Lakialoite
LA
1
2019 vp
Terhi
Koulumies
kok
ym.
Lakialoite laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Lakialoitteessa esitetään, että lasten ja nuorten kanssa työskentelevien henkilöiden työnantaja voi pyytää rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua otetta rikosrekisteristä myös muulloin kuin ensi kertaa sellaiseen työ- tai virkasuhteeseen, jotka sisältävät 2 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä taikka annettaessa henkilölle näitä tehtäviä ensi kerran.  
PERUSTELUT
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä velvoittaa työnantajaa selvittämään lasten kanssa työskentelevien henkilöiden rikostaustan ainoastaan ennen työsopimuksen solmimista. Työnantajalla tulisi olla mahdollisuus turvata lasten ja nuorten turvallisuus oikeudella varmistaa myös jo työsuhteessa olevien henkilöiden rikostausta. Työsuhde voi kestää hyvinkin pitkään, ja rikostaustatiedot voivat muuttua työsuhteen aikana. Menettelyä, jossa työnantajalla on oikeus vaatia tietyn määräajan välein uutta todistusta, voidaan pitää tarkoituksenmukaisimpana tapana tämän tavoitteen toteuttamiseen.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annettuun lakiin (504/2002) uusi 3 a § seuraavasti: 
3 a § 
Työnantajan oikeus pyytää rikosrekisteriote nähtäväksi työ- tai virkasuhteen aikana 
Työnantajalla on oikeus pyytää tässä laissa tarkoitettua otetta rikosrekisteristeristä sellaisen työ- tai virkasuhteen aikana, jonka alkaessa työnantaja on pyytänyt 3 §:ssä tarkoitetun rikosrekisteriotteen nähtäväksi ennen työsuhteen alkua. Työnantaja voi pyytää työntekijää esittämään tällaisen otteen vuoden välein.  
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 26.6.2019 
Terhi
Koulumies
kok
Mia
Laiho
kok
Arto
Satonen
kok
Heikki
Vestman
kok
Ville
Kaunisto
kok
Matias
Marttinen
kok
Sari
Multala
kok
Kalle
Jokinen
kok
Markku
Eestilä
kok
Ben
Zyskowicz
kok
Saara-Sofia
Sirén
kok
Sofia
Vikman
kok
Jaana
Pelkonen
kok
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
Marko
Kilpi
kok
Pauli
Kiuru
kok
Janne
Heikkinen
kok
Ilkka
Kanerva
kok
Paula
Risikko
kok
Kai
Mykkänen
kok
Viimeksi julkaistu 27.6.2019 10:27