Lakialoite
LA
101
2018 vp
Anneli
Kiljunen
sd
Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 10 luvun 4 §:n ja 11 luvun 4 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
Työelämän ja työtehtävien muuttuminen ja muuntuminen aiheuttavat kansalaisten työurien pirstoutumista. Voi olla, että tulevaisuudessa vain harva pystyy työskentelemään työuransa alusta loppuun vain yhdellä koulutuksella. 
On pitävästi todistettu, että koulutus parantaa kansalaisen työmarkkina-asemaa. Mitä paremmin on koulutettu, sitä todennäköisemmin on valmius uuteen ponnistukseen takaisin työmarkkinoille. Aina hyvä koulutuskaan ei tosin pelasta — varsinkaan työttömyyden pitkittyessä. 
On yhteiskunnalle suuri etu, että siirtymät työttömyydestä töihin, työttömyydestä koulutukseen ja töistä töihin toimivat tehokkaasti ja ketterästi. Yksilölle työttömyyden kohdatessa on ensiarvoisen tärkeää, että siirtymät eivät aiheuta epävarmuutta ja lisää stressitekijöitä niiden lisäksi, joita työttömyys aina aiheuttaa: huolta huomisesta, selviytymisestä ja jaksamisesta. 
Erityisen tärkeää on, että työttömyysetuudella omaehtoiseen opiskeluun siirryttäessä on varmistettu henkilön työllistymissuunnitelman ajantasaisuus. Etenkin jos henkilö on työskennellyt osa-aikaisesti ja saanut siis soviteltua työttömyysetuutta ennen omaehtoisen opiskelun aloittamista. On olemassa vaara, että osa-aikaisesta työstä irtisanoutuminen tai tehtyjen tuntien väheneminen aiheuttavat tulkinnan, jonka mukaan henkilölle määrätään karenssi ja näin mahdollisuus omaehtoiseen opiskeluun estyy. Eräs tällainen tilanne voi muodostua, jos osa-aikatyön tekopaikkakunta ja opiskelupaikkakunta ovat etäällä toisistaan. Pätevän syyn ollessa kyseessä ja kun henkilö toimii työllistymissuunnitelmansa mukaisesti, ei henkilön työttömyysetuutta tule evätä, vaikka hänen työtuntinsa vähenisivät, mutta kokonaistarkastelussa hänen työmarkkina-asemansa paranisi esimerkiksi omaehtoisen opiskelujakson kautta. 
On tärkeää, että esteitä kansalaisten työmarkkina-aseman parantamiseksi puretaan. On selvää, että sosiaaliturvajärjestelmämme tarvitsee kokonaisuudistuksen työllistymisen ja koulutuksen saumattomaksi yhteensovittamiseksi ja sujuvoittamiseksi. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
työttömyysturvalain 10 luvun 4 §:n ja 11 luvun 4 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 10 luvun 4 §:n 2 momentti sekä 11 luvun 4 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 10 luvun 4 §:n 2 momentti laissa 1451/2016 ja 11 luvun 1 momentin 3 kohta laissa 1457/2016, seuraavasti: 
10 luku  
Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavaa etuutta koskevat säännökset 
4 § 
Tämän lain poikkeava soveltaminen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 
Työvoimakoulutuksen ja työttömyysetuudella tuetun työnhakijan omaehtoisen opiskelun aikana ei sovelleta 2 ja 2 a lukua, 3 luvun 1 §:n 3 momenttia, 7 luvun 2 §:ää eikä 6 luvun 8 §:ää. Lisäksi työttömyysetuutta voidaan maksaa työttömyysetuudella tuetun työnhakijan omaehtoisen opiskelun aikana sen estämättä, mitä 4 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetään työntekijän aloitteesta tapahtuneesta työajan lyhentämisestä, jos työnhakijalla on työajan lyhentämiseen opintoihin liittyvä pätevä syy. 
11 luku  
Toimeenpanoa koskevat säännökset 
4 § 
Työvoimapoliittinen lausunto 
Työ- ja elinkeinotoimisto antaa 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun työvoimapoliittisen lausunnon: 
3) sellaisesta työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksettavasta etuudesta, josta säädetään 10 luvun 2 §:n 2 momentissa ja 3 momentin 1—3 kohdassa, 4 §:n 2 momentin toisessa virkkeessä sekä 5 §:n 1 ja 3 momentissa; 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 14.2.2019 
Anneli
Kiljunen
sd
Viimeksi julkaistu 15.2.2019 10:04