Viimeksi julkaistu 3.5.2021 17.44

Kirjallinen kysymys KK 651/2017 vp 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
Kirjallinen kysymys lasten mielenterveyspalveluiden ja lastensuojelun tilanteesta

Eduskunnan puhemiehelle

Kuntaliitto julkaisi 1. helmikuuta 2018 lastensuojelukyselyn, jonka mukaan lastensuojelun tilanne on merkittävästi vaikeutunut: https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2018/kuntaliiton-lastensuojelukysely-lastensuojelun-tilanne-vaikeutunut. Vaikeutuminen näkyy lasten tarvitsemissa palveluissa, erityisesti lasten mielenterveyspalveluissa. Kuntakyselyyn vastasi 92,3 prosenttia kaikista Suomen 180 lastensuojelun järjestäjätahosta.  

Noin kolmasosa lastensuojelun järjestäjäorganisaatioista arvioi sijoittavansa lapsia kodin ulkopuoliseen sijoitukseen usein sen vuoksi, että lapsen mielenterveyspalvelut eivät ole järjestyneet. Yhteensä 13 prosenttia vastanneista arvioi, että lasten tarvitsemat mielenterveyspalvelut jäävät useimmiten lapsilta kokonaan saamatta, ja 49 prosenttia vastanneista arvioi, että tarvittava palvelu on saatavilla, mutta prosessi on vaikea ja aikaa vievä.  

Lasten mielenterveyspalvelujen heikko saatavuus lastensuojeluasiakkaille nousi esiin myös viisi vuotta sitten tehdyssä vastaavassa kyselyssä, ja tilanne on sen jälkeen edelleen heikentynyt. Samaan aikaan myös lastensuojelun voimavarat ja työvoimaresurssien riittävyys ovat vähentyneet. Eniten ongelmia on sosiaalityöntekijöiden sijaisuuksien järjestämisessä: Kuntaliiton kyselyssä 43 prosenttia järjestäjätahoista arvioi sijaisresurssien puuttuvan joko kokonaan tai sitä olevan riittämättömästi.  

Myös lapsille, nuorille ja perheille tarjolla olevat sosiaalihuoltolain mukaiset perheneuvontapalvelut ovat riittämättömiä. Lisäksi monista kouluista ja oppilaitoksista puuttuvat oppilas- ja opiskelijahuoltolain määräämät psykologi- ja kuraattoripalvelut. Sekä perheneuvonta että oppilas- ja opiskelijahuolto ovat olennainen osa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kokonaisuutta.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä vahvistaakseen  lasten  perustason  mielenterveyspalveluja terveystoimessa, perheneuvonnassa sekä oppilas- ja opiskelijahuollossa ja  
miten hallitus aikoo turvata lastensuojelun riittävät voimavarat?  
Helsingissä 2.2.2018 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr