Kirjallinen kysymys
KK
616
2017 vp
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Kirjallinen kysymys toimeentulotuesta ja vahingonkorvauksista
Eduskunnan puhemiehelle
Toimeentulotuen saajan aineettomista vahingoista saadut korvaukset katsotaan henkilön tuloiksi. Toimeentulotukilain mukaan kaikki vähäistä suurempi tulo on käytettävä elämiseen. Nykyinen toimeentulolaki kohtelee epäoikeudenmukaisesti onnettomuuksien ja rikosten uhreja. 
Vaikka toimeentulotuki onkin viimesijainen tukimuoto, se ei saisi johtaa epäinhimillisiin tilanteisiin, joissa henkilön saamat haitta- ja kärsimyskorvaukset lasketaan tuloksi. 
Toimeentulotukea tulisi tarkastella ensisijaisesti osana sosiaaliturvajärjestelmää ja suuremmillekin uudistuksille olisi tarvetta, mutta myös yksittäisiin epäkohtiin on syytä puuttua. Toimeentulotuen siirto Kelaan helpottaa aiemmin kuntatasolle jääneeseen ilmiöön puuttumista ja tuomista esiin sekä mahdollistaa tilanteen yleisyyden ja kokonaiskuvan paremman arvioinnin. Samalla on syytä harkita, tarvitaanko lakimuutosta, jotta suhtautumisessa vahingonkorvauksiin saataisiin toimeentulotuen osalta reilut ja valtakunnallisesti yhdenmukaiset käytännöt. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus selvittää mahdollisuutta luokitella vahingonkorvaukset tuloiksi, jotka eivät vaikuta toimeentulotukeen ja  
millä aikataululla mahdollinen lakimuutos on odotettavissa? 
Helsingissä 12.1.2018 
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Viimeksi julkaistu 12.1.2018 13.12