Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.32

Lakialoite LA 100/2018 vp 
Satu Taavitsainen sd ym. 
 
Lakialoite laiksi varhaiskasvatuslain 43 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Tällä lakialoitteella kielletään taloudellisen voiton tuottaminen yksityisen tuottamassa lasten varhaiskasvatuksessa. 

PERUSTELUT

Perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisen koulutuksen laissa ja vapaan sivistystyön laissa on selkokielisesti sanottu: "Koulutusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi". 

Laadukas, hyvin suunniteltu ja toteutettu varhaiskasvatus tukee lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Laadukas varhaiskasvatus muodostuu kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta, jolloin voidessaan hyvin lapsi oppii ja kehittyy. Laadukas varhaiskasvatus tukee lapsen oppimisvalmiuksia peruskoulua varten. Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus ja tärkeä osa lasten koulupolkua. Sen vuoksi voiton tavoittelun kielto pitää ulottaa myös varhaiskasvatukseen. 

Suomen tulevaisuuden kannalta kaikkein tärkein tehtävämme on lasten laadukas hoitaminen, kasvattaminen ja kouluttaminen. Yksityisten voittoa tavoittelevien yritysten ylläpitämissä päiväkodeissa ei aina pystytä hoitamaan lapsia laadukkaasti. Pahimmillaan henkilökunnan on vaikea huolehtia edes siitä, että lapsilla on riittävästi ruokaa ja kuivat vaipat. Ongelmat johtuvat siitä, että yritykset eivät palkkaa riittävästi henkilökuntaa. Henkilöstövaje on suunnitelmallista toimintaa, jolla pyritään minimoimaan yrityksen menot ja maksimoimaan yrityksen voitot.  

Yksityisten voittoa tavoittelevien yritysten ylläpitämät päiväkodit myös herkästi purkavat lapsen hoitosopimuksen, jos lapsi tarvitsee erityistä tukea tai jos lapsen ruoka-aineallergia vaatii erityisiä poikkeusjärjestelyjä. Yritys ei voiton tavoittelussaan halua mitään ylimääräisiä kuluja. Tämä ei ole lapsen edun mukaista. 

Vallitsevan tilanteen korjaamiseksi lisätään varhaiskasvatuslain 43 pykälään 2 momenttiin kohta 5) Palveluntuottaja ei saa tuottaa varhaiskasvatusta taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki varhaiskasvatuslain 43 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään varhaiskasvatuslain (540/2018) 43 §:n 2 momenttiin uusi 5 kohta seuraavasti:  
43 § 
Yksityinen varhaiskasvatus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Palveluntuottajan tulee täyttää seuraavat yleiset edellytykset: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
5) palveluntuottaja ei saa tuottaa varhaiskasvatusta taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 8.2.2019 
Satu Taavitsainen sd 
Suna Kymäläinen sd 
Joona Räsänen sd 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Ilmari Nurminen sd 
Maria Tolppanen sd 
Kristiina Salonen sd 
Anneli Kiljunen sd 
Emma Kari vihr 
Sanna Marin sd 
Ville Skinnari sd 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Sirpa Paatero sd