Kirjallinen kysymys
KK
614
2016 vp
Ari
Jalonen
ps
Kirjallinen kysymys palomiesten syövistä ja syöpien ennaltaehkäisystä
Eduskunnan puhemiehelle
Palomiehet altistuvat ammatissaan savulle ja myrkyllisille yhdisteille, joita muodostuu, kun rakennusmateriaaleissa, sisustuksessa ja kodinkoneissa käytetyt muovit ja kemikaalit palavat. Monet näistä yhdisteistä ovat karsinogeenisiä, ja nykyään tiedetään palomiesten syöpäriskin kohonneen. Muun muassa USA:ssa, Kanadassa, Euroopassa ja Pohjoismaissa tehdyt tutkimukset vahvistavat palomiesten suuremman riskin kuolla syöpään verrattuna muuhun väestöön. 
New Yorkissa tehdyssä laajassa tutkimuksessa löytyi yhteys muun muassa lymfaattisen järjestelmän syöpiin, virtsaelinten syöpiin (munuaiset, virtsanjohdin, virtsarakko, eturauhanen), ruoansulatuselimistön ja ruoansulatuskanavan syöpiin (ruokatorvi, vatsalaukku, paksusuoli, peräsuoli, maksa, haima), leukemiaan, non-Hodgkin-lymfoomaan, ihosyöpään, aivosyöpään, verenkiertoelimistön syöpiin ja hengityselimistön syöpiin. Vastaavia löydöksiä on tehty muissakin tutkimuksissa (esim. laajat tutkimukset Manitobassa ja Torontossa). Olen itsekin — perehdyttyäni tutkimuksiin ja kokemusteni perusteella — päätynyt siihen käsitykseen, että palomiehen ammatti altistaa syöville. 
Palomiesten syöpäriskin vuoksi Vapaa Pohjola -ryhmä on ehdottanut useita toimenpiteitä, kuten tutkimuskoosteen laatimista palomiesten syöpäkuolleisuudesta, palomiesten syöpien ennaltaehkäisemistä työpaikoilla ja syöpien asianmukaista korvaamista ammattitautina. Vapaan Pohjolan esittämiä toimia käsiteltiin Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnassa, joka suhtautui vakavasti palomiesten työperäisiin tapaturmiin ja sairauksiin sekä niiden ennaltaehkäisyyn. 
Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta pyysi asiasta lisätietoa, ja Pohjoismaiden hallitukset toimittivat sitä. Hallitusten vastauksista käy ilmi, että ammattitauteja ja korvausasioita käsitellään yksilöllisesti — riippumatta siitä, mistä alasta tai ammatista on kyse. Sen takia palomiehistä tai muista ammateista ei pidetä erityistä tapaturmarekisteriä. Sama vastaus koskee korvausjärjestelmiä, jotka koskevat syöpään kuolleita palomiehiä. Pohjoismaiden hallitukset eivät pidä rekisteriä palomiehistä, mutta ne maksavat korvauksia sekä kansallisen lainsäädännön mukaan että yksilöllisten olosuhteiden perusteella. 
Asiaa käsiteltyään Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta päätyi suosittelemaan, että palomiesten lisäksi otetaan huomioon myös muut ammatit ja alat, joissa työympäristö voi olla haitallinen. Valiokunta suosittaa, että pohjoismaisia alaa koskevia tutkimuksia kootaan yhteen ja että kehitetään rutiineja, joilla vähennetään työntekijöiden altistumista karsinogeeneille sekä valvotaan altistumista. 
Pohjoismaiden neuvosto käsitteli asiaa istunnossaan marraskuussa 2016 ja päätyi suosittamaan valiokunnan esitystä. Tämän takia Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, että se laatii pohjoismaisen kokoelman tutkimuksista eri ammattiryhmien (palomiehet mukaan lukien) alttiudesta syöpäsairauksiin tavoitteena saada kokonaisvaltaisempi kuva alan tutkimuksesta. Lisäksi Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, että ne kehittävät työterveyshuoltoa ja työkäytäntöjä, jotta työntekijöiden altistumista syöpää aiheuttaville aineille voidaan vähentää ja seurata. 
Edellä sanotun johdosta Suomen tulisikin yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa laatia tutkimuskooste palomiesten syövistä unohtamatta muita ammatteja, joissa on merkittävä karsinogeenialtistus. Edelleen palomiesten työterveyshuoltoa tulee kehittää, jotta karsinogeenialtistukset mitataan säännöllisesti, ja samalla altistumista tulee vähentää alan parhaiden mallien mukaisesti (esim. Skellefteå ja puhdas paloasema käytäntö) ja uusia toimenpiteitä innovoimalla. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten ministeri huolehtii, yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa, tutkimuskoosteen laatimisesta palomiesten (ja muiden ammattien) syöpäriskistä ja  
miten ministeri kehittää työterveyshuoltoa ja työkäytänteitä siten, että riskiryhmien karsinogeenialtistusta mitataan säännöllisesti sekä vähennetään? 
Helsingissä 25.11.2016 
Ari
Jalonen
ps
Viimeksi julkaistu 28.11.2016 15:41