Viimeksi julkaistu 27.11.2021 14.40

Kirjallinen kysymys KK 540/2017 vp 
Satu Taavitsainen sd 
 
Kirjallinen kysymys alaikäisten lasten ulosotosta ja maksuhäiriömerkinnöistä

Eduskunnan puhemiehelle

Suomessa joutuu maksamattomien laskujen vuoksi ulosottoon myös alaikäisiä lapsia. He joutuvat ulosoton piiriin mm. vanhempiensa maksamatta jääneiden perintö-, lahja- tai jäännösverojen vuoksi. Alle vuoden ikäisiä sylivauvojakin on ulosotossa. 

Tyypillisin syy nuoren ulosottoon joutumiselle ovat maksamattomat joukkoliikenteen tarkastusmaksut, liikennevakuutukset tai käyttämättömästä hammaslääkärikäynnistä tullut maksu. 

Lastensuojelulain mukaan yhteiskunnan on edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelun on pyrittävä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. 

Ylivelkatilanteeseen ajautuneella aikuisellakaan velallisella ei välttämättä ole nykyään monta realistista vaihtoehtoa velkaongelman ratkaisemiseksi. Alaikäisellä, jolla ei ole vielä ammattia ja työtä ja mahdollisuutta maksaa laskujaan ja velkojaan, on tilanne erittäin huono. Alaikäisten on vaikea neuvotella maksusopimuksista velkojiensa kanssa. Heillä ei ole riittävästi tietoa ja osaamista. Eikä alaikäisten kuulu edes joutua sellaisia neuvotteluita hoitamaan. 

Talousongelmat vaikuttavat ihmisten jaksamiseen monella eri tavalla. Maksuhäiriömerkinnät hankaloittavat arkielämää: Asunnon, kotivakuutuksen, sähkösopimuksen, puhelimen, auton ja työpaikan saaminen voi merkittävästi vaikeutua tai estyä jopa kokonaan merkintöjen takia. Talousvaikeudet vaikeuttavat ihmissuhteita ja perhe-elämää. Täysi-ikäisiksi tultuaan on ulosotossa olevien nuorten lähtökohta itsenäiseen elämään huomattavasti heikompi kuin ikätovereidensa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kuinka monta alle 18-vuotiasta Suomessa on ulosotossa,  
mihin toimiin ministeri aikoo ryhtyä alaikäisten ulosottoon joutumisen ja luottotietomerkintöjen ehkäisemiseksi,  
mihin toimiin ministeri aikoo ryhtyä alaikäisten ulosotossa olevien ja luottotietonsa menettäneiden poispääsemiseksi sieltä ja heidän rekisteriensä puhdistamiseksi,  
onko nykyinen voimassa oleva käytäntö lastensuojelulain vastainen, 
onko lasten oikeusturva Suomessa tällä hetkellä liian heikko ja 
onko alaikäisillä ulosottoon joutuessaan ollut oikeus tietoon, oikeus vaihtoehtoihin ja oikeus vaikuttaa? 
Helsingissä 24.11.2017 
Satu Taavitsainen sd