Kirjallinen kysymys
KK
76
2015 vp
Jaana
Pelkonen
kok
Kirjallinen kysymys YK:n vammaisyleissopimuksen määräysten voimaan saattamisesta Suomessa
Eduskunnan puhemiehelle
YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus tullaan ratifioimaan eduskunnan päätöksellä tämän vuoden aikana Suomessakin. Se on tärkeä askel vammaisten henkilöiden oikeuksille ja asemalle Suomessa sekä ulkomailla. On tärkeää, että kaikki ihmiset saavat kokea erilaisuudestaan huolimatta olevansa ihmisoikeuksiltaan samanarvoisia. 
Eduskunta hyväksyi 3.3.2015 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen, joka kattaa myös muistisairaat, aivovammapotilaat sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, joilla on kognitiivisen toimintakyvyn alenema. 
Eduskunta edellytti asiaa koskevassa lausumassaan, että ennen yleissopimuksen ratifioinnin loppuun saattamista varmistetaan sopimuksen 14 artiklan ratifioinnin edellytysten täyttyvän kansallisessa lainsäädännössä. 14 artikla koskee syrjinnän kieltoa. Tässä yleissopimuksessa tunnustetuista oikeuksista ja vapauksista nauttiminen taataan ilman minkäänlaista sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää. 
Lakia voimaan saatettaessa tarvitaan muistisairaiden, aivovammapotilaiden sekä kognitiivisen toimintakyvyn alenemasta kärsivien päihde- ja mielenterveyskuntoutujien osalta tarkentavia toimia, jotta heidän oikeusturvansa voidaan varmistaa. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä varmistaakseen, että Suomen oikeustila vastaa kaikilta osin vammaisyleissopimuksen määräyksiä? 
Helsingissä 26.6.2015 
Jaana
Pelkonen
kok
Viimeksi julkaistu 29.6.2015 17:16