Viimeksi julkaistu 27.11.2021 13.52

Kirjallinen kysymys KK 610/2016 vp 
Krista Mikkonen vihr 
 
Kirjallinen kysymys  avoimessa yliopistossa opiskelusta työttömyysetuudella

Eduskunnan puhemiehelle

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta antaa mahdollisuuden omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella. Opintojen tukemisen tarkoitus on parantaa aikuisväestön ammattitaitoa ja mahdollisuuksia saada työtä tai säilyttää työpaikka sekä turvata ammattitaitoisen työvoiman saantia. 

TE-toimisto myöntää luvan omaehtoisiin opintoihin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen sekä TEM:n niiden soveltamisesta antaman ohjeen perusteella. Laki määrittää, että omaehtoiset opinnot voivat olla avointa yliopisto-opetusta silloin, kun ne ovat päätoimisia. Soveltamisohjeen mukaan "painopiste on lyhytkestoisissa ja nopeaa työmarkkinoille sijoittumista edistävissä opinnoissa". Avoin yliopisto-opetus on usein juuri tällaista. 

Suurimmaksi osaksi avointa yliopisto-opiskelua käytetään ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja pätevöitymiseen. Esimerkiksi aineenopettajat voivat opiskella uuden opetettavan aineen tai rehtorin pätevyyteen tarvittavat opinnot. Myös sosiaalityöntekijän ja osastonhoitajan pätevyyteen tarvittavia opintoja aloitetaan avoimen yliopiston kautta. Avoin yliopisto-opiskelu voi olla erinomainen keino hankkia työllistymistä tukevaa lisäkoulutusta ilman pitkäkestoista tutkintoon johtavaa koulutusta. 

Käytäntö luvan myöntämisessä avoimeen yliopisto-opiskeluun kuitenkin vaihtelee TE-keskuksesta toiseen. Joissakin TE-toimistoissa omaehtoisen opiskelun hakulomakkeen (tem621-lomakkeen) täyttöä ei ole hyväksytty sillä perusteella, että avoin yliopisto-opetus on tutkinnon osa, mutta ei ole tutkintoon johtavaa. Avoimen yliopiston opintoja ei myöskään aina hyväksytä päätoimisiksi opinnoiksi, vaikka opinnot voi suorittaa myös niin, että päätoimisuuden vaatimus (5 op/kk) täyttyy. Työttömien ohjeistuksessa on puutteita, ja TE-toimistoilla ei vaikuta olevan oikeaa tietoa avoimesta yliopisto-opiskelusta. 

Avoimet yliopistot joutuvat nyt lähettämään useita lausuntoja samoihin TE-toimistoihin avoimen yliopiston opinnoista ja niiden luonteesta, jotta työtön opiskelija saisi oikeuden opiskella avoimessa yliopistossa. Kielteisen päätöksen saaneet opiskelijat eivät aina uskalla valittaa päätöksestä tai pyytää opetuksen järjestäjältä täydentävää lausuntoa tai lisätietoja, koska pelkäävät työttömyyskorvauksen menettämistä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten aiotaan varmistaa, että päätökset omaehtoisesta opiskelusta avoimessa yliopistossa tehdään kaikissa TE-toimistoissa lain mukaisesti ja keskenään yhdenvertaisesti? 
Helsingissä 24.11.2016 
Krista Mikkonen vihr