Lakialoite
LA
11
2017 vp
Antero
Vartia
vihr
ym.
Lakialoite laiksi pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
Pysäköintivirhemaksun suuruus on nykylain mukaan 20 euroa. Lisäksi sisäasiainministeriön asetuksella voidaan säätää korkeammasta pysäköintivirhemaksusta kunnassa tai sen osassa, jos liikennetiheys, paikoitustilojen niukkuus, pysäköintivirheiden määrä, liikenteen sujuvuus tai muut liikenteelliset syyt sitä vaativat. Pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on 60 euroa. Määrä on kuitenkin virheen laadusta riippumaton.  
Virheellinen pysäköinti aiheuttaa usein vaaratilanteen muulle liikenteelle. Esimerkiksi suojatien eteen pysäköinti aiheuttaa vaaratilanteen, jossa suojatietä ylittävä jalankulkija ei pysäköidyn auton vuoksi näe tulevaa liikennettä eivätkä autoilijat näe jalankulkijaa. Tilanne on vaarallinen erityisesti lapsille. Lain mukaan auton täytyy olla vähintään viiden metrin päässä suojatiestä, mutta moni autoilija pysäköi suojatien eteen tästä huolimatta. 
Liikenteen vaarantumisen aiheuttamasta pysäköinnistä tulisi voida määrätä korotettu sakko. Liian alhainen pysäköintivirhemaksun taso näkyy tietoisena väärinpysäköintinä, mikä ei ole pysäköintivirhemaksujärjestelmän tavoitteiden mukaista.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään pysäköinninvalvonnasta annetun lain (727/2011) 3 §:ään uusi 5 ja 6 momentti seuraavasti: 
3 § 
Pysäköintivirhemaksu 
Liikennettä vaarantavasta pysäköintivirheestä määrätään pysäköintivirhemaksu kaksinkertaisena. 
Liikennettä vaarantavalla pysäköintivirheellä tarkoitetaan sellaista pysäköintiä, joka on omiaan aiheuttamaan henkilövahinkoon johtavan vaaratilanteen jalankulkijalle, pyöräilijälle, muille autoilijoille tai muulle liikenteelle. 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017. 
Helsingissä 3.3.2017 
Antero
Vartia
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Satu
Hassi
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Emma
Kari
vihr
Viimeksi julkaistu 6.3.2017 14.10