Viimeksi julkaistu 3.5.2021 15.10

Välikysymys VK 2/2018 vp 
Antti Lindtman sd ym. 
 
Välikysymys nuorten työehdoista

Eduskunnalle

Hyvinvointivaltion idean ytimessä ovat turvallisuus ja luottamus. Juuri luottamus tulevaisuuteen on yhteiskuntamme arvokkaimpia voimavaroja, jota tulisi vaalia ja vahvistaa. Maan nykyisen hallituksen toiminta ei kuitenkaan ole ollut omiaan ylläpitämään tai vahvistamaan tätä luottamusta. Nuoret, työttömät ja työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa olevat ovat joutuneet hallituksen kovan politiikan maksajiksi. 

Tuoreessa muistissa ovat vielä hallituksen työntekijöihin kohdistamat leikkaukset ja heikennykset. Myös työttömyysturvaa on leikattu sekä suoraan että hallituksen niin sanotulla aktiivimallilla, joka on heikentänyt toimeentuloa suurelta joukolta vaikeimmassa asemassa olevia työttömiä ilman, että nämä ovat itse kyenneet asiaan vaikuttamaan. Vuorotteluvapaiden käytön rajoittaminen on vähentänyt työmahdollisuuksia nuorilta. Pitkäaikaistyöttömille ja vajaatyökykyisille tärkeiden välityömarkkinoiden työllistämismahdollisuuksia on heikennetty asettamalla täyden palkkatuen käytölle 3 000 henkilötyövuoden katto. Ylipäänsä hallituksen toimintaa leimaa ajattelutapa, jossa työttömyys on yksilöstä itsestään johtuva ongelma ja ratkeaa työttömyydestä rankaisemalla, ei mahdollisuuksia tarjoamalla. Työnantajien ja työvoiman suhdetta taas lähestytään vastakkainasettelun ja nollasumma-ajattelun kautta sen sijaan, että rakennettaisiin luottamusta ja yhteistyötä. Hallituksen työmarkkinapolitiikkaa onkin tasapainoisuuden ja sovun hakemisen sijaan leimannut yksipuolisuus ja epävarmuuden lisääminen. 

Nyt hallitus on ilmoittanut heikentävänsä työehtoja erikseen alle 30-vuotiailta sekä alle 20 hengen yrityksissä työskenteleviltä. Alle 30-vuotiaiden työsuhteet saisi tehdä määräaikaisiksi ilman perusteita, kun työntekijä on ollut 3 kuukautta työttömänä. Työntekijän henkilöön liittyvää irtisanomissuojaa heikennettäisiin alle 20 hengen yrityksissä.  

Suomen talous saa tällä hetkellä maailmantaloudesta kipeästi kaipaamaansa vetoapua, ja merkit ovat yleisesti valoisia. Se, mitä nyt todella tarvitaan, on suomalaisille lupaus paremmasta tulevaisuudesta. Erityisesti nuorille olemme velkaa sen, että he voivat luottaa huomisen olevan parempi. Tämän sijaan hallitus on kuitenkin ensin leikannut koulutuksesta ja nyt on heikentämässä nuorten asemaa työmarkkinoilla. Esitystä alle 30-vuotiaiden määräaikaisten työsuhteiden vapauttamisesta perustellun syyn vaatimuksesta on aiheesta pidetty syrjivänä ja työntekijöiden yhdenvertaisuutta rikkovana. Tätä viestiä on kuultu jopa hallituspuolueiden omilta nuorisojärjestöiltä. Työmarkkinoiden kahtia jakaminen iän perusteella sopii myös äärimmäisen huonosti yhteen perustuslain syrjimättömyysvaatimuksen, Suomea sitovien työntekijöiden oikeuksia sääntelevien sopimusten kuin EU:n määräaikaisia työsuhteita koskevan direktiivinkin kanssa. Epävarmat työsuhteet myös kasautuvat jo nyt erityisesti nuorille naisille. Naisten uusista työsuhteista määräaikaisia on jo tällä hetkellä 60 %, kun miehillä luku on 48 %. Määräaikaisten sopimusten käytön lisäämisellä olisi siis selkeitä negatiivisia vaikutuksia myös sukupuolten tasa-arvoon työmarkkinoilla. 

Tämän päivän työmarkkinoilla nuoret joutuvat jo nykyisin kamppailemaan jatkuvan epävarmuuden kanssa. Pätkätyöt voivat sopia joidenkin elämäntilanteeseen. Silti jossain vaiheessa pitäisi myös olla mahdollisuus asettua, perustaa perhe, ehkä ottaa asuntolainaa. Se taas vaatii tietoa tulevaisuudesta ja taloudellista turvaa. Väestöliiton tuorein perhebarometri vuodelta 2017 nosti esiin sen vanhastaan tunnetun tosiseikan, että työsuhteeseen liittyvä epävarmuus vaikuttaa merkittävästi suomalaisten valmiuteen perustaa perhe ja hankkia lapsia. Syntyvyyden jyrkästä laskusta on kuultu huolestuneita puheenvuoroja myös hallituksesta. Puheet ja teot ovat kuitenkin taas ristiriidassa. Siinä missä nyt kaivattaisiin luottamusta ja turvallisuutta, hallitus tarjoileekin vain lisää epävarmuutta. Tätä vielä alleviivaa hallituksen epäonnistuminen perhevapaajärjestelmän uudistamisessa.  

Hallitus on myös heikentämässä työntekijöiden irtisanomissuojaa alle 20 hengen yrityksissä. Näin siitä huolimatta, että työsuhteen koeaikaa pidennettiin vastikään 6 kuukauteen.  

Henkilöstön rekrytoimista erityisesti pieniin yrityksiin on perusteltua edistää. Pienten yritysten työllistämispotentiaali on huomattava. Hallituksen esittämä työsuhdeturvan yksipuolinen heikentäminen alle 20 hengen yrityksissä ei kuitenkaan ole tähän hyväksyttävä, eikä kansantalouden kannalta perusteltu keino. Suomen irtisanomissuoja on jo nyt OECD:n mukaan tärkeimpiä kilpailija- ja verrokkimaitamme heikompi, joten sillä ei voi yleisesti selittää eroja maiden työllisyysasteissa. Hallituksen suunnitelmissa ei myöskään ole kyse ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta yksinyrittäjän rinnalle tai edes työvoiman rekrytoinnista mikroyrityksiin, vaan alle 20 hengen yrityksistä, joita on noin 95 % kaikista Suomen yrityksistä ja joissa työskentelee yli 200 000 työntekijää.  

Yksittäiselle yritykselle voi olla edullista, että se pystyy helposti vaihtamaan työntekijöitä. Kansantalouden kannalta on kuitenkin parempi, että yrityksillä on ennemmin kannustimet edelleenkouluttaa työntekijöitään ja tukea heidän työssä pärjäämistään ja menestymistään kuin irtisanoa heidät. Erityisen tärkeää tämä on työurien pidentämisen kannalta. Hallituksen esittämä malli tulisi lisäämään työuransa loppupäässä olevien työntekijöiden irtisanomisia. Näiden työntekijöiden on usein hyvin vaikea työllistyä enää uudestaan. Tällaisen kehityksen ruokkiminen olisi kansantaloudelle erittäin vahingollista. 

Irtisanomissuojan heikentäminen alle 20 hengen yrityksistä loisi näille yrityksille myös uuden keinotekoisen kasvutulpan 20 työntekijän kohdalle. Yhden työntekijän lisärekrytointi toisi kaikille yrityksen muille työntekijöille normaalin irtisanomissuojan, mikä voi vaikuttaa kasvupyrkimyksiin tai johtaa muuten epätarkoituksenmukaiseen ulkopuolisen työvoiman käyttöön. On kysyttävä, miksi hallitus haluaa luoda näin jyrkän rajan juuri 20 työntekijän kohdalle ja mihin tämä 20 työntekijän luku ylipäänsä perustuu? 

Suomi toimii sen varassa, että kansalaiset uskaltavat luottaa tulevaan, sijoittaa, investoida, perustaa perheitä ja rakentaa koteja. Tätä luottamusta eivät työmarkkinoiden kahtiajaot tai työehtojen heikentäminen tue. Yksipuolisuuden ja vastakkainasettelujen sijasta työelämässä tarvittaisiin nyt vahvempaa yhteistyötä ja pyrkimystä yhdessä eteenpäin. Talous kasvaa ja työpaikkoja syntyy parhaiten luottamuksen, ei epävarmuuden, ilmapiirissä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Miksi hallitus asettaa alle 30-vuotiaat muita heikompaan asemaan työmarkkinoilla ja lisää heidän työmarkkina-asemaansa liittyvää epävarmuutta tilanteessa, jossa sitä nimenomaan pitäisi vähentää, 
millä perusteella hallitus katsoo, että sen esittelemät työntekijöitä eriarvoistavat ja nuoria syrjivät toimenpiteet ovat ylipäänsä toteuttavissa perustuslaki, EU-sääntely ja Suomea sitovat kansainväliset sopimukset huomioiden, 
mihin hallitus perustaa sen käsityksen, että irtisanomissuojan heikentäminen alle 20 hengen yrityksissä lisäisi työllisyyttä, 
miten hallitus aikoo huolehtia siitä, ettei 20 työntekijän rajasta synny tulppaa yritysten kasvulle eikä se johda keinotekoisiin yritysrakenteisiin tai kikkailuun vuokratyöllä ja alihankinnalla, ja 
hallituksen työttömyydenhoidon aktiivimalli on nyt osoittautumassa pelkäksi työttömyysturvaleikkuriksi. Mihin toimiin hallitus on ryhtymässä korjatakseen ilmeisen viallisen aktiivimallinsa? 
Helsingissä 27.4.2018 
Antti Lindtman sd 
 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
Maarit Feldt-Ranta sd 
 
Tarja Filatov sd 
 
Jukka Gustafsson sd 
 
Maria Guzenina sd 
 
Tuula Haatainen sd 
 
Timo Harakka sd 
 
Eero Heinäluoma sd 
 
Lauri Ihalainen sd 
 
Ilkka Kantola sd 
 
Mika Kari sd 
 
Anneli Kiljunen sd 
 
Krista Kiuru sd 
 
Suna Kymäläinen sd 
 
Riitta Myller sd 
 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
 
Ilmari Nurminen sd 
 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
Sirpa Paatero sd 
 
Antti Rinne sd 
 
Joona Räsänen sd 
 
Kristiina Salonen sd 
 
Ville Skinnari sd 
 
Katja Taimela sd 
 
Maria Tolppanen sd 
 
Erkki Tuomioja sd 
 
Tytti Tuppurainen sd 
 
Jutta Urpilainen sd 
 
Pia Viitanen sd 
 
Harry Wallin sd 
 
Juho Eerola ps 
 
Ritva Elomaa ps 
 
Teuvo Hakkarainen ps 
 
Laura Huhtasaari ps 
 
Olli Immonen ps 
 
Arja Juvonen ps 
 
Toimi Kankaanniemi ps 
 
Rami Lehto ps 
 
Leena Meri ps 
 
Jani Mäkelä ps 
 
Mika Niikko ps 
 
Mika Raatikainen ps 
 
Jari Ronkainen ps 
 
Sami Savio ps 
 
Ville Tavio ps 
 
Ville Vähämäki ps 
 
Touko Aalto vihr 
 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
Pekka Haavisto vihr 
 
Hanna Halmeenpää vihr 
 
Satu Hassi vihr 
 
Heli Järvinen vihr 
 
Emma Kari vihr 
 
Johanna Karimäki vihr 
 
Jyrki Kasvi vihr 
 
Krista Mikkonen vihr 
 
Ville Niinistö vihr 
 
Jani Toivola vihr 
 
Ozan Yanar vihr 
 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
 
Li Andersson vas 
 
Paavo Arhinmäki vas 
 
Katja Hänninen vas 
 
Annika Lapintie vas 
 
Silvia Modig vas 
 
Markus Mustajärvi vas 
 
Jari Myllykoski vas 
 
Hanna Sarkkinen vas 
 
Matti Semi vas 
 
Kari Uotila vas 
 
Anna Kontula vas