Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.13

Lakialoite LA 10/2017 vp 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd ym. 
 
Lakialoite laiksi vanhusasiavaltuutetusta

Eduskunnalle

Tässä lakialoitteessa ehdotetaan säädettäväksi laki vanhusasiavaltuutetusta ikäihmisten aseman ja oikeuksien vahvistamiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa.  

Vanhusasiavaltuutettu toimisi yhteistyössä muiden viranomaisten, asiantuntijoiden ja muiden vanhusten asemaa ja oikeuksia edistävien toimijoiden, kuten järjestöjen, kanssa.  

Vanhusasiavaltuutettu tekisi esimerkiksi vanhusten asemaa ja yhteiskunnassa esiintyviä epäkohtia koskevia aloitteita. Muina vaikuttamiskeinoina valtuutettu käyttäisi suosituksia, ohjeita ja neuvoja. Vanhusasiavaltuutetun toimea voi verrata jo olemassa olevaan lapsiasiainvaltuutetun toimeen. Vanhusasiavaltuutettu olisi toimissaan riippumaton, ja hänellä olisi käytettävissään asiantuntijoita eri hallinnonaloilta. Valtuutetulla olisi oma toimisto. Vanhusasiavaltuutettu ja vanhusasiavaltuutetun toimisto toimisivat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. 

Vanhusasiavaltuutetun lisäksi toimistossa olisi tarpeellinen määrä esittelijöinä toimivia virkamiehiä ja muuta henkilökuntaa, jotta vanhusasiavaltuutettu pystyisi toimimaan aktiivisesti vanhusten parhaaksi.  

Valtuutetun tueksi perustettaisiin laaja-alainen erilaista asiantuntemusta edustava neuvottelukunta, jossa myös kansalaisjärjestöillä olisi vahva edustus.  

Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa tarvitaan riippumatonta tahoa, joka edistää ikäihmisten parempaa elämää ja oikeuksien toteutumista. Ikääntyvässä Suomessa myös muistisairaiden määrä kasvaa ja heidän oikeuksiensa toteutumisen valvontaan on syytä panostaa nykyistä enemmän. Useissa selvityksissä ja tutkimuksissa on tullut esiin myös ikäihmisiin kohdistuvaa epäasiallista kohtelua — jopa kaltoinkohtelua. Asian ovat nostaneet esille niin sosiaali- ja terveysalaa valvova Valvira kuin ammattiliitotkin. Kuulemme myös jatkuvasti erilaisia tarinoita, jotka herättävät keskustelua ikäihmisten asemasta yhteiskunnassa. Paljon apua tarvitsevien ikäihmisten mahdollisuudet vaikuttaa jopa omiin asioihinsa ovat usein rajalliset. 

Ikäihmisten äänen tulisi kuulua nykyistä enemmän myös yhteiskunnallisessa keskustelussa, esimerkiksi erilaisia palveluja suunniteltaessa. Tällä hetkellä moni ikäihminen kokee, ettei hänen elämänkokemustaan, tietojaan ja osaamistaan hyödynnetä yhteiskunnassa. 

Kyse on ihmisarvon kunnioittamisesta sekä oikeudesta hyvään elämään ja osallisuuteen kaiken ikäisenä ja kuntoisena.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki vanhusasiavaltuutetusta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Toimiala 
Ikääntyneiden aseman ja oikeuksien huomioon ottamisen varmistamiseksi lainsäädännössä jayhteiskunnallisessa päätöksenteossa on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä vanhusasiavaltuutettu. 
Vanhusasiavaltuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. 
Vanhusasiavaltuutetun kelpoisuusvaatimuksista ja nimittämisestä säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
2 § 
Tehtävät 
Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä on yhteistyössä muiden viranomaisten sekä toimialansa järjestöjen ja vastaavien muiden toimijoiden kanssa edistää ikääntyneen väestön edun ja oikeuksien toteutumista. 
Tehtävässään vanhusasiavaltuutetun tulee: 
1) arvioida ikääntyneen väestön edun ja oikeuksien toteutumista ja seurata heidän elinolosuhteitaan; 
2) seurata lainsäädäntöä ja yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä arvioida niiden vaikutuksia ikääntyneen väestön hyvinvointiin; 
3) aloittein, neuvoin ja ohjein kehittää yhteiskunnallista päätöksentekoa ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa ja edistää ikääntyneiden edun toteutumista yhteiskunnassa; 
4) pitää yhteyksiä ikääntyneeseen väestöön ja välittää heiltä saamaansa tietoa päätöksentekoon; 
5) kehittää yhteistyömuotoja eri toimijoiden välille; sekä 
6) välittää ikääntynyttä väestöä koskevaa tietoa ikääntyneille, heidän parissaan työskenteleville, viranomaisille sekä muulle väestölle. 
3 § 
Toimintakertomus ja toimintasuunnitelma 
Vanhusasiavaltuutetun on vuosittain annettava valtioneuvostolle kertomus toimialaltaan sekä laadittava toimintasuunnitelma. Toimintakertomuksesta ja toimintasuunnitelmasta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
4 § 
Neuvottelukunta 
Ikääntyneen väestön aseman ja oikeuksien sekä niitä koskevan viranomaisten yhteistyön edistämistä varten vanhusasiavaltuutetun apuna toimii neuvottelukunta, jonka asettamisesta ja kokoonpanosta, tehtävistä sekä työskentelystä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
5 § 
Toimisto 
Vanhusasiavaltuutetulla on toimisto. Toimistossa on talousarvion rajoissa tarpeellinen määrä esittelijöinä toimivia virkamiehiä ja muuta henkilökuntaa. 
6 § 
Oikeus saada tietoja 
Vanhusasiavaltuutetulla on oikeus saada muilta viranomaisilta maksutta tehtäviensä hoidon kannalta tarpeellisia tietoja, jollei salassapitosäännöksistä muuta johdu. 
7 § 
Tarkemmat säännökset 
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa valtioneuvostonasetuksella. 
8 § 
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017. 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 3.3.2017 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
Johanna Karimäki vihr 
Tytti Tuppurainen sd 
Antti Rinne sd 
Tuula Haatainen sd 
Katja Taimela sd 
Pia Viitanen sd 
Joona Räsänen sd 
Jukka Gustafsson sd 
Anneli Kiljunen sd 
Sirpa Paatero sd 
Riitta Myller sd 
Erkki Tuomioja sd 
Ilkka Kantola sd 
Sanna Marin sd 
Susanna Huovinen sd 
Satu Taavitsainen sd 
Krista Kiuru sd 
Maria Guzenina sd 
Maarit Feldt-Ranta sd 
Matti Semi vas 
Lauri Ihalainen sd 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
Krista Mikkonen vihr 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr