Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.32

Lakialoite LA 1/2019 vp 
Terhi Koulumies kok ym. 
 
Lakialoite laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään, että lasten ja nuorten kanssa työskentelevien henkilöiden työnantaja voi pyytää rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua otetta rikosrekisteristä myös muulloin kuin ensi kertaa sellaiseen työ- tai virkasuhteeseen, jotka sisältävät 2 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä taikka annettaessa henkilölle näitä tehtäviä ensi kerran.  

PERUSTELUT

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä velvoittaa työnantajaa selvittämään lasten kanssa työskentelevien henkilöiden rikostaustan ainoastaan ennen työsopimuksen solmimista. Työnantajalla tulisi olla mahdollisuus turvata lasten ja nuorten turvallisuus oikeudella varmistaa myös jo työsuhteessa olevien henkilöiden rikostausta. Työsuhde voi kestää hyvinkin pitkään, ja rikostaustatiedot voivat muuttua työsuhteen aikana. Menettelyä, jossa työnantajalla on oikeus vaatia tietyn määräajan välein uutta todistusta, voidaan pitää tarkoituksenmukaisimpana tapana tämän tavoitteen toteuttamiseen.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annettuun lakiin (504/2002) uusi 3 a § seuraavasti: 
3 a § 
Työnantajan oikeus pyytää rikosrekisteriote nähtäväksi työ- tai virkasuhteen aikana 
Työnantajalla on oikeus pyytää tässä laissa tarkoitettua otetta rikosrekisteristeristä sellaisen työ- tai virkasuhteen aikana, jonka alkaessa työnantaja on pyytänyt 3 §:ssä tarkoitetun rikosrekisteriotteen nähtäväksi ennen työsuhteen alkua. Työnantaja voi pyytää työntekijää esittämään tällaisen otteen vuoden välein.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 26.6.2019 
Terhi Koulumies kok 
Mia Laiho kok 
Arto Satonen kok 
Heikki Vestman kok 
Ville Kaunisto kok 
Matias Marttinen kok 
Sari Multala kok 
Kalle Jokinen kok 
Markku Eestilä kok 
Ben Zyskowicz kok 
Saara-Sofia Sirén kok 
Sofia Vikman kok 
Jaana Pelkonen kok 
Anna-Kaisa Ikonen kok 
Marko Kilpi kok 
Pauli Kiuru kok 
Janne Heikkinen kok 
Ilkka Kanerva kok 
Paula Risikko kok 
Kai Mykkänen kok