Kirjallinen kysymys
KK
65
2019 vp
Matias
Marttinen
kok
Kirjallinen kysymys Rauman henkilöjunaliikenteen aloittamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Rauman seutu on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina teollisuuden investointien ja elinkeinoelämän parantuneiden näkymien myötä. Kaupungin laajat koulutusmahdollisuudet erityisesti opettajankoulutuksen osalta tuovat Raumalle opiskelijoita ympäri Suomea. Raumalla on Unescon maailmanperintökohteiden, Vanhan Rauman ja Sammallahdenmäen, lisäksi tarjolla matkailulle laajat mahdollisuudet, jotka houkuttelevat turisteja ympäri maailman tutustumaan kaupunkiin. 
Rauman seudun vahvaa vetovoimaa heikentää kuitenkin alueen huono saavutettavuus suurempiin kaupunkikeskuksiin ja pääkaupunkiseudulle. Liikennöitsijät ovat myös vähentäneet julkisen liikenteen linja-autovuoroja Turkuun, Tampereelle ja pääkaupunkiseudulle. Rauman vetovoiman ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseksi sujuvat ja nopeat julkisen liikenteen yhteydet ovat ehdoton edellytys. 
Rauman kaupunki on valmistellut ratkaisuja seudun saavutettavuuden parantamiseksi. Keskeisenä valmistelussa ollut ehdotus on henkilöjunaliikenteen käynnistämisestä uudelleen Raumalta Kokemäen kautta Tampereelle. Henkilöliikenne radalla on päättynyt vuonna 1988. Rauman ja Kokemäen välisellä 47 kilometrin sähköistetyllä radalla on tällä hetkellä ainoastaan tavaraliikennettä.  
Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa korostetaan toimivien liikenneyhteyksien merkitystä ihmisten elämisen mahdollistamisessa. Hallitus tavoittelee Suomen hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Suuren päästöjen vähennyspotentiaalin todetaan löytyvän tieliikenteestä, ja näin käännetäänkin katse raideyhteyksiin.  
Hallitusohjelmassa on vahvat kirjaukset henkilöjunaliikenteen edistämisestä. Hallitusohjelman mukaan joukkoliikennetukeen ja joukkoliikenteen ostoihin osoitetaan 20 miljoonan euron vuotuinen lisämääräraha. Lisäksi hallitusohjelman mukaan henkilö- ja tavaraliikenne mahdollistetaan vähän liikennöidyillä ja käytöstä poistetuilla rataosuuksilla. Kirjaukset puoltavat vahvasti maakuntien henkilöjunaliikenteen lisäämistä ja laajentamista.  
Rauma—Kokemäki-radalla on hyvät valmiudet henkilöjunaliikenteen käynnistämiseksi. Rata ei vaadi kunnostustoimenpiteitä, ja Rauman osalta tarvittavat investoinnit liittyvät matkustajaliikenteen seisakkeen rakentamiseen. Rauman kaupunki on aloittamassa yhteistyössä Väyläviraston kanssa henkilöjunaliikenteen seisakkeen ratasuunnitelman laadintaa sekä Rauma—Kokemäki-yhteysvälin liikenneselvityksen ja hankearvioinnin teettämistä.  
Henkilöjunaliikenteen avaamiselle uudelleen Raumalta on vahvat asialliset perusteet. Henkilöliikenteen avaaminen Raumalta tukisi hallitusohjelman tavoitteita ja edistäisi muutoinkin junaliikenteen hyödyntämistä yksityisautoilun sijaan koko Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Rauman kaupungin vuonna 2016 teettämän selvityksen mukaan Rauman radan henkilöliikenteellä olisi vuositasolla 70 000—100 000 matkustajan potentiaali. 
Henkilöjunaliikenteen käynnistäminen Raumalta on koko Satakunnan saavutettavuutta tukeva hanke. Raumalta lähtevät junat voisivat poimia kyytiin matkustajat väliasemilta Kokemäen ja Tampereen väliltä, mikä mahdollistaisi nopeampien junayhteyksien luomisen Porista Tampereelle.  
Henkilöliikenteen avaamisella olisi merkittävä positiivinen vaikutus Rauman seudun kehittyvälle elinkeinoelämälle sekä työmatkaliikenteelle ja niin koulutusmahdollisuuksien käytölle kuin myös kestävälle matkailullekin. Henkilöjunaliikenne parantaisi merkittävästi Rauman seudun saavutettavuutta sekä poistaisi seudun maantieteellisestä pussinperästä. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Millaisiin toimenpiteisiin liikenne- ja viestintäministeri aikoo ryhtyä henkilöjunaliikenteen käynnistämiseksi Raumalta? 
Helsingissä 12.8.2019 
Matias
Marttinen
kok
Viimeksi julkaistu 12.8.2019 13:14