Lakialoite
LA
102
2016 vp
Päivi
Räsänen
kd
ym.
Lakialoite laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Alkoholivero on asetettava sellaiselle tasolle, että se hillitsee alkoholin käyttöä ja että veron tuotto on järkevässä suhteessa alkoholin käytön yhteiskunnalle aiheuttamiin kustannuksiin. Tehokkain tapa hillitä alkoholin väärinkäyttöä on vaikuttaa alkoholin saatavuuteen ja hintaan. Vähentämällä alkoholinkäyttöä voidaan saada merkittäviä kustannussäästöjä sosiaali- ja terveyskuluista sekä vapauttaa poliisien resursseja.  
Sipilän hallituksen linjaus koskien alkoholimyynnin vapauttamista päivittäistavarakappoihin vuonna 2017 tulee erittäin todennäköisesti lisäämään alkoholin välittömiä ja välillisiä kustannuksia. Vähittäistavaraa myyvät kaupat ovatkin jo ilmoittaneet, että vahvojen oluiden hinnat tulevat laskemaan 25—50 %. Hallituksen tekemän muutoksen negatiivisiin vaikutuksiin tulee pyrkiä puuttumaan muutoksen kohteena olevien tuoteryhmien verotusta korottaen. 
Nykyinen alkoholivero oluille on oluen vahvuudesta riippuen 0,50—0,59 euroa/33 cl:n tölkki, ja oluiden veron taso on 32,05 senttiä senttilitralta etyylialkoholia. Käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien vero on tällä hetkellä yli 2,8 %:n mutta enintään 5,5 %:n vahvuisilla juomilla 169,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa. Lakialoitteessa ehdotetaan, että oluiden verotusta korotettaisiin 0,63—0,73 euroa/33 cl:n tölkki, jolloin tuoteryhmässä 12 veron taso olisi 40,00 senttiä senttilitralta etyylialkoholia. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan, että 22. tuoteryhmä muutetaan vastaamaan seuraavan eli 23. tuoteryhmän verotusta, jolloin veron määrä 22. tuoteryhmän osalta nousisi 241,00 senttiin litralta valmista alkoholijuomaa.  
Alkoholi- ja alkoholijuomaveron korotus olisi edellä mainitun mukaisesti yhteensä 200 miljoonaa euroa. Lakialoite alkoholi- ja alkoholijuomaveron korotuksesta sisältyy kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin.  
PERUSTELUT
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan alkoholin liikakäyttö on yksi keskeisimmistä suomalaisen yhteiskunnan terveysuhista. Alkoholin runsas käyttö lisää sairastavuutta ja pahentaa monien sairauksien oireita. Alkoholiin liittyvät kuolemansyyt ovat viime vuosina olleet työ-ikäisten yleisin kuolemansyy. Alkoholihaittojen tuomat lisäkustannukset julkiselle taloudelle ovat useita miljardeja euroja vuodessa. Alkoholihaittojen määrä on suorassa suhteessa alkoholin kokonaiskulutukseen.  
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi elokuussa 2013 muistion, jonka pohjalta oltiin valmistelemassa uutta alkoholilakia. Muistion mukaan paras tapa hillitä alkoholin käyttöä on puuttua alkoholin saatavuuteen. Alkoholiveron asteittainen korotus oli myös keskeinen toimenpide vähentää alkoholihaittoja. Aiemmat veronkorotukset ovat osoittaneet, että hinnan nousu vaikuttaa selkeästi alkoholin kokonaiskulutukseen. Vuoden 2004 alkoholiveron alentaminen johti voimakkaaseen kulutuksen kasvuun ja esimerkiksi alkoholikuolemien lisääntymiseen. Kokonaiskulutus on edelleen korkeammalla tasolla kuin ennen vuotta 2004.  
Alkoholin käytöstä aiheutuu yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia. STM:n arvion mukaan välittömät haittakustannukset yhteiskunnalle ovat noin miljardi euroa. Sosiaalihuollon piiriin kuuluvat haittakustannukset muodostivat noin puolet julkisen sektorin alkoholihaittakustannuksista, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito kattoi lähes 40 prosenttia ja terveydenhuolto noin 10 prosenttia. Lisäksi poliisin arvion mukaan alkoholilla on vaikutusta 70 %:ssa poliisia työllistävistä tapauksista. Kun otetaan huomioon tuotantomenetykset työelämässä ja muut haitat, kustannukset ovat moninkertaisia. Lukuisten menetettyjen ihmishenkien tai perheväkivaltaa pelkäävien, heitteille jätettyjen lapsien kärsimyksien hintaa ei voi edes rahalla mitata.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain (1471/1994) liite, sellaisena kuin se on laissa 1083/2013, seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Liite
VEROTAULUKKO 
 
 
Etyylialkoholipitoisuus tilavuusprosentteina  
Tuoteryhmä 
Veron määrä 
Olut 
 
 
— yli 0,5 mutta enintään 2,8 
11. 
8,00 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
— yli 2,8 
12. 
40,00 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat 
 
 
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 
21. 
22,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 2,8 mutta enintään 5,5 
22. 
241,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 5,5 mutta enintään 8 
23. 
241,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 8 mutta enintään 15 
24. 
339,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
Viinit 
 
 
— yli 15 mutta enintään 18 
25. 
339,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
Välituotteet 
 
 
— yli 1,2 mutta enintään 15 
31.  
411,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 15 mutta enintään 22 
32. 
670,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
Etyylialkoholi 
 
 
tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat tuotteet: 
 
 
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 
41. 
8,00 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
— yli 2,8 
45. 
45,55 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
Muut 
46. 
45,55 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
Helsingissä 26.10.2016 
Päivi
Räsänen
kd
Antero
Laukkanen
kd
Peter
Östman
kd
Sari
Essayah
kd
Sari
Tanus
kd
Viimeksi julkaistu 27.10.2016 13:15