Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 11/2017 vp

Viimeksi julkaistu 6.3.2017 14.10

Lakialoite LA 11/2017 vp Lakialoite laiksi pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

AnteroVartiavihrym.

Eduskunnalle

Pysäköintivirhemaksun suuruus on nykylain mukaan 20 euroa. Lisäksi sisäasiainministeriön asetuksella voidaan säätää korkeammasta pysäköintivirhemaksusta kunnassa tai sen osassa, jos liikennetiheys, paikoitustilojen niukkuus, pysäköintivirheiden määrä, liikenteen sujuvuus tai muut liikenteelliset syyt sitä vaativat. Pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on 60 euroa. Määrä on kuitenkin virheen laadusta riippumaton.  

Virheellinen pysäköinti aiheuttaa usein vaaratilanteen muulle liikenteelle. Esimerkiksi suojatien eteen pysäköinti aiheuttaa vaaratilanteen, jossa suojatietä ylittävä jalankulkija ei pysäköidyn auton vuoksi näe tulevaa liikennettä eivätkä autoilijat näe jalankulkijaa. Tilanne on vaarallinen erityisesti lapsille. Lain mukaan auton täytyy olla vähintään viiden metrin päässä suojatiestä, mutta moni autoilija pysäköi suojatien eteen tästä huolimatta. 

Liikenteen vaarantumisen aiheuttamasta pysäköinnistä tulisi voida määrätä korotettu sakko. Liian alhainen pysäköintivirhemaksun taso näkyy tietoisena väärinpysäköintinä, mikä ei ole pysäköintivirhemaksujärjestelmän tavoitteiden mukaista.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään pysäköinninvalvonnasta annetun lain (727/2011) 3 §:ään uusi 5 ja 6 momentti seuraavasti: 
3 § 
Pysäköintivirhemaksu 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Liikennettä vaarantavasta pysäköintivirheestä määrätään pysäköintivirhemaksu kaksinkertaisena. 
Liikennettä vaarantavalla pysäköintivirheellä tarkoitetaan sellaista pysäköintiä, joka on omiaan aiheuttamaan henkilövahinkoon johtavan vaaratilanteen jalankulkijalle, pyöräilijälle, muille autoilijoille tai muulle liikenteelle. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 3.3.2017 
AnteroVartiavihr
PekkaHaavistovihr
JohannaKarimäkivihr
JyrkiKasvivihr
KristaMikkonenvihr
VilleNiinistövihr
HeliJärvinenvihr
SatuHassivihr
OzanYanarvihr
EmmaKarivihr