Lakialoite
LA
100
2018 vp
Satu
Taavitsainen
sd
ym.
Lakialoite laiksi varhaiskasvatuslain 43 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Tällä lakialoitteella kielletään taloudellisen voiton tuottaminen yksityisen tuottamassa lasten varhaiskasvatuksessa. 
PERUSTELUT
Perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisen koulutuksen laissa ja vapaan sivistystyön laissa on selkokielisesti sanottu: "Koulutusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi". 
Laadukas, hyvin suunniteltu ja toteutettu varhaiskasvatus tukee lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Laadukas varhaiskasvatus muodostuu kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta, jolloin voidessaan hyvin lapsi oppii ja kehittyy. Laadukas varhaiskasvatus tukee lapsen oppimisvalmiuksia peruskoulua varten. Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus ja tärkeä osa lasten koulupolkua. Sen vuoksi voiton tavoittelun kielto pitää ulottaa myös varhaiskasvatukseen. 
Suomen tulevaisuuden kannalta kaikkein tärkein tehtävämme on lasten laadukas hoitaminen, kasvattaminen ja kouluttaminen. Yksityisten voittoa tavoittelevien yritysten ylläpitämissä päiväkodeissa ei aina pystytä hoitamaan lapsia laadukkaasti. Pahimmillaan henkilökunnan on vaikea huolehtia edes siitä, että lapsilla on riittävästi ruokaa ja kuivat vaipat. Ongelmat johtuvat siitä, että yritykset eivät palkkaa riittävästi henkilökuntaa. Henkilöstövaje on suunnitelmallista toimintaa, jolla pyritään minimoimaan yrityksen menot ja maksimoimaan yrityksen voitot.  
Yksityisten voittoa tavoittelevien yritysten ylläpitämät päiväkodit myös herkästi purkavat lapsen hoitosopimuksen, jos lapsi tarvitsee erityistä tukea tai jos lapsen ruoka-aineallergia vaatii erityisiä poikkeusjärjestelyjä. Yritys ei voiton tavoittelussaan halua mitään ylimääräisiä kuluja. Tämä ei ole lapsen edun mukaista. 
Vallitsevan tilanteen korjaamiseksi lisätään varhaiskasvatuslain 43 pykälään 2 momenttiin kohta 5) Palveluntuottaja ei saa tuottaa varhaiskasvatusta taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
varhaiskasvatuslain 43 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään varhaiskasvatuslain (540/2018) 43 §:n 2 momenttiin uusi 5 kohta seuraavasti:  
43 § 
Yksityinen varhaiskasvatus 
Palveluntuottajan tulee täyttää seuraavat yleiset edellytykset: 
5) palveluntuottaja ei saa tuottaa varhaiskasvatusta taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.  
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019. 
Helsingissä 8.2.2019 
Satu
Taavitsainen
sd
Suna
Kymäläinen
sd
Joona
Räsänen
sd
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Maria
Tolppanen
sd
Kristiina
Salonen
sd
Anneli
Kiljunen
sd
Emma
Kari
vihr
Sanna
Marin
sd
Ville
Skinnari
sd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Sirpa
Paatero
sd
Viimeksi julkaistu 18.5.2020 12.14