten liikenteessä, 39 %:n vähennys kasvihuonekaasuista vuoteen 2030 mennessä). 
LNG:n tuonti terminaaliin on myös huoltovarmuuskysymys. Terminaaliin voidaan tuoda kaasua useista eri maista toisin kuin silloin, kun kaasu tuodaan tietystä valtiosta kiinteää putkea pitkin. Pääsääntöisesti LNG tulee Poriin Norjasta. LNG:n käyttö edistää huoltovarmuutta ja puhdasta ympäristöä myös siinä mielessä, että se lisää kotimaisen biokaasun käyttöä raskaassa liikenteessä ja teollisuudessa — biokaasua voi käyttää samoissa rekoissa ja tehtaissa kuin LNG:tä. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten hallitus edistää nesteytetyn maakaasun eli LNG:n käyttöönottoa liikenteen polttoaineena ja myös raskaassa liikenteessä ja  
miten hallitus edistää LNG:n jakeluverkon nopeaa rakentumista?  
Helsingissä 21.10.2016 
Ari
Jalonen
ps
Viimeksi julkaistu 24.10.2016 15.54