Viimeksi julkaistu 27.11.2021 17.07

Kirjallinen kysymys KK 857/2020 vp 
Pia Kauma kok 
 
Kirjallinen kysymys kantatien 51 turvallisuuden parantamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Kantatie 51 on vilkkaasti liikennöity tie, joka kulkee Helsingin Ruoholahdesta Espoon, Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon kautta aina Karjaalle Raaseporiin saakka. Tiellä kulkee päivittäin kymmeniätuhansia ajoneuvoja ja ajoneuvoyhdistelmiä. Tien vilkkaudesta huolimatta tien turvallisuudessa on ollut jo vuosien ajan paljon parannettavaa. Tielle tuleekin saada valaistus, joka kattaa koko tieosuuden. Tällä hetkellä valaistus puuttuu tieosuudelta Siuntion risteys—Inkoo—Karjaa. Valaistus lisäisi tielläliikkujien turvallisuutta ja edesauttaisi tieosuudelle suunniteltujen digitaalisten hankkeiden toteutumista.  

Uudenmaan ELY-keskuksen keräämien ja poliisilta saatujen tilastojen mukaan kantatiellä 51 tapahtuu vuosittain 1—2 kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Tilastojen mukaan loukkautumiseen johtaneita onnettomuuksia sattuu noin 15 kertaa vuodessa. Poliisin tietoon tulee lisäksi noin 40 peltikolaria vuodessa. Tienkäyttäjien keskinäisten ja yksittäisten onnettomuuksien lisäksi eläimistä aiheutuvien onnettomuuksien määrä on kasvussa. Kantatiellä 51 tapahtuu joka vuosi noin kymmenen hirvikolaria ja lähes sata peurakolaria.  

Valaistuksen lisääminen tieosuudelle vähentäisi muun muassa eläimistä aiheutuvia onnettomuuksia ja mahdollistaisi älytiehankkeen toteutumisen, jonka avulla tieosuudella voitaisiin testata esimerkiksi erilaisia digitaalisia liikenne- ja riistaeläinvaroituksia. Älytie-hankkeen puitteissa Inkoon alueen toimijat ovat suunnitelleet kantatien 51 kehittämistä älyliikenteen teknologioiden ja palvelujen "älytie-ekosysteemiksi". Valtio tukee hanketta ja on myöntänyt 60 000 euron avustuksen esiselvitykselle, jonka tavoitteena on tarkastella mahdollisen älytiehankkeen edellytyksiä kantatiellä 51. Hankkeen tarkoituksena on, että tiellä voitaisiin testata monia erilaisia tekniikoita, kuten automatisoitua sähköistä liikennettä.  

Tieosuudelle Siuntion risteys—Inkoo—Karjaa tarvitaan kuitenkin valaistus, jotta älytiehanke saataisiin toteutettua. Uudenmaan ELY-keskus on arvioinut valaistuksen rakentamiskustannuksiksi Inkoon ja Karjaan välillä 1,5 miljoonaa euroa. Valaistuksen avulla henkilövahinkojen on arvioitu vähenevän siten, että onnettomuuksia on enää 0,414 vuotta kohden. Turvallisuuden lisäämisen näkökulmasta summa ei ole kovinkaan suuri.  

Perustellusti voi todeta, että valaistuksen asentamisella tieosuudelle lisättäisiin turvallisuutta ja investoitaisiin tien digitaalisuuteen.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Milloin hallitus aikoo myöntää rahoituksen kantatien 51 valaistukseen sille tieosuudelle, jossa valaistusta ei vielä ole ja  
miten hallitus aikoo edistää Älytie-hankkeen toteuttamista kantatiellä 51, jotta tienkäyttäjien turvallisuutta ja liikenteeseen liittyviä tietoja saataisiin parannettua? 
Helsingissä 11.11.2020 
Pia Kauma kok