Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.29

Lakialoite LA 13/2015 vp 
Antero Laukkanen kd ym. 
 
Lakialoite laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ehdottaa lakialoitteessa, että tupakkaveroa korotetaan yhteensä 70 miljoonalla eurolla enemmän kuin hallitus esittää korotukseksi talousarvioesityksessään. Lakialoitteen mukainen tupakkaveron taso asettuisi samalle tasolle vuoden 2016 alusta kuin hallituksen esityksessä (HE 36/2015 vp) esitetään sen olevan 1.7.2017 alkaen. Lisäksi esitetään sähkötupakan verottamista samalla periaatteella kuin tupakkatuotteita. Lakialoite tupakkaveron korotuksesta sisältyy kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 

PERUSTELUT

Tupakoinnin haitat yksilölle ovat kaikkien tiedossa. Yhteiskunnalliset vaikutukset ovat myös hyvin selkeät. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreessa raportissa "Tupakoinnin yhteiskunnalliset kustannukset ja niiden arviointimenetelmät" arvioidaan tupakoinnin maksavan yhteiskunnalle noin 1,5 miljardia euroa. Yhteiskunnan kustannukset syntyvät terveydenhuollon kuormittumisesta, tulipaloista, sairauspoissaoloista, ennenaikaisista kuolemista sekä tulonsiirroista, kuten sairauspäivärahat. Tupakoinnista aiheutuviin kustannuksiin nähden tupakkaveron taso on tällä hetkellä liian alhainen. Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan tupakkavero tuotti valtiolle noin puolet sen aiheuttamista kustannuksista. 

Hallitus on talousarvioesityksessään esittänyt tupakkaveron korotusta portaittain vuosien 2016 ja 2017 aikana. Nopeampi veronkorotus on kuitenkin perusteltua, kun ottaa huomioon tupakasta aiheutuvat kustannukset ja mikäli halutaan korotuksen vaikuttavan mahdollisimman paljon tupakoinnin lopettamiseen. Nopeammalla aikataululla tehty tupakkaveron korotus tulee lisäämään laitonta maahantuontia ja myyntiä. Tämän ilmiön hillitsemiseen tulee osoittaa riittävät resurssit asianomaisille viranomaisille. Myös matkustajatuonnin valvontaa tulee lisätä. 

On tärkeää huomioida myös uusien nikotiinituotteiden, kuten sähkösavukkeiden, terveysriskit ja vaikutukset. Nikotiini itsessään kohottaa verenpainetta, kiihdyttää pulssia ja uusimman tutkimustiedon mukaan myös lisää syöpäriskiä. Uudessa tupakkalaissa nikotiinipitoiset sähkösavukkeet tulee siirtää lääkelain alta tupakkalainsäädännön piiriin. Nuorten tupakoinnin ehkäisyn kannalta on tärkeää, että sähkösavukkeita tulee koskemaan yhtä tiukka sääntely kuin tupakkatuotteita eikä erilaisilla makuaineilla lisätä niiden houkuttelevuutta. Sähkösavukkeiden nikotiininesteille tulisi myös asettaa korkeaan tupakkaveroon verrattavissa oleva vero. 

Tällä hetkellä savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 33,50 euroa 1 000 kappaletta kohti ja arvoon perustuvaa veroa 52 % vähittäismyyntihinnasta laskettuna, kuitenkin vähintään 177,00 euroa 1 000 kappaletta kohti. Sikareista ja pikkusikareista vero on 30 % vähittäismyyntihinnasta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 24,50 euroa kilolta ja lisäksi 48 % vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan veroa 23,50 euroa kilolta ja lisäksi 52 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 107,50 euroa kilolta. Muista tupakkaa sisältävistä tuotteista ja savukepaperista kannetaan lisäksi valmisteveroa, joka on 60 % vähittäismyyntihinnasta. 

Kristillisdemokraatit esittävät nykyiseen verotasoon nähden korotusta, joka korottaisi tupakkaveroa 1.1.2016 alkaen samalle tasolle kuin hallitus omassa esityksessään esittää sen olevan 1.7.2017 alkaen. Hallituksen esitykseen (HE 36/2015 vp) verrattuna verotuotot korotuksien osalta käytännössä kaksinkertaistuisivat vuosina 2016 ja 2017. Vuoden 2016 osalta tuottovaikutus jäisi veronkorotuksen osalta noin 70 miljoonaan euroon. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan  tupakkaverosta  annetun  lain (1470/1994)  liite,  sellaisena  kuin  se  on  laissa 977/2014, seuraavasti: 
VEROTAULUKKO 

Tuote 

Tuoteryhmä 

Euroa/yksikkö 

Prosenttia vähittäismyynti-hinnasta 

Savukkeet 

1. 

49,50/1000 kpl 

52,0 

— Savukkeiden vähimmäisvero 

1A. 

223/1000 kpl 

— 

Sikarit ja pikkusikarit 

2. 

— 

34,0 

Piippu- ja savuketupakka 

3. 

41,50/kg 

48,0 

Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 

4. 

33,50/kg 

52,0 

— Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero 

4A. 

135,50 kg 

— 

Savukepaperi 

5. 

— 

60,0 

Muu tupakkaa sisältävä tuote 

6. 

— 

60,0 

 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 14.10.2015 
Antero Laukkanen kd 
Sari Tanus kd 
Sari Essayah kd 
Päivi Räsänen kd 
Peter Östman kd