Kirjallinen kysymys
KK
546
2018 vp
Juha
Pylväs
kesk
Kirjallinen kysymys lunastuslain uudistamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Hallituskauden alkaessa hallituspuolueet yksimielisesti kirjasivat hallitusohjelmaan lunastuslain uudistamisen. Nykyinen lunastuslaki koetaan epäoikeudenmukaiseksi ja kaipaa kipeästi uudistusta.  
1970-luvulta peräisin oleva laki ei vastaa enää tämän päivän tarpeita. Se suosii yhtiöitä ja kuntien talouden paikkausta yksityisten maanomistajien kustannuksella. Maanomistajille ei ole perustuslaissa turvattua omaisuudensuojaa, kun puhutaan maan lunastamisesta. Nykyisen lunastuslain mukaan lunastetuista maista saa täyden korvauksen. Todellisuudessa maksettavalla korvauksella ei pystyisi hankkimaan edes vastaavaa maa-aluetta.  
Lisääntyneen energiantarpeen ja energiatuotantomuotojen myötä rakennetaan entistä enemmän voimalinjoja. Metsää hakataan uusien entistä leveämpien linjojen alta pois, ja korvaus on menetetystä metsäomaisuudesta nimellinen. Yhtiöt ovat haluttomia tekemään rakennusratkaisuja maanomistajien eduksi, vaan menevät usein helpoimman kautta. Vain luonnonsuojelualueilla tehdään pakon edessä yhtenäistä rakentamista vanhojen linjojen yhteyteen. Suunnitteluun ja toteutukseen pitäisi saada tehokkuutta ja järkevöittämistä.  
Voimalinjat ovat välttämättömiä ja huoltovarmuus pitää varmistaa koko maassa. Tätä ei kuitenkaan pidä tehdä pelkästään maanomistajien kustannuksella ilman yhtiöiden vastuuta. Jo ilmastonmuutoksen nimissä tarvitsemme enemmän metsiä Suomeen, ei ylimääräisiä turhia joutomaita voimalinjoille. Lunastaminen ei saa olla myöskään kunnille lunastetun maan arvonnousun kalastusta. Korvaukset pitää olla lunastuksessakin todelliset. Siksi lunastuslain uudistaminen pitäisi tehdä viipymättä.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Missä vaiheessa lunastuslain uudistaminen on ja milloin uudistetun lain arvioidaan olevan eduskunnan käsittelyssä ja  
miten maanomistajien perustuslain turvaamaa omaisuudensuojaa voidaan parantaa ja samalla järkeistää lunastamiseen ja rakentamiseen liittyvää ohjeistusta ja suunnittelua huomioimalla metsä- ja maatalousmaan merkitys myös hiilensidonnan kannalta? 
Helsingissä 21.12.2018 
Juha
Pylväs
kesk
Viimeksi julkaistu 21.12.2018 14.24