Lakialoite
LA
12
2020 vp
Ritva
Elomaa
ps
ym.
Lakialoite laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 b §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Lakialoitteessa ehdotetaan omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 4 §:n mukaisten omaishoitajan vapaiden aikaisen sijaishoidon maksuttomuutta.  
PERUSTELUT
Omaishoitaja on henkilö, joka huolehtii perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka ei sairauden, vammaisuuden tai muun erityisen hoivan tarpeen seurauksena kykene selviytymään arjestaan omatoimisesti. Omaishoito on hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Omaishoitotilanteita Suomessa on arviolta noin 350 000, joista 60 000 on sitovia ja vaativia. Tarve omaishoidolle on erittäin suuri. Omaishoito on myös hoidettavien näkökulmasta usein paras sekä inhimillisin vaihtoehto hoidon järjestämiselle.  
Omaishoito on kunnalle edullinen hoivamuoto. THL:n laskelmien mukaan omaishoidon kustannukset kunnalle ovat noin 9 500 euroa vuodessa silloin, kun omaishoidon tuki on keskimäärin 440 euroa kuukaudessa ja omaishoitajalla on kolme vapaavuorokautta kuukaudessa, joiden aikana hoidettava on tehostetun palveluasumisen yksikössä. Tämä summa on vain noin viidenneksen ikääntyneen henkilön tehostetun palveluasumisen vuosittaisista kustannuksista. Toisin sanoen omaishoito pienentää merkittävästi yhteiskunnan hoivamenoja vuositasolla. Omaishoidon kehittäminen mukaan lukien omaishoitajien jaksamisesta huolehtiminen on yhteiskunnallisesti tärkeä tavoite.  
Omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja kunnan välillä sopimus. Näitä omaishoitosopimuksia oli Suomessa vuonna 2018 noin 47 500. Omaishoidon tuesta annetun lain tavoitteena on tukea omaishoitajien jaksamista mahdollistamalla omaishoitajille lakisääteiset vapaapäivät sekä muita vapaapäiviä ja virkistysvapaita.  
Omaishoidon tuesta annetun lain 4 §:n 1 momentin (511/2016) mukaan omaishoitosopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus vähintään kahden vuorokauden vapaaseen kalenterikuukautta kohti. Jos omaishoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin, on vapaiden määrä vähintään kolme vuorokautta kuukaudessa.  
Omaishoitajan vapaiden aikana hoidettavalle on järjestettävä sijaishoito. Tämä voi toteutua esimerkiksi palvelusetelillä, jolla voidaan hankkia kotihoitoa tai palveluasumista vapaan ajaksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 6 b § (457/2004) rajoittaa kunnan mahdollisuutta periä maksuja omaishoitajan vapaan aikana annettavista palveluista. Omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista perittävä asiakasmaksu on tällä hetkellä enintään 11,40 euroa vapaavuorokaudelta. Jos omaishoitajalle annetaan vapaan aikaisen hoidon hankkimista varten palveluseteleitä, saa omavastuuosuus olla enintään 11,40 euroa vuorokautta kohti.  
Omaishoitajien taloudellinen tilanne on usein tiukka. Sijaishoidosta perittävän maksun poistaminen toisi tähän hieman helpotusta. Omaishoitajat tekevät tärkeää työtä lähimmäistensä hyväksi ja samanaikaisesti mahdollistavat kunnille merkittävät säästöt hoivapalvelujen järjestämisen osalta. Omaishoidon tuesta annetun lain 4 §:n mukaisten vapaiden aikaisen sijaishoidon maksuttomuus olisi myös periaatteellisesti tärkeä arvostuksen osoitus omaishoitajia kohtaan. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 b §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 6 b §, sellaisena kuin se on laeissa 457/2004, 939/2005 ja 387/2008, seuraavasti: 
6 b § 
Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut 
Palvelut, joita kunta järjestää hoidettavalle omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun omaishoitajan vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, ovat maksuttomia. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 24.3.2020 
Ritva
Elomaa
ps
Mari
Rantanen
ps
Jari
Koskela
ps
Minna
Reijonen
ps
Sakari
Puisto
ps
Leena
Meri
ps
Mauri
Peltokangas
ps
Mika
Niikko
ps
Veijo
Niemi
ps
Sami
Savio
ps
Jari
Ronkainen
ps
Jukka
Mäkynen
ps
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
Sebastian
Tynkkynen
ps
Veikko
Vallin
ps
Ville
Vähämäki
ps
Rami
Lehto
ps
Mikko
Lundén
ps
Jani
Mäkelä
ps
Kaisa
Juuso
ps
Petri
Huru
ps
Sheikki
Laakso
ps
Toimi
Kankaanniemi
ps
Lulu
Ranne
ps
Timo
Heinonen
kok
Ano
Turtiainen
ps
Viimeksi julkaistu 25.3.2020 16.20