Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.30

Lakialoite LA 10/2019 vp 
Heikki Vestman kok ym. 
 
Lakialoite laiksi opintotukilain 17 ja 27 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään opiskelijoiden vapaan tulon tulorajojen sekä takaisinperintää koskevan tulonylitysrajan korottamista 50 prosentilla. Suomen opintotukijärjestelmän nykyiset tulorajat haittaavat opiskelijaa hankkimasta lisätuloa ja kartuttamasta omaa osaamistaan opiskeluaikana. Tulorajat eivät palkitse ahkeraa opiskelijaa ja luovat keinotekoista köyhyyttä. Palkansaajien tutkimuslaitoksen tuoreen selvityksen mukaan nykyisiä tulorajoja voi nostaa merkittävästi. Raportin mukaan tulorajat aiheuttavat suhteellisen suuria vaikutuksia opiskelijoiden tuloihin, mikä johtaa suhteellisen suuriin hyvinvointitappioihin. Valtio menettää samalla miljoonia euroja nettotuloja, koska opiskelijat rajoittavat työn tekemistä. Kaikki järkisyyt edellyttävät opintotuen vapaan tulon rajan nostamista merkittävästi. 

PERUSTELUT

Suomen opintotukijärjestelmä koostuu opintorahasta ja oikeudesta opintolainan valtiontakaukseen. Aiemmin opintotukijärjestelmään oli sidottu myös opiskelijoiden asumislisä, mutta vuonna 2017 opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin, joka ei siten ole osa opintotuen järjestelmää. Asumislisään ovat oikeutetut Ahvenanmaan maakunnassa tai ulkomailla vuokralla asuvat ja opiskelevat opiskelijat, joilla on asumismenoja ja jotka täyttävät opintotukilain 14 §:n ehdot. 

Nykyisessä opintotukijärjestelmässä opiskelijalla voi olla opintorahan lisäksi muita veronalaisia tuloja kalenterivuodessa määrä, jota kutsutaan vapaaksi tuloksi. Käytännössä kullekin opiskelijalle muodostuu henkilökohtainen vapaan tulon vuosituloraja sen perusteella, kuinka monta opintotukikuukautta opiskelija käyttää. Opintotuen vapaan tulon rajoja korotettiin oleellisesti viimeksi vuonna 2008. Tällöin opiskelijan vapaan tulon tulorajoja korotettiin 30 prosenttia siten, että vapaita ansioita on saanut ansaita 660 euroa opintotukikuukautta kohden ja 1 970 euroa muita kuukausia kohden. Vuoden 2018 alusta opintotuen tulovalvonnan vuositulorajoja korotettiin 1 prosentilla. Korotuksen määrä perustui opintotukilain 17 a §:ään, jonka mukaan euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi 1 päivästä tammikuuta yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti, mutta vain, jos tulorajat nousevat indeksimuutoksen johdosta. Kyseisen pykälän voimaantulo-säädöksen mukaan ensimmäinen vuositulorajojen indeksitarkistus on tehty 1.1.2018. Vuoden 2018 alusta alkaen vapaita ansioita on saanut ansaita 667 euroa opintotukikuukautta kohden ja 1 990 euroa muita kuukausia kohden. 

Opiskelijan tulee itse huolehtia siitä, että vuositulo ei ylitä vapaata tuloa. Liikaa maksettu etuus peritään takaisin. Ennen vuotta 2018 ylityksen jokaista alkavaa 1 310 euroa kohden on peritty takaisin yhden tukikuukauden opintoraha ja asumislisä aikajärjestyksessä alkaen kalenterivuoden viimeisestä tukikuukaudesta. Jos vapaan tulon ylitys on ollut enintään 220 euroa, liikaa maksettua tukea ei kuitenkaan peritä takaisin. Vuodesta 2018 alkaen vastaavat summat ovat olleet 1 323 ja 222 euroa. 

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa yli puolet opiskelijoista käy opintojen ohella töissä. Työssäkäynti on yleisintä yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintojen yhteydessä. Työnteolla on tunnetusti opintotuen lisäksi merkittävä asema monen opiskelijan toimeentulon turvaajana. Lisäksi kerrytetyllä työkokemuksella on monilla aloilla suuri merkitys työllistymisessä opintojen päättyessä ja työelämään siirtyessä. 

Suomen opintotukijärjestelmän nykyiset tulorajat estävät opiskelijaa hankkimasta lisätuloja ja kartuttamasta omaa osaamistaan. Tulorajat eivät palkitse ahkeraa opiskelijaa ja luovat keinotekoista köyhyyttä. Takaisinperintä toteutetaan, vaikka opiskelija olisikin edennyt riittävästi opinnoissa. Valtio menettää samalla miljoonia euroja nettotuloja, koska opiskelijat rajoittavat työn tekemistä. Työnteon pitäisi olla aina kannattavaa, ja ahkeruudesta tulisi palkita. Lisäksi on välttämätöntä huomioida, että opintojen ohella tehty työ on monesti kausittaista ja osapäiväistä. Tulorajan määritteleminen etukäteen on monesti ongelmallista. Kela on perinyt opintotukea takaisin tänä vuonna lähes 40 000 opiskelijalta tulorajojen vuoksi.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö tilasi viime vaalikaudella Palkansaajien tutkimuslaitokselta selvityksen koskien Suomen opintotukijärjestelmän tulorajoja. Raportissa vertaillaan myös muiden Pohjoismaiden tulorajoja. Raportissa todetaan, että kaikissa Pohjoismaissa (paitsi Tanskan itsehallintoalueella Grönlannissa) on jonkinlainen tuloraja, eli opintotukea ei saa enää suurilla tuloilla. Tulorajat kuitenkin vaihtelevat maittain melko paljon. Raportissa oleva Pohjoismaiden opintotukien tulorajojen vertailu osoittaa, että esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa tulorajat ovat merkittävästi korkeammalla tasolla kuin Suomessa. Lisäksi Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa opintotukia pitää maksaa kokonaan takaisin tulorajan ylityttyä. Muissa maissa tulorajan ylittävältä osalta tuloja verotetaan suuremmalla prosentilla kuin tulorajan alapuolisia tuloja eli rajaveroprosentti nousee.  

Palkansaajien tutkimuslaitoksen raportissa esitettyjen laskelmien perusteella nykyisiä tulorajoja voisi nostaa merkittävästi. Raportin mukaan tulorajat aiheuttavat suhteellisen suuria ja laajoja vaikutuksia opiskelijoiden tuloihin, mikä ilmentää suhteellisen suuria hyvinvointitappioita. Liian alhaiset tulorajat laskevat opiskelijoiden hyvinvointia suhteellisen paljon.  

Raportissa esitettyjen laskelmien perusteella nykyisiä tulorajoja voisi nostaa reippaasti. Esimerkiksi 9 opintotukikuukauden tulorajan (12 195 euroa) nostaminen 18 000 euroon johtaisi hyvinvointitappioiden voimakkaaseen alenemiseen, koska vain harva tienaisi tätä tulorajaa enempää tuloja, vaikka tulorajoja ei olisi lainkaan. Esitettyjen laskelmien mukaan opiskelijoiden keskimääräiset tulot kasvaisivat tällöin vuodessa noin 600 eurolla ja valtion saamat nettotulot (verotulot, joista on vähennetty tulonsiirrot) kasvaisivat yhteensä vuodessa noin 5,9 miljoonaa euroa. 

Raportissa lasketuissa summissa on otettu huomioon voimassa olevan opintotukilain 17 §:n 1 momentin sekä 27 §:n 4 momentin mukaisiin euromääriin opintotukilain 17 a §:n johdosta tehdyt korotukset. Tässä lakialoitteessa esitetään raportin mukaisia 50 %:n korotuksia opintotuen tulorajoihin opintotukilain 17 a §:n mukaan tehtyihin indeksikorjattuihin tulorajoihin verrattuna. 

Edellä esitetyn perusteella kaikki järkisyyt edellyttävät opintotuen vapaan tulon rajan nostamista vähintään 50 prosentilla. Uudet vapaan tulon rajat olisivat nykyisiin indeksitarkistettuihin lukuihin tehtävän 50 prosentin korotuksen myötä 1 001 euroa jokaista kuukautta kohden, jolta opiskelija on saanut opintorahaa tai asumislisää, sekä 2 985 euroa jokaista kuukautta kohden, jolta hän ei ole saanut opintorahaa tai asumislisää. 

Opiskelijan vapaan tulon rajojen noston yhteydessä on välttämätöntä nostaa vastaavasti takaisinperinnän tulorajoja, kuten myös vuoden 2008 reformin yhteydessä tehtiin. Näin ollen vapaan tulon ylityksen rajoja korotettaisiin 50 prosentilla. Jatkossa, jos opiskelijan 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu vuositulo ylittää vapaan tulon, ylityksen jokaista alkavaa 1 985 euroa kohden peritään takaisin yhden tukikuukauden opintoraha ja asumislisä aikajärjestyksessä alkaen kalenterivuoden viimeisestä tukikuukaudesta. Jos vapaan tulon ylitys on ollut enintään 333 euroa, liikaa maksettua tukea ei kuitenkaan peritä takaisin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki opintotukilain 17 ja 27 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutettaan 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/1994) 17 §:n 1 momentti ja 27 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 17 §:n 1 momentti laissa 1173/2018 ja 27 §:n 4 momentti laissa 1388/2007, seuraavasti: 
17 § 
Opiskelijan omien tulojen vaikutus opintorahaan ja asumislisään 
Opiskelijalla voi olla opintorahan lisäksi muita veronalaisia tuloja kalenterivuodessa määrä, jota kutsutaan vapaaksi tuloksi. Vapaa tulo lasketaan siten, että opiskelijalla voi olla tuloa: 
1) 1 001 euroa jokaista kuukautta kohden, jolta hän on saanut opintorahaa tai asumislisää; sekä 
2) 2 985 euroa jokaista kuukautta kohden, jolta hän ei ole saanut opintorahaa tai asumislisää. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
27 § 
Takaisinperintä 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos opiskelijan 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu vuositulo ylittää vapaan tulon, ylityksen jokaista alkavaa 1 985 euroa kohden peritään takaisin yhden tukikuukauden opintoraha ja asumislisä aikajärjestyksessä alkaen kalenterivuoden viimeisestä tukikuukaudesta. Jos vapaan tulon ylitys on ollut enintään 333 euroa, liikaa maksettua tukea ei kuitenkaan peritä takaisin. Tuensaajalle annetaan päätösehdotus liikaa maksetun tuen takaisinperimisestä. Ehdotuksen mukainen päätös tulee voimaan, jos tuensaaja ei valituksen tekemiseen varatussa määräajassa pyydä kirjallisesti asian käsittelemistä uudelleen.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 25.10.2019 
Heikki Vestman kok 
Pauli Kiuru kok 
Sinuhe Wallinheimo kok 
Janne Heikkinen kok 
Timo Heinonen kok 
Heikki Autto kok 
Elina Lepomäki kok 
Ritva Elomaa ps 
Jani Mäkelä ps 
Matias Marttinen kok 
Wille Rydman kok 
Juhana Vartiainen kok 
Riikka Purra ps 
Lulu Ranne ps 
Sari Essayah kd 
Ville Kaunisto kok 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
Sofia Vikman kok 
Kim Berg sd 
Minna Reijonen ps 
Jukka Kopra kok 
Antero Laukkanen kd 
Kalle Jokinen kok 
Arto Satonen kok 
Sebastian Tynkkynen ps 
Ruut Sjöblom kok 
Mika Niikko ps 
Vilhelm Junnila ps 
Olli Immonen ps 
Kai Mykkänen kok 
Sakari Puisto ps 
Jukka Mäkynen ps 
Leena Meri ps 
Mia Laiho kok 
Marko Kilpi kok 
Ari Koponen ps 
Pihla Keto-Huovinen kok 
Ben Zyskowicz kok 
Anna-Kaisa Ikonen kok 
Peter Östman kd 
Janne Sankelo kok 
Veikko Vallin ps 
Pekka Aittakumpu kesk 
Mikko Kinnunen kesk 
Pia Kauma kok 
Jenna Simula ps 
Paula Risikko kok 
Sari Multala kok 
Sari Tanus kd 
Kari Tolvanen kok 
Sheikki Laakso ps 
Terhi Koulumies kok 
Sari Sarkomaa kok 
Jaana Pelkonen kok 
Arja Juvonen ps 
Jussi Wihonen ps 
Ano Turtiainen ps 
Päivi Räsänen kd 
Mauri Peltokangas ps 
Mikko Lundén ps 
Sami Savio ps 
Anne-Mari Virolainen kok 
Juha Mäenpää ps 
Markku Eestilä kok