Viimeksi julkaistu 27.11.2021 13.57

Kirjallinen kysymys KK 644/2016 vp 
Satu Taavitsainen sd 
 
Kirjallinen kysymys toimeentulotukiasiakkaan oikeudesta henkilökohtaiseen keskusteluun

Eduskunnan puhemiehelle

Toimeentulotukiasiakkaalle tulee toimeentulotukilain 14 e §:n mukaan järjestää mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti kunnan sosiaalityöntekijän tai sosionomin kanssa ja perustoimeentulotuen myöntämisen osalta ensi vuoden alusta Kansaneläkelaitoksen toimihenkilön kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun asiakas on tätä pyytänyt kunnalta, kuntayhtymältä tai perustoimeentulotukeen liittyvän asian osalta Kansaneläkelaitokselta. 

Tietooni on tullut, etteivät kaikki kunnat ja kuntayhtymät ole lainkaan rekisteröineet asiakkaiden pyyntöjä saada keskustella, eikä näin ollen lain noudattamista ole seurattu ja valvottu kunnissa. On tullut myös esille, että lain määräajan seurantaa ei Kelassa nähdä tarpeellisena.  

Kansalaiset kokevat sosiaalityöntekijöiden osallistuvan liian vähän toimeentulotuen tilannekohtaiseen harkintaan, jolloin asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita ja elämäntilanteen kokonaisuutta ei oteta huomioon. Toimeentulotuki on kansalaisten viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata ihmisarvoinen elämä. Sosiaalityö toimeentulotukea hakevien ihmisten kanssa ei ole vain etuuden laskennallista myöntämistä, vaan sillä on merkitystä yhteiskunnallisen eheyden ylläpitäjänä, syrjäytymisen estäjänä ja ongelmien ennaltaehkäisijänä.  

Sosiaalityössä vaaditaan kokonaisnäkemystä asiakkaan elämäntilanteesta ja monipuolista ammatillista osaamista. Sosiaalityöntekijöiden tehtävänä on aineellisen avun antamisen lisäksi auttaa heikoimmassa asemassa olevia kansalaisia parantamaan elämänsä hallintaa ja käyttämään voimavarojaan ongelmien voittamisessa. Tämän voi tehdä vain keskustelemalla ja kohtaamalla ihmisiä.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko ministeri tietoinen, että toimeentulotukiasiakkaan oikeutta henkilökohtaiseen keskusteluun eli toimeentulotukilain 14 e §:n toteutumista ei ole seurattu ja valvottu kaikissa kunnissa ja  
miten ministeri aikoo jatkossa seurata ja valvoa määräajan toteutumista sekä Kelalle siirtyvän perustoimeentulotuen että kuntien vastuulle jäävien ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen osalta? 
Helsingissä 16.12.2016 
Satu Taavitsainen sd