Kirjallinen kysymys
KK
546
2016 vp
Jaana
Pelkonen
kok
Kirjallinen kysymys alle 25-vuotiaiden huomioimisesta toimeentulotukiuudistuksessa
Eduskunnan puhemiehelle
Nuorten eli 15—24-vuotiaiden työttömyysaste oli tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä 26,6 prosenttia. Korkea nuorisotyöttömyys on kasvattanut nuorten toimeentulotuen saajien määrää. Vuonna 2014 kaikista 18—24-vuotiaista toimeentulotukea sai 15,5 prosenttia. (Vertailun vuoksi: koko väestössä toimeentulotuen saajia oli 7,2 prosenttia.) Nämä luvut ovat hyvin huolestuttavia. Niiden takana on myös usein inhimillinen tragedia ja syrjäytymisen kierre, joka täytyy saada katkaistua hyvissä ajoin. 
Tällä hetkellä toimeentulotukilain mukaan asiakkaalla on oikeus tavata sosiaalialan ammattilainen, mutta laki ei velvoita tähän kumpaakaan osapuolta. Ilman tuloja oleva nuori voi hakea toimeentulotukea kirjallisesti pitkiäkin aikoja ilman, että hänen tarvitsee koskaan tavata sosiaalityöntekijää tai -ohjaajaa kasvotusten. Tämä käytäntö ruokkii syrjäytymiskierrettä. 
Toimeentulotukikierteeseen joutuneiden nuorten auttamiseksi olisi tärkeää, että sosiaalialan ammattilaiset (sosiaalityöntekijät/sosiaaliohjaajat) tapaisivat henkilökohtaisesti alle 25-vuotiaat toimeentulotukea hakevat nuoret. Tällöin nuoret kuulisivat heidän mahdollisuuksistaan saada tukea ja samalla ammattilaiset kannustaisivat nuorta tämän omien vahvuuksien sekä tulevaisuudennäkymien selkeyttämisessä. Tähän ei toimeentulotuki ilman siihen liittyvää sosiaalityötä ole vastaus, vaan nuori voi tarvita sosiaalialan ammattilaisen tukea pitkäänkin. Varhainen puuttuminen nuorten syrjäytymiskierteeseen ja auttaminen ovat iso panostus tulevaisuuteen. 
Perustoimeentulotuen laskenta ja maksatus siirtyvät Kelan tehtäväksi vuoden 2017 alusta. Yhden luukun asioimisen periaatetta on edistettävä, mutta sitä ei saa tehdä nuorten kustannuksella. Nuoret eivät saa jäädä uudistuksen jalkoihin.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Millä tavalla alle 25-vuotiaat nuoret tullaan huomioimaan toimeentulotukiuudistuksessa ja 
miten varmistetaan sosiaalitoimen ja Kelan saumaton yhteistyö vuodesta 2017 lähtien? 
Helsingissä 25.10.2016 
Jaana
Pelkonen
kok
Viimeksi julkaistu 25.10.2016 16:09