Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.55

Kirjallinen kysymys KK 707/2020 vp 
Joonas Könttä kesk 
 
Kirjallinen kysymys VR:n kaluston saatavuudesta ja määrästä

Eduskunnan puhemiehelle

Kirjallisessa kysymyksessäni 3.3.2020 (KK 135/2020 vp) kysyin ministeriltä: "Mihin toimiin hallitus on valmis ryhtymään, jotta henkilöjunaliikenne palautuisi Jyväskylän ja Äänekosken välille?"  

Kirjallisen kysymyksen taustana toimi vuonna 2018 toteutettu laaja selvitys, jonka mukaan henkilökunaliikenteen vaatimat lisäinvestoinnit olisivat kyseisellä rataosuudella vähäisiä.  

Hallitusohjelmassa linjataan seuraavasti: "Mahdollistetaan henkilö- ja tavaraliikenne vähän liikennöidyillä ja käytöstä poistetuilla rataosuuksilla." 

Vastauksessaan (KKV 135/2020 vp) ministeri Harakka nosti esiin, että henkilöliikenteen toteuttamisen kannalta "ongelmaksi nousee soveltuvan kaluston puute." 

Lisäksi vastauksessaan ministeri totesi: "Käytännössä kalustoa jouduttaisiin vähentämään nykyisiltä yhteysväleiltä, koska VR:llä ei ilmoituksen mukaan ole vapaata lähiliikennekalustoa uusille yhteysväleille. VR:llä on kutenkin käynnissä uuden lähiliikennekaluston hankinta, joten tilanne saattaa siltä osin muuttua tulevaisuudessa." 

Turun Sanomien artikkelin (27.9.2020) mukaan VR:n kaluston saatavuudessa ja määrässä on toimijoiden välillä vähintäänkin epäselvyyksiä ja viestikatkoksia. Samaisen artikkelin mukaan VR:llä olisi vapaata kalustoa myös uusille yhteysväleille.  

Valtionyhtiöltä on odotettava kaluston ylläpidon ja määrän suhteen ajantasaista seurantaa ja realistista ja totuudenmukaista tilannekuvaa liikenne- ja viestintäministeriön suuntaan. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko ministeri uusien tietojen valossa valmis muuttamaan vastausta aiempaan kysymykseen henkilöjunaliikenteen palauttamisesta välille Jyväskylä—Äänekoski ja  
miten ministeri suhtautuu mahdollisiin VR:n antamiin epäselviin tietoihin lähiliikennekaluston määrästä? 
Helsingissä 29.9.2020 
Joonas Könttä kesk