Viimeksi julkaistu 3.5.2021 18.19

Kirjallinen kysymys KK 92/2019 vp 
Sari Essayah kd ym. 
 
Kirjallinen kysymys kutsuntojen laajentamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tekemän kansalaiskyselyn mukaan suomalaisten maanpuolustustahto on laskenut alimmilleen 30 vuoteen. Erityisesti nuorten maanpuolustustahto on heikentynyt. Myös tuki yleiselle asevelvollisuusjärjestelmälle on laskenut edellisvuodesta 81 prosentista 74 prosenttiin. Vaikka suomalaisten tuki nykyiselle asevelvollisuusjärjestelmälle on edelleenkin vahvaa, kehityssuunta on huolestuttava. Suomen uskottava puolustus nojaa riittävän korkeaan maanpuolustustahtoon.  

Yhdeksi syyksi maanpuolustustahdon heikkenemiseen on esitetty, ettei nuorempi sukupolvi koe nykyistä asevelvollisuusjärjestelmää tasa-arvoiseksi vain miesten ollessa velvoitettuja suorittamaan asepalvelus. Järjestelmämme kehittämisessä tärkeimpänä kriteerinä on oltava maanpuolustuksen etu. Jos asepalvelusta ei kuitenkaan koeta oikeudenmukaiseksi, sen voi nähdä vaikuttavan maanpuolustustahtoon.  

Pääesikunta ei ole tähän mennessä nähnyt tarvetta kutsuntojen laajentamiselle. Pääesikunnan mukaan naisten pakollinen osallistuminen kutsuntoihin voisi johtaa "hallitsemattomasti lisääntyvään haluun suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus", joka puolestaan johtaisi puolustusvoimissa resurssien uuteen tarkasteluun esimerkiksi varuskuntaverkoston osalta. Pääesikunta arvioi, että kustannukset kaksinkertaistuisivat nykyisestä 7,4 miljoonaan euroon, mikäli naiset osallistuisivat kutsuntoihin. Pääesikunnan mukaan riittää, että asepalvelusta pidetään julkisuudessa esillä ja tietoa jaetaan mm. sosiaalisen median kautta. Tällä hetkellä tieto ei kuitenkaan tavoita kaikkia. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millä toimilla hallitus aikoo puuttua heikentyneeseen maanpuolustustahtoon ja  
onko hallitusohjelmassa kirjatun laajapohjaisen parlamentaarisen komitean tarkoitus selvittää myös kutsuntojen laajentamista osana yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä?  
Helsingissä 29.8.2019 
Sari Essayah kd 
 
Sari Tanus kd 
 
Peter Östman kd